OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE DOTYCZĄCE POLITYKI

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z rejestracją oraz korzystaniem z konta użytkownika jest LG . LG Electronics, Inc.  z siedzibą w Republice Korei, LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seul, Republika Korei.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z użytkowaniem usług SmartHome , takich jak ThinQApp jest LG Electronics, Inc.  z siedzibą w Republice Korei, LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seul, Republika Korei. LG INC. oraz LG Electronics Polska sp. Z o.o. będą przetwarzać Państwa dane osobowe w sposób opisany w dokumencie LGE Polityka Prywatność.

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne jest w Polityce prywatności – Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym ewentualnych zapytań, czy też realizacji przysługujących Państwu Praw, opisanych szczegółowo poniżej, możliwy jest kontakt z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: dpo-eu@lge.com lub iodo@lge.pl, bądź pisemnie na adres Administratora.

Inspektor danych osobowych: Pani Sumin Kim.

Firma LG Electronics Inc. (Dalej „LGE”) oraz jej podmioty podrzędne i stowarzyszone (dalej „Grupa LG”, „my”, „nasze” lub „nam”) szanują prywatność swoich klientów. Niniejsza polityka prywatności dotyczy danych osobowych przetwarzanych przez stronę internetową lg.com (dalej „Strona Internetowa”) oraz inne usługi Grupy LG, Konta LG, usługi SmartHome oferowane w aplikacjach ThinQ oraz SmartWorld (dalej łącznie „Usługi”). Obejmuje ona także wszelkie dane osobowe dostarczane lokalnym członkom Grupy LG.

Użytkowników LG Smart TV lub Inteligentnych Produktów Multimedialnych prosimy o zapoznanie się z oddzielną polityką prywatności członków produktów multimedialnych, aby zapoznać się z tym, jak firma LGE przetwarza dane osobowe w ramach świadczenia usług związanych Ze Smart TV / Produktami Multimedialnymi. Polityka prywatności nie obejmuje przetwarzania ujętego w Polityce Prywatności Członkostwa Inteligentnych Produktów Multimedialnych, chociaż Grupa LG może także używać danych osobowych zbieranych przez Smart TV/ Produkt Multimedialny w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności. Firma LGE może także przetwarzać dane osobowe zbierane w usługach w sposób opisany w Polityce Prywatności Członkostwa Inteligentnych Produktów Multimedialnych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Inteligentnych Produktów Multimedialnych w menu zarządzania kontem lub w menu konta LG, do którego przejdziesz z ustawień Smart TV/ Produktu Multimedialnego.

PRZEGLĄD POLITYKI PRYWATNOŚCI

W tej Polityce Prywatności opisujemy typy danych osobowych zbierane w Usługach, sposoby przetwarzania danych, okresy ich przechowywania, a także strony, którym możemy je udostępniać. Objaśnimy także wybory i prawa dotyczące danych osobowych przysługujące użytkownikom, w tym prawo do wyrażenia sprzeciwu na sposoby przetwarzania (o ile jest uwzględnione w lokalnych przepisach). Więcej informacji o Twoich prawach oraz sposobach ich wykonywania znajdziesz w sekcji „Twoje prawa”. Dodatkowo zapewniamy nasze dane kontaktowe. Skontaktuj się z nami w razie jakichkolwiek pytań na temat Polityki Prywatności i praktyk w zakresie prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: 22 / 12 / 2022

1. Kto odpowiada za dane osobowe?

Lokalna spółka LG odpowiada za obsługę Strony Internetowej oraz inne strony internetowe Grupy LG w Twoim kraju, a także za dane o Tobie zbierane na Stronie Internetowej. Lokalne spółki LG także odpowiadają za dane osobowe, które dostaną bezpośrednio od użytkowników, między innymi podczas połączeń z biurem obsługi klienta czy na kartach rejestracji produktów. Firma LGE odpowiada za obsługę wszystkich pozostałych Usług, a także za dane zgromadzone poprzez Usługi lub w związku z nimi.

Nazwa i dane kontaktowe lokalnej spółki LG i LGE znajdziesz w sekcji „Kontakt” poniżej.

2. Dane osobowe, które zbieramy

Termin „dane osobowe” w tej Polityce Prywatności oznacza informacje, które można powiązać z możliwą do zidentyfikowania osobą (np. imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane zakupowe). Poniższe typy danych osobowych są zbierane w związku z naszymi Usługami:

Dane dostarczane bezpośrednio przez użytkowników nam lub stronom trzecim

Niektóre Usługi umożliwiają gromadzenie danych osobowych bezpośrednio od użytkowników lub innych spółek obsługujących użytkownika. Przykład:

• W wyniku utworzenia konta LG i rejestracji w celu korzystania z naszych Usług przekażesz nam swoje dane, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, głos, zdjęcie, film, dane karty płatniczej, dane zakupu i interakcje z połączonymi urządzeniami elektronicznymi.

• Po zalogowaniu się na koncie lub profilu strony trzeciej uzyskamy dane, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail czy tagi w mediach społecznościowych.

• Po Twoim kontakcie z pracownikami biura obsługi klienta lub innymi pracownikami Grupy LG przetworzymy zarejestrowaną komunikację i inne informacje niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania lub realizacji Twoich próśb.

Dane o tym, jak korzystasz z naszych Usług

Poza dostarczanymi przez Ciebie informacjami zbieramy dane o tym, jak korzystasz z naszych Usług w oprogramowaniu na Twoich urządzeniach, a także poprzez inne środki elektroniczne (w tym pliki cookie i czujniki). Zbieramy:

• Dane urządzenia: nazwę urządzenia, numer IMEI, wersję systemu operacyjnego, kraj, lokalizację, język, adres IP i ustawienia urządzeń.

• Dane dziennika: dane użycia, w tym adres URL, adres URL przekierowania, dane czasowe wydajności, osoba polecająca, typ sieci, dane sieci, status opłaty, dane blokowania reklam i pliki cookie. Więcej informacji o wykorzystywaniu plików cookie przez nasze Usługi znajdziesz w Polityce Cookie Usługi, z której korzystasz.

• Dane lokalizacji: przetwarzamy Twoje dane lokalizacji zależnie od Twojej zgody lub wtedy, gdy będzie to warunkiem świadczenia Usług, o które poprosisz (np. poprosimy o dane lokalizacji, aby pomóc Ci zorientować się w terenie).

• Inne dane o tym, jak korzystasz z naszych Usług, w tym stron internetowych, które odwiedzasz, schematy wprowadzania (autouzupełnianie) oraz interakcje z treścią oferowaną w naszych Usługach.

Poniżej znajdziesz bardziej szczegółowe wyjaśnienia dotyczące typów informacji, jakie zbieramy, gdy użytkownik korzysta z naszych Usług:

Punk zbierania Typy danych osobowych
Dane zbierane za pośrednictwem Strony Internetowej

Informacje zbierane na koncie LG (patrz niżej), formularze rejestracji w sieci, formularze kwestionariuszy, demonstracje lub formularze zapotrzebowania kupna, formularze kontaktu z biurem obsługi klienta lub czatem online.

 

Dane o produktach i usługach, w tym informacje o produktach i usługach kupowanych na Stronie Internetowych lub na niej używanych, w tym kod kraju, kategorie produktów, kody i numery modeli, ID urządzenia, dane fakturowania i płatności, dane rejestracyjne, adresy IP oraz dane oprogramowania, w tym sprzętowego.

 

Informacje o korzystaniu ze strony internetowej: w tym informacje o interakcji ze Stroną Internetową oraz urządzeniem, z którego uzyskujesz do niej dostęp. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w Polityce Cookie.

 

Obrazy i dane głosowe.

 

Komentarze lub podobne publikacje na stronie internetowej, jeśli dotyczy, z uwzględnieniem czasu publikacji, adresu e-mail i pseudonimu, załączonych obrazów lub plików

Dane zbierane za pośrednictwem konta LG

Dane dotyczące tożsamości, w tym wyświetlana nazwa, kod kraju, język, imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe oraz zdjęcie profilowe oraz uwierzytelnienie użytkownika wg nazwy. Jeśli jesteś klientem biznesowym lub pracownikiem jednego z naszych klientów biznesowych, dane obejmą także informacje dotyczące Twojej firmy, np. dane kontaktowe, stanowisko i sektor działalności.

 

Dane urządzenia, w tym dane identyfikacyjne urządzenia, takie jak numer IMEI oraz numer seryjny produktu, ID reklamy i adres IP

Informacje zbierane w usłudze ThinQ

Dane tożsamości z uwzględnieniem głosu osoby mówiącej i przetłumaczonego tekstu Jeśli jesteś członkiem domu lub pokoju wirtualnego: numer użytkownika, zdjęcie profilowe, imię i nazwisko, adres e-mail

 

Dane profilu, w tym status użytkownika hosta, ID domu współdzielonego, dom wygenerowany przez klienta i dane pokoju (w tym nazwa domu, ID domu, adres URL ekranu tła, adres, kod obszaru, geolokacja)

 

Dane produktu (używane w związku z korzyściami płynącymi z gwarancji na produkt): data i lokalizacja zakupu, zdjęcie, rachunek

 

Dane lokalizacji: w tym kod miasta, adres serwera, dane geolokalizacji

 

Dane komunikacyjne: w tym szczegóły dotyczące zapytania i obrazy załączone przy użyciu Zapytania 1:1 lub usługi kompleksowej

 

Dane techniczne, w tym informacje o połączeniu z siecią, dostępie do aplikacji (np. liczba użyć, oś czasu) czy informacje wygenerowane podczas korzystania z Usługi (w tym dane dziennika, dane plików cookie)

Informacje zbierane przez urządzenia elektroniczne powiązane z ThinQ Dane urządzenia, w tym dane rejestracyjne urządzenia (takie jak unikatowa wartość identyfikacyjna, typ, nazwa, producent, numer modelu, numer producenta, kraj sprzedaży, informacje o wersji), status urządzenia, ustawienia urządzenia, zachowanie urządzenia i historia użycia, zasilanie (wł./wył.) oraz dane dot. Zużycia energii, dane o połączeniach z siecią o otaczającym środowisku sieciowym, informacje o wykonywaniu i korzystaniu z różnych funkcji Usługi LG Electronics, błędach w produkcie oraz awariach produktu, adres IP
Dane zebrane podczas realizacji usług aktywnej obsługi klienta (PCC, Proactive Customer Care) Dane produktu, w tym nazwa modelu, numer produkcyjny, dane statusu produktu, historia produktu, dane diagnostyczne produktu, dane żądań naprawy, data i miejsce zakupu
Dane zbierane poprzez serwis klimatyzacji Smart Care

Dane produktu i ustawień, w tym dane rezerwacji, filtry, dane jednostki temperatury, wartości ustawień, poziom pyłków w pomieszczeniu i monitorowanie energii

 

Dane przestrzenne, w tym lokalizacja użytkownika (zależnie od odległości i kąta), dane temperatury (temperatura wykorzystywanej przestrzeni, ustawiona temperatura), dane wyczuwania ludzi oraz dane obciążenia wewnętrznego

Dane zbierane podczas korzystania z aparatu lub funkcji przesyłania zdjęć z galerii

 

(ma to związek z następującymi funkcjami: widok panoramiczny lodówki, ekran tła lodówki Insta-view / przesyłanie zdjęć z galerii, Widok domu Roboking / ochrony domu, klimatyzacja)

Obrazy i wideo: w tym dane wideo, zdjęcia z galerii smartfona, dane z ekranu pozycjonowania widoku domu / ochrony domu, zdjęcia/filmy ekranu domu, określona wartość ochrony domu, dane zdjęć dbania o dom, ekran Mój dom (strumieniowanie).

 

Informacje zostaną zgromadzone tylko wtedy, gdy skorzystasz z funkcji wymagających obsługi funkcji obrazów lub filmów i/lub udzielisz dostępu do galerii aparatu lub zdjęć na urządzeniu w ustawieniach systemu operacyjnego. Obrazy i filmy będą przechowywane wyłącznie na urządzeniu jedynie przez okres, w którym będą potrzebne do świadczenia Usług.

Gdy korzystasz z funkcji widoku domu / ochrony domu, musisz zawiadomić o tym wszystkie osoby obecne w nagrywanych miejscach o tym, że ich wizerunki na obrazach i w filmach będą przetwarzane przez nas, a także musisz przekazać im niniejszą Politykę Prywatności.

 

Informacje zgromadzone podczas łączenia się z robotem sprzątającym Rysowane obrazy i mapy, informacje o zarezerwowanym sprzątaniu, historia czyszczenia, lista dzienników sprzątania i dane wideo
Informacje zgromadzone podczas korzystania z połączenia głosowego

Dane identyfikacyjne urządzenia

Dane techniczne wymagane do łączenia z urządzeniami zewnętrznymi

Dane produktu: w tym nazwa modelu i typ produktu, pseudonim produktu, status (wł./wył. czas pozostały w działaniu, wartość statusu urządzenia) i właściwości statusu, zakres wartości właściwości produktu, wyniki kontroli produktu, klucz sesji

Informacje głosowe

Informacje zbierane w trakcie łączenia ze Smart TV Numer identyfikacyjny OTA, wersja systemu operacyjnego TV, identyfikator funkcji urządzenia, numer identyfikacyjny rekomendowanych treści, numer identyfikacyjny treści
Informacje zbierane podczas korzystania z usługi SmartWorld Dane urządzenia, w tym dane połączenia (takie jak nazwa modelu terminalu, system operacyjny, przeglądarka itp.), dane komórkowe przewoźnika, dane identyfikacyjne urządzenia, adres IP

 

Inne informacje, które zbieramy

Gdy będziemy potrzebować Twojej zgody, w chwili zbierania danych wyjaśnimy, jakie informacje będą zbierane, a także sposoby ich przetwarzania.

Czasami otrzymamy Twoje dane od stron trzecich, w tym od innych firm, takich jak Facebook, Google, Amazon czy Line. Możemy na przykład odebrać Twoje dane od dostawców zewnętrznych sieci społecznościowych, jeśli postanowisz połączyć się z naszymi usługami, korzystając z konta w sieci społecznościowej.

Weryfikujemy niektóre dostarczone informacje z pomocą stron trzecich, w tym dostawców weryfikacji tożsamości, aby zapewniać sobie i innym ochronę przed oszustwami.

Używamy także danych osobowych wstępnie zebranych przez LGE Smart TV / Produkt Multimedialny w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Więcej szczegółów znajdziesz w oddzielnej Polityce Członka Inteligentnego Produktu Multimedialnego LGE.

Zbieramy także dane o Tobie od innych stron trzecich, na przykład firm marketingowych i brokerów danych, aby lepiej rozumieć Twoje zainteresowania i dostarczać Ci więcej dostosowanych Usług i reklam. Odbieramy na przykład zagregowane dane o stylu życia lub schematach zakupowych określonych grup demograficznych, aby lepiej rozumieć, co może Ci się spodobać.

Zbieramy także dane o Tobie, Twoich urządzeniach lub o tym, jak korzystasz z Usług, jeśli wymaga tego prawo (np. Ustawa wymaga zbierania dzienników wyszukiwania użytkownika), a także za Twoją zgodą.

Łącza do innych stron internetowych, urządzeń, aplikacji i funkcji

Nasze Usługi mogą umożliwiać dostęp do innych stron internetowych, urządzeń, aplikacji i innych funkcji działających niezależnie od nas i posiadających własne polityki prywatności lub zasady, z którymi koniecznie się zapoznawaj. Nie odpowiadamy za treść, korzystanie ani zasady prywatności na zewnętrznych stronach internetowych, urządzeniach, aplikacjach lub innych funkcjach, do których łącza zapewniamy.

3. Sposoby wykorzystywania zebranych informacji

W tej sekcji omówimy podstawy prawne przetwarzania danych osobowych. W przypadku każdej wyjaśnimy cele zbierania i wykorzystywania danych osobowych.

Jeśli korzystasz z więcej niż jednej z naszych usług, w tym z Usługi opisanej w tej Polityce Prywatności, ze Smart TV / Produktu Multimedialnego, będziemy łączyć dane osobowe zebrane w związku z każdą z tych usług oraz wykorzystywać je w celach wymienionych poniżej, a także w sposób opisany w polityce prywatności dotyczącej używanych usług. Dzięki temu nie musisz używać różnych loginów w różnych usługach.

Świadczenie usług na podstawie relacji umownej z naszą firmą

Przetwarzamy dane osobowe, gdy wymaga tego umowa z Tobą, między innymi w poniższych celach:

• świadczenie usług i zapewnianie funkcji, które wybierzesz podczas korzystania z naszych usług, w tym wymagające personalizacji treści Usług,

• przetwarzanie zamówień i płatności oraz dostarczanie produktów naszych lub innych firm kupionych w naszych usługach, a także umożliwianie korzystania z praw gwarancyjnych lub innych praw przysługujących Ci w świetle umowy,

• identyfikowanie i uwierzytelnianie, aby możliwe było korzystanie z określonych usług,

zapewnianie możliwości instalacji i rejestracji, rozwiązywanie problemów technicznych, świadczenie wsparcia i wysyłanie niezbędnych informacji powiązanych z usługami.

Uzasadniony interes Grupy LG i/lub stron trzecich

Przetwarzamy dane osobowe w zakresie, w jakim jest to warunkiem dbania o nasze uzasadnione interesy (lub interesy stron trzecich), między innymi w poniższych celach:

• Skuteczne zarządzanie relacjami z klientami, w tym poprzez komunikację z Tobą i odpowiadanie na Twoje zapytania.

• Marketing bezpośredni (o ile prawo nie wymaga od nas uzyskania Twojej zgody), w tym dostarczanie komunikatów marketingowych pocztą elektroniczną, telefonicznie, w wiadomościach tekstowych, w mediach społecznościowych, w powiadomieniach wypychanych w aplikacjach mobilnych, prezentowanie reklam online w usługach i na stronach internetowych stron trzecich, tworzenie profilów marketingowych i personalizacja rekomendacji oraz treści marketingowych przedstawianych przez nas i inne podmioty Tobie, prowadzenie promocji, konkursów i losowań. Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu na wykorzystywanie Twoich danych do marketingu bezpośredniego w dowolnej chwili. Więcej szczegółów znajdziesz w sekcji „Twoje wybory” poniżej.

• Ochrona operacji biznesowych przed oszustwami i działaniami niezgodnymi z prawem lub Warunkami Korzystania, a także identyfikowanie naruszeń i zapobieganie naruszeniom.

• Dbanie o bezpieczeństwo, dostępność i integralność usług i systemów informacyjnych, w tym poprzez korzystanie z mechanizmów uwierzytelniania i inne środki ochrony, monitorowanie naszych systemów pod kątem zagrożeń dla bezpieczeństwa, utrzymywanie kopii zapasowych, anonimizacja danych i wykonywanie usług utrzymujących system.

• Ochrona naszych praw i bezpieczeństwa użytkowników końcowych, w tym podczas przetwarzania skarg, uzyskiwania porad prawnych i określania, wykonywania lub obrony praw przysługujących nam lub innym firmom należącym do grupy, a także związanych z Usługami.

• Poprawianie doświadczenia użytkownika, w tym poprzez dostarczanie dostosowanych funkcji, takich jak autouzupełnianie, szybkie wyszukiwanie na podstawie najczęściej odwiedzanych strony internetowych lub dodatkowa treść dostosowana do upodobań.

• Usprawnianie usług i obsługi klienta, w tym poprzez uzyskiwanie opinii i przeprowadzanie kwestionariuszy oraz badań rynku, analizowanie danych dotyczących korzystania z naszych usług, analizowanie zachowań klienta, budowę schematów i profilów użycia klienta w celu identyfikacji regionalnych i globalnych trendów użytkowników, a także optymalizacji naszej oferty do globalnego rynku.

• Wydajne zarządzanie naszą firmą, w tym poprzez generowanie raportów i analizowanie wyników naszych usług (dzięki zagregowanym danym), audytowanie naszych procesów biznesowych, wykorzystywanie statystyk do podejmowania świadomych decyzji biznesowych.

W zakresie, w jakim polegamy na regule uzasadnionego interesu, nasza firma przeprowadziła test balansowania, aby sprawdzić, w jaki sposób przetwarzanie wpłynie na osoby, a także w celu ustalenia, czy interesy osób przeważają nad naszymi interesami podczas przetwarzania. Aby uzyskać więcej danych o testach balansowania, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz na końcu Polityki Prywatności.

Twoja zgoda

Nasza firma będzie pytała Cię o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, gdy wymaga tego prawo lub firma uzna to za stosowne. Potrzebujemy Twojej zgody na:

• Obsługę plików cookie i podobnych rozwiązań zgodnie z Polityką Cookie oraz dostarczanie informacji za pośrednictwem tych technologii. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookie usługi, z której korzystasz.

• Wysyłanie komunikatów marketingowych (jeśli jest to wymagane przez prawo lub firma postanowi poprosić Cię o zgodę).

• Jeśli wymaga tego prawo, potrzebujemy zgody na dostarczanie lub zlecenie podmiotowi trzeciemu dostarczania rekomendacji i spersonalizowanych reklam treści, produktów i usług, które my lub inny podmiot uzna za interesujące dla Ciebie w wyniku analizy danych użycia przez Ciebie Usług w połączeniu z innymi danymi dostarczonymi nam innymi kanałami, z zachowaniem spójności z celami określonymi w Polityce Prywatności. Punkt obejmuje dostarczanie treści marketingowych różnymi kanałami, w tym pocztą elektroniczną, przez konto LG, na naszych stronach internetowych lub w serwisach stron trzecich (w tym w sieciach społecznościowych).

Czasami będziemy wykorzystywać dane w celu, który przedstawimy z chwilą wyświetlenia się monitu o udzielenie zgody.

Gdy polegamy na Twojej zgodzie, możesz w dowolnej chwili cofnąć zgodę. Nie wpłynie to na zgodność z prawem procesów przetwarzania, które przeprowadzane były przed wycofaniem zgody. Więcej o tym prawie znajdziesz w sekcji „Twoje prawa” poniżej.

Zobowiązania prawne

Przetwarzamy dane osobowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne do:

• Działania zgodnego z wymogami prawa (np. podatkowego czy regulującego rachunkowość, bezpieczeństwo produktów, gwarancje i ochronę konsumentów).

• Należytego realizowania nakazów i wezwań sądowych oraz reagowania na prawnie wiążące żądania rządów, agencji organów ścigania, władz publicznych i/lub regulatorów.

Gdy potrzebujemy Twoich danych w celu zawarcia z Tobą umowy lub zachowania zgodności z wymogami prawnymi, musisz nam przekazać swoje dane. W innych sytuacjach nie musisz przekazywać nam danych osobowych, ale może to wpłynąć na sposób korzystania z naszych Usług.

4. Udostępnianie informacji

Firma będzie przekazywała, ujawniała lub udostępniała Twoje dane osobowe stronom trzecim zgodnie z poniższymi zasadami:

• Grupa i pracownicy LG: udostępniamy Twoje dane osobowe innym członkom Grupy LG oraz pracownikom LG, w tym wykonawcom i agentom, a także innym firmom w grupie w zakresie, w jakim jest to niezbędne lub uzasadnione, aby możliwe było świadczenie usług i realizowanie celów określonych w sekcji 3 powyżej lub opisanych w politykach prywatności innych usług. Przykładowo udostępniamy dane osobowe firmie LGE, aby mogła rozwijać i usprawniać produkty, a także lokalnym członkom Grupy LG w celach marketingowych.

• Usługodawcy Przekazujemy lub ujawniamy Twoje dane jedynie określonym firmom i osobom świadczącym usługi na naszą rzecz, w tym firmom pomagającym nam w rozwoju i obsłudze systemów związanych z Usługami, dostawcom usług IT, zabezpieczeń, hostingu, konserwacji sieci, utrzymywania i analityki danych, obsługi klienta i komunikacji, przetwarzania i realizacji zamówień, obsługi poczty, rachunkowości, marketingu oraz badań rynku, autoryzowanym serwisom i centrom serwisowym, a także innych usług administracyjnych, organizatorom konkursów, również pieniężnych, i innych promocji. Takie podmioty mogą uzyskiwać dostęp do Twoich danych osobowych i wykorzystywać je wyłącznie w zakresie wymaganym do realizacji usług na naszą rzecz. Dodatkowo takie strony są związane umowami, których celem, między innymi, jest zapobieganie wykorzystywaniu Twoich danych osobowych w nieuprawnionych celach. Niektórzy dostawcy usług są zlokalizowani w Republice Korei lub w innych krajach poza Europą.

• Dostawcy zewnętrzni IoT: po aktywacji funkcji łączności stron trzecich, na przykład łączności z urządzeniami domowymi IoT, udostępnimy Twoje dane osobowe dostawcom takich urządzeń IoT, aby możliwe było korzystanie z określonych funkcji w naszych Usługach.

• Autoryzowani dystrybutorzy W niektórych krajach produkty na Stronie Internetowej są sprzedawane przez autoryzowanych dystrybutorów. Po zakupie produktów na Stronie Internetowej w takich krajach udostępnimy Twoje dane osobowe dystrybutorom.

• Partnerzy reklamowi Udostępniamy dane osobowe, w tym sposoby, w jakie wchodzisz w interakcję z Usługami, wyświetlane reklamy i zakupy dokonywane w mediach społecznościowych i u innych partnerów, aby mierzyć skuteczność naszych reklam, poprawiać skuteczność naszych działań marketingowych i dostarczać Ci coraz lepiej dostosowane treści. Możemy także zgodnie z preferencjami marketingowymi udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim oferującym produkty lub usługi, które według nas mogą Cię zainteresować, a także podmiotom prowadzącym badania i analizy marketingowe. Takie strony mogą wykorzystywać dane osobowe do nawiązywania kontaktu z Tobą w związku z ofertami i reklamami.

• Inni partnerzy biznesowi Ujawniamy dane osobowe innym partnerom biznesowym, gdy jest to warunkiem dostępu do Usług, o które prosisz za pośrednictwem naszych Usług lub materiałów promocyjnych powiązanych z naszymi Usługami.

• Goście naszej Strony Internetowej. Wiadomości publikowane w niektórych obszarach Strony Internetowej, w tym tablice z recenzjami produktów, czatroomy, fora lub inne obszary do publikowania, mogą być wyświetlane przez gości naszej Strony Internetowej. [Na naszej Stronie Internetowej informujemy o tym, czy opublikowane informacje będą ogólnodostępne.]

• Doradcy biznesowi: na przykład prawnicy, księgowi, doradcy biznesowi, ubezpieczyciele, audytorzy, ale tylko w zakresie, w jakim muszą oni realizować usługi na naszą rzecz.

• Instytucje rządowe, sadowe, regulacyjne lub strony trzecie w przypadku faktycznej konieczności: ujawniamy dane osobowe instytucjom rządowym, sądowym, regulacyjnym lub stronom trzecim, jeśli będzie wymagało tego prawo, ewentualnie w sytuacjach, w których uznamy takie działanie za konieczne:

– w celu zachowania zgodności z prawem lub reakcji na przymusowe czynności prawne (takie jak nakazy przeszukania, wezwania do sądu lub nakazy sądowe),

– w celu weryfikacji zgodności z warunkami i politykami dotyczącymi Usług, badania oszustw i zapobiegania oszustwom oraz innym niezgodnym z prawem działaniom obejmującym wykorzystywanie Usług lub wpływającym na naszą działalność, o ile ujawnienie jest dopuszczone w świetle obowiązującego prawa ochrony danych,

– W celu ochrony naszych praw i aktywów oraz zabezpieczania działań gospodarczych naszej firmy oraz naszych podmiotów stowarzyszonych, pracowników, partnerów biznesowych, klientów czy społeczności.

• Transakcje korporacyjne Możemy ujawniać Twoje dane stronom trzecim (i im doradcom biznesowym) w ramach fuzji lub transferów, restrukturyzacji, przejęć lub sprzedaży (w tym w kontekście negocjacji), zakończenia działalności oraz innych transakcji korporacyjnych czy bankructwa.

• Inne strony, za Twoją zgodą lub na Twoje żądanie Poza ujawnieniami opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności możemy udostępniać Twoje dane stronom trzecim, gdy wyrazisz oddzielną zgodę lub poprosisz o takie udostępnienie.

• Google Analytics / FireBase Możemy gromadzić dane osobiste o przebiegu Twoich czynności online na stronach i połączonych urządzeniach, a także na stronach, urządzeniach, aplikacjach i w innych funkcjach i usługach stron trzecich. Możemy korzystać z usług analitycznych stron trzecich, takich jak Google Analytics czy Firebase. Zebrane przez nas informacje mogą zostać przekazane lub być gromadzone bezpośrednio przez tych dostawców oraz inne odnośne podmioty wykorzystujące tego typu informacje do, przykładowo, oceny użytkowania Usług. Aby dowiedzieć się więcej o Google Analytics, wejdź na strony „Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług”, (dostępną pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/partners/), „Bezpieczeństwo danych” (dostępną pod adresem https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=) oraz „Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics” (dostępną pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

5. Utrzymywanie danych osobowych

Podejmujemy odpowiednie kroki na rzecz zgodności przetwarzania i utrzymywania danych z poniższymi zasadami:

• dane będą przechowywane przynajmniej przez okres, w którym informacje będą wykorzystywane do świadczenia Usług,

• dane będą przetwarzane zgodnie z wymogami prawa, umową lub obowiązkami ustawowymi (np. z ordynacją podatkowa),

• dane będą przechowywane wyłącznie przez okres, w którym będą wykorzystywane do realizacji celów określonych w chwili zbierania, lub dłużej, gdy wymaga tego umowa/prawo, ewentualnie po anonimizacji w celach statystycznych pod warunkiem wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń. Przykładowo: jeśli powstanie spór pomiędzy Tobą a Grupą LG lub nie zapłacisz za Usługi, możemy przechowywać odpowiednie dane aż do rozstrzygnięcia sporu lub uiszczenia zapłaty. Jeśli usuniesz konto LG, Twoje dane będą utrzymywane przez trzy miesiące, po czym zostaną natychmiast zniszczone, chyba że prawo wymaga inaczej.

• Jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych lub za Twoją zgodą, przetwarzanie będzie trwało. Aby je przerwać złóż wniosek o zaprzestanie przetwarzania. Po wdrożeniu Twoich życzeń w najkrótszym możliwym czasie przerwiemy przetwarzanie. Będziemy także utrzymywać dokumentację Twojej prośby o zaprzestanie wysyłania marketingu bezpośredniego lub przetwarzania danych do odwołania, aby możliwe było jej spełnienie.

6. Twoje wybory

Jeśli będzie to dozwolone, będziemy kontaktować się z Tobą pocztą elektroniczną, telefonicznie, poprze wiadomości tekstowe lub powiadomienia wypychane z aplikacji mobilnych. Aby złożyć wniosek dotyczący odbioru takich komunikatów, skontaktuj się z nami, przechodząc do sekcji „Kontakt” poniżej.

Możesz anulować subskrypcję komunikatów marketingowych w dowolnej chwili, klikając łącze „anuluj subskrypcję” u dołu wiadomości e-mail. Możesz także skontaktować się z nami bezpośrednio, przechodząc do sekcji „Kontakt” poniżej. W sekcji Twoje prawa poniżej znajdziesz prawo do cofnięcia zgody w dowolnej chwili na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Pamiętaj, że po anulowaniu subskrypcji komunikatów marketingowych firma przetworzy anulowanie w najkrótszym możliwym terminie, jednak w niektórych okolicznościach komunikaty marketingowe mogą przychodzić do Ciebie jeszcze przez jakiś czas. Będziesz otrzymywać także komunikaty serwisowe z niezbędnymi danymi dotyczącymi umowy oraz Usług, z których korzystasz (np. informacje o aktualizacjach Warunków Korzystania).

7. Twoje prawa

W zakresie dopuszczanym przez prawo możesz poprosić lokalnego członka Grupy LG o kopię Twoich danych osobowych, które posiada. Możesz także poprosić nas o usunięcie danych osobowych lub skorygowanie niedokładności, zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, cofnięcie zgody oraz zapewnienie danych osobowych dostarczonych firmie w związku z umową lub za Twoją zgodą w ustrukturyzowanej, czytelnej dla urządzeń formie, a także wnieść o udostępnienie (przekazanie) danych innemu administratorowi danych.

Dodatkowo w zakresie przewidzianym przez prawo możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w niektórych okolicznościach (zwłaszcza wtedy, gdy nie musimy przetwarzać danych w celu zaspokojenia wymogów innych umów lub prawa). Możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym do profilowania w ramach marketingu bezpośredniego, w dowolnej chwili.

Takie prawa mogą jednak zostać ograniczone na przykład wtedy, gdy Twoje żądanie ujawniłoby dane osobowe innej osoby lub naruszyłoby prawa strony trzeciej (w tym nasze), ewentualnie wtedy, gdy prawo wymaga, aby firma przechowywała dane, a także w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów firmy. Obowiązujące wyjątki znajdziesz w RODO i w przepisach krajowych. Zawiadomimy Cię o obowiązujących wyjątkach, na których polegamy, gdy złożysz żądanie. Aby złożyć żądanie lub zapytanie dotyczące Twoich praw, przejdź do sekcji „Kontakt” poniżej i skorzystaj z zamieszczonych tam danych kontaktowych. W niektórych przypadkach możesz skorzystać ze swoich praw bezpośrednio na Stronie Internetowej.

8. Sposoby, w jakie chronimy dane osobowe

Przykładamy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych. Firma wdrożyła środki zabezpieczające Twoje dane zgromadzone w Usługach. Pomimo tego, że podjęte zostały uzasadnione kroki na rzecz ochrony Twoich danych, żadne medium, w tym strony internetowe, systemy transmisji danych ani połączenia bezprzewodowe, nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa.

9. Międzynarodowy transfer danych

Korzystanie z naszych Usług będzie obejmować przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika w kraju zamieszkania i poza nim, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. W szczególności dane osobowe użytkownika będą przekazywane do Korei Południowej. Należy pamiętać, że przepisy dotyczące ochrony danych i inne przepisy krajów, do których mogą być przekazywane dane użytkownika, mogą nie zapewniać równie wszechstronnej ochrony jak w jego kraju.

[Dotyczy mieszkańców Europy]

Jeśli jesteś obywatelem EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, tj. Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein, Norwegia), Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, Twoje dane będą przekazywane innym firmom poza EOG, Wielką Brytanię lub Szwajcarię, w tym do Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych. Prawo unijne uznaje, że normy ochrony danych Republiki Korei zabezpieczają dane w odpowiednim zakresie. Gdy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe do jurysdykcji, w których prawo nie gwarantuje danym odpowiedniej ochrony, podejmiemy stosowne kroki, aby zapewnić zabezpieczenia zgodne z tymi stosowanymi w krajach pierwotnego uzyskania danych. Takie środki będą obejmowały między innymi wykorzystywanie klauzul modelowych zatwierdzonych przez UE, Wielką Brytanię i Szwajcarię. W niektórych przypadkach będziemy potrzebować Twojej wyraźnej zgody. Aby uzyskać więcej informacji, kopię umowy lub opis wdrożonych zabezpieczeń, przejdź do sekcji „Kontakt” poniżej i skorzystaj z dostępnych tam danych kontaktowych.

10. Aktualizowanie Polityki Prywatności

Będziemy aktualizować Politykę Prywatności po wprowadzeniu zmian w sposobach przetwarzania danych oraz po zmianach w przepisach dotyczących ochrony danych. Zawiadomimy Cię o wszelkich istotnych zmianach w Polityce Prywatności w odpowiedni sposób (na przykład poprzez publikację zawiadomienia na stronie internetowej i w aplikacjach, przez które zapewniamy Usługi, a u góry dokumentu podamy datę ostatniej aktualizacji).

11. Kontakt

Aby skorzystać ze swoich praw lub uzyskać więcej informacji o tym, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami.

W przypadku żądań i zapytań związanych z Twoimi danymi zebranymi przez Stronę Internetową lub w inny sposób przez lokalnego członka Grupy LG kontaktuj się z lokalnym członkiem Grupy LG. Nazwa i dane kontaktowe lokalnego członka Grupy LG znajdziesz tutaj.

Żądania i zapytania dotyczące Twoich danych zebranych w innych Usługach składaj firmie LGE [tutaj] lub wysyłaj pocztą na adres [LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seul, Korea Południowa]. Kontakt firmy LGE w EOG: [dpo-eu@lge.com], LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn. Nazwa i dane kontaktowe lokalnego członka Grupy LG znajdziesz tutaj.

Adres e-mail naszego inspektora ochrony danych: [dpo-eu@lge.com].

Jeśli nie zadowala Cię sposób, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, lub uważasz, że naruszamy ustawę o ochronie danych, możesz zgłosić skargę na ręce pracowników organu ds. ochrony danych w Twojej jurysdykcji lub w miejscu, w którym doszło do naruszenia.

12. Dane osobowe dzieci

Nasze Usługi powstały z myślą o dorosłych i nie są skierowane do dzieci. W związku z Usługami nie zbieramy świadomie ani nie utrzymujemy danych osobowych od użytkowników poniżej 18 roku życia ani nie zapewniamy świadomie takim osobom dostępu do Usług. Nie dostarczaj nam danych osobowych osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Jeśli nie masz 18 lat, nie rejestruj się w naszych Usługach ani nie dostarczaj nam danych osobowych. Jeśli wykryjemy, że osoba poniżej 18. roku życia dostarczyła nam dane, niezwłocznie je usuniemy. Jeśli sądzisz, że osoba poniżej 18 roku życia dostarczyła nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz w sekcji „Kontakt” powyżej.

W niektórych jurysdykcjach firma może wdrożyć surowsze zasady dotyczące wieku. Więcej informacji znajdziesz na koniec Polityki Prywatności w sekcji uzupełniającej dotyczącej Twojej jurysdykcji.

Podmioty LG

Kraj Podmiot LG Adres rejestracji Informacje kontaktowe
Polska LG Electronics Polska Sp. z o.o. Warszawa (02-675) ul. Wołoska 22 iodo@lge.pl

 

Usługi

Usługa Podmiot LG Adres rejestracji Informacje kontaktowe
ThinQ LG Electronics Inc. LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seul, Republika Korei thinq@lge.com
LG SmartWorld LG Electronics Inc. LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seul, Republika Korei lgworld@lge.com

https://www.lg.com/pl

https://www.strefalg.pl

LG Electronics Polska Sp. z o.o. Warszawa (02-675) ul. Wołoska 22 iodo@lge.pl

 

DODATKOWE INFORMACJE DLA POLSKI

1. Skarga do organu nadzorczego
Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

2. Zautomatyzowanie przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogąc wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
Mogą jednak pojawić się wyjątki, które zostały szczegółowo opisane poniżej w ramach poszczególnych procesów.

Polityka plików cookie

Obowiązuje od: 2022 / 22 / 12

LG Electronics Polska Sp. z o.o. (zwana dalej „LGEPL”), będąca właścicielem niniejszej strony internetowej, informuje Użytkowników, że może korzystać z narzędzi do przechowywania i pobierania danych (ogólnie zwanych „plikami cookies”), podczas przeglądania strony przez użytkownika.

1. Czym są pliki cookies?
Cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w chwili, gdy ten ją przegląda. Pliki cookies (ciasteczka) używane są dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania stron internetowych Administratora, jak również do optymalizacji przeglądania, personalizacji zawartości zgodnie z zainteresowaniami poszczególnego Użytkownika, jak również celem analizowania ruchu w witrynie.

2. Jakie pliki cookies używamy?
2.1 W ramach stron internetowych LGEPL stosowane są następujące rodzaje plików cookie:
a) „niezbędne” (techniczne) pliki cookie, umożliwiające korzystanie ze stron internetowych Administratora, jak również z poszczególnych usług, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach stron internetowych; pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach stron internetowych; konieczne dla prawidłowego przesyłu informacji, świadczenia usług żądanych przez użytkownika oraz identyfikacji użytkownika po jego rejestracji;
b) „wydajnościowe” (analityczne) pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych w celu doskonalenia jej funkcjonalności oraz udostępniania Użytkownikom spersonalizowanych treści.

Narzędzie Google Analytics udostępnia spółka Google Inc , której siedziba znajduje się pod adresem: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 Stany Zjednoczone. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies celem analizy ruchu Użytkowników na stronach internetowych Administratora. Informacje zebrane przez pliki cookie Google Analytics mogą zostać przesłane poza obszar Unii Europejskiej do Państw trzecich, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Korzystając ze stron internetowych LGEPL, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych przez Google w sposób i w celach wskazanych powyżej. Więcej informacji w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych przez Google dostępnych jest pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl
Możesz również samodzielnie zablokować użycie narzędzia Google Analytics. Więcej infromacji dostępnych pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+en-GB&hl=pl

c) „funkcjonalne”(usprawniające) pliki cookie, umożliwiające działanie funkcji zwiększających komfort Użytkownika poprzez m.in. „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.
d) „reklamowe” – służą do wyświetlania spersonalizowanych reklam, ofert i/lub usług związanymi z aktualną ofertą Administratora, które na podstawie zachowań Użytkownika Administrator uzna za najbliższe jego zachowaniom.
2.2 Ponadto, pliki cookies wykorzystywane w ramach stron internetowych Administratora możemy podzielić na:
a) Pliki cookies wewnętrzne (first-party cookies)
Wewnętrzne pliki cookies są zapisywane w przeglądarce i/lub na twardym dysku użytkownika przez obecnie przeglądaną stronę. Użytkownik otrzymuje unikatowy identyfikator w celu śledzenia przebywania na aktualnie przeglądanej stronie. LGEPL jako operator strony internetowej używa tych plików do zarządzania sesją i w celach rozpoznawania użytkowników.
b) Pliki cookies zewnętrzne (third-party cookies)
Strona internetowa używa również reklamowych i analitycznych plików cookies, których dostawcami są podmioty zewnętrzne, będący jednocześnie odbiorcami informacji z przywołanych plików cookies.
c) Cookies sesyjne – są przechowywane w urządzeniu Użytkownika, pozostając do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki.
d) Cookies trwałe – zapisywane na urządzeniu Użytkownika oraz pozostają na urządzeniu do momentu ich skasowania przez Użytkownia. 

3. Jak zaakceptować lub odrzucić pliki cookies?
Przypominamy, że użytkownik podczas przeglądania strony może w każdej chwili dokonać konfiguracji przeglądarki w celu odrzucenia plików cookies lub otrzymywania powiadomienia w momencie, gdy są one generowane. Pod podanymi niżej linkami zawarto informacje, jak zarządzać wykorzystaniem plików cookies oraz jak anulować zgodę na ich wykorzystywanie w zależności od używanej przeglądarki:
• Internet Explorer
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.
• Firefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
• Chrome
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
• Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.
• Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
• Safari na Ipady i Iphone’y
Aby dowiedzieć się więcej na temat usuwania plików cookies, użytkownik może skorzystać z sekcji pomocy w swojej przeglądarce.

Ponadto, Użytkownik wchodząc na strony internetowe Administratora może samodzielnie dokonać zmiany ustawień plików cookies wykorzystywanych w ramach stron internetowych Administratora. Panel do wprowadzenia odpowiednich zmian wyświetla się w górnej części strony internetowej.

4. Jakie pliki cookies używamy oraz w jakim celu i przez jaki czas je wykorzystujemy?
Poniżej informujemy szczegółowo o rodzajach plików cookies wykorzystywanych na poszczególnych stronach internetowych Administratora, w tym o celu użycia plików cookies, a także o okresie funkcjonowania plikow cookies.

LG.com – NIEZBĘDNE pliki cookie

Nazwa plików cookies

Domena

Dostawca

Czas przechowywania

Cel plików cookies

Typ cookies

CS_JSessionID

lg.com

LG

Sesja

Jest to identyfikator Sesji, który serwer aplikacji webowych generuje dla stron obsługi klienta

wewnętrzne

PHPSESSID

lg.com

LG

Sesja

Jest to identyfikator Sesji, który serwer aplikacji webowych generuje dla stron obsługi klienta

wewnętrzne

MKT_JSessionID

www.lg.com

LG

Sesja

Jest to identyfikator Sesji, który serwer aplikacji internetowej generuje dla stron marketingowych

wewnętrzne

LG5_CartID

lg.com

LG

Sesja

Plik cookie niezbędny do obsługi funkcjonlaności koszyka w sklepie LG na stronie

wewnętrzne

LG5_ExcitingOffer

www.lg.com

LG

Sesja

Plik cookie niezbędny do zapamiętywania produktów kupowanych i dodanych do koszyka

wewnętrzne

PL_eCookieOpenFlag

lg.com

LG

1 dzień

Używany do sprawdzenia czy komunikat dotyczący akceptacj cookies powinien się pojawić na stronie

wewnętrzne

PL_LGCOM_Advertising

lg.com

LG

1 rok

Używany do sprawdzenia czy użytkownik zaakceptował reklamowe pliki cookies

wewnętrzne

PL_LGCOM_Analysis

lg.com

LG

1 rok

Używany do sprawdzenia czy użytkownik zaakceptował analityczne pliki cookies

wewnętrzne

PL_LGCOM_Improvements

lg.com

LG

1 rok

Używany do sprawdzenia czy użytkownik zaakceptował funkcjonalne pliki cookies

wewnętrzne

PL_LGCOM_SOCIAL_MEDIA

lg.com

LG

1 rok

Używany do sprawdzenia czy użytkownik zaakceptował funkcjonalne pliki cookies do komunikacji przez media społecznościowe

wewnętrzne

Session

www.lg.com

LG

Sesja

Używany do podtrzymywania sesji na stronie

wewnętrzne

PL_implicitStrictOpenFlag

lg.com

LG

Sesja

Używany dla funkcjonalności komunikatu (baneru) o plikach cookies

wewnętrzne

X-Scouter-Gxid

www.lg.com

LG

Sesja

Śledzenie krzyżowe między aplikacjami.

wewnętrzne

AKA_A2

.lg.com

LG

1 dzień

Ten plik cookie jest niezbędny do działania funkcji pamięci podręcznej.

wewnętrzne

RT

.lg.com

LG

1 tydzień

Ten plik cookie jest niezbędny do działania funkcji pamięci podręcznej Akamai.

wewnętrzne

__ttl__widget__ui

.lg.com

LG

7 dni

Używany w widżecie porównywarki, aby pokazać modele

wewnętrzne

SL_GWPT_Show_Hide_tmp

.lg.com

LG

Sesja

Przechowuje informacje o preferencjach przeglądania na stronie.

wewnętrzne

SL_wptGlobTipTmp

.lg.com

LG

Sesja

Przechowuje informacje o preferencjach przeglądania na stronie.

wewnętrzne

SLG_GWPT_Show_Hide_tmp

.lg.com

LG

Sesja

Zapewnia funkcjonalność i sprawność serwisu oraz służy do śledzenia błędów.

wewnętrzne

SLG_wptGlobTipTmp

.lg.com

LG

Sesja

Zapewnia funkcjonalność i sprawność serwisu oraz służy do śledzenia błędów.

wewnętrzne

ssm_au_c

.lg.com

Google

Sesja

Zapisz ustawienia i preferencje użytkownika, takie jak aktualne preferencje językowe.

wewnętrzne

test

.lg.com

LG

Sesja

Służy do podtrzymania sesji.

wewnętrzne

tmr_lvid

.lg.com

LG

Sesja

Własny plik cookie użytkownika do zliczania unikalnych użytkowników w przypadku braku VID. Ma to na celu udostępnienie funkcji _tmr.getClientID(). Ustawiaj tylko w przypadku korzystania z kodu licznika js.

wewnętrzne

tmr_lvidTS

.lg.com

LG

Sesja

Własny plik cookie zawierający czas utworzenia identyfikatora użytkownika. Używany z tmr_lvid.

wewnętrzne

tmr_reqNum

.lg.com

LG

Sesja

Aby zbierać informacje – w sposób, który nikogo bezpośrednio nie identyfikuje – w tym liczbę odwiedzających witrynę, z której odwiedzający weszli na witrynę oraz strony, które odwiedzili.

wewnętrzne

LG.com – USPRAWNIAJĄCE pliki cookie

Nazwa plików cookies

Domena

Dostawca

Czas przechowywania

Cel plików cookies

Typ cookies

LG_Survey/pl

www.lg.com

LG

1 dzień

Używany, aby nie otwierać okienka z ankietą ponownie, gdy użytkownik wybierza opcję „NIE POKAZUJ WIĘCEJ” na stronie Wsparcia Klienta

wewnętrzne

eud

.rfihub.com

RFIHUB

1 miesiąc

Pliki cookies Rocket Fuel (rfihub.com)używane w celu dostarczania i wyświetlania optymalnej treści i reklam w swojej platformie

zewnętrzne

euds

.rfihub.com

RFIHUB

1 miesiąc

Pliki cookies Rocket Fuel (rfihub.com)używane w celu dostarczania i wyświetlania optymalnej treści i reklam w swojej platformie

zewnętrzne

igodigitalst_500007810

.igodigital.com

IGODIGITAL

1day

Unikalny identyfikator sesji użytkownika

zewnętrzne

igodigitalstdomain

.igodigital.com

IGODIGITAL

1day

Identyfikator strony

zewnętrzne

igodigitaltc2

.igodigital.com

IGODIGITAL

1day

Unikalny identyfikator użytkownika

zewnętrzne

smd

.rfihub.com

RFIHUB

1 miesiąc

Pliki cookies Rocket Fuel (rfihub.com)używane w celu dostarczania i wyświetlania optymalnej treści i reklam w swojej platformie

zewnętrzne

op_session

opinie.ceneo.pl

CENEO

Sesja

Zbiera dane nawigacji i zachowania użytkownika na stronie w celu optymalizacji ustawiania ankiety zadowolenia w systemie

zewnętrzne

LG5_SupportSearch

lg.com

LG

30 dni

Używany, gdy wyszukiwanie nastąpiło ze strony WSPARCIA KLIENTA

wewnętrzne

LG5_RememberAccount

www.lg.com

LG

30 dni

Używany, gdy użytkownik wyraził zgodę na zapamiętanie adresu email przy rejestracji i logowaniu się do strony

wewnętrzne

LG5_filter

lg.com

LG

Sesja

Używany, gdy funkcja filtra została aktywowana

wewnętrzne

LG5_RecentlyView

lg.com

LG

30 dni

Pokazuje ostatnio wyszukiwane produkty konsumenckie

wewnętrzne

LG5_B2B_RecentlyView

lg.com

LG

30 dni

Pokazuje ostatnio wyszukiwane produkty dziau profesjonalnego (B2B)

wewnętrzne

LG5_CST_RecentlyView

lg.com

LG

30 dni

Pokazuje ostatnio przeglądne produkty CST

wewnętrzne

LG5_B2B_CompareCart

lg.com

LG

Sesja

Używany do porównywania produktów B2B

wewnętrzne

LG5_CompareCart

lg.com

LG

Sesja

Używany do porównywania produktów B2C

wewnętrzne

LG5_CompareLock

www.lg.com

LG

Sesja

Używany do przytrzymania wybranych produktów do porównania (lock)

wewnętrzne

PHPSESSID

lg.com

LG

Sesja

Unikatowy identyfikator sesji generowany przez serwer aplikacji dla wspierania użytkownika

wewnętrzne

LG5_PageHistory

www.lg.com

LG

Sesja

Używany dla przycisku ZOBACZ WSZYSTKIE

wewnętrzne

LG5_ReviewHelpful

lg.com

LG

30 dni

Używany, gdy przycisk POMOC został wybrany

wewnętrzne

LG5_SearchResult

lg.com

LG

30 dni

Funkcjonalność wyszukiwania i wyniki wyszukiwania produktów konsumenckich B2C

wewnętrzne

LG5_B2B_SearchResult

lg.com

LG

30 dni

Funkcjonalność wyszukiwania i wyniki wyszukiwania produktów profesjonalnych B2B

wewnętrzne

noMoreToday

www.lg.com

LG

1 dzień

Obsługuje na stronę produktów CST, aby nie wyświetlać komunikatu w prawej dolnej części ekranu

wewnętrzne

inside-eu

lg.com

LG

1000 dni

Obsługuje funkcję komunikator INSIDE zasilany przez PowerfrontTM, zapamiętujący aktywność użytkownika na stronie

wewnętrzne

BVBRANDID

lg.com

BazaarVoice

1 rok

Pozwala na analitykę dokonywaną przez Bazaarvoice (funkcja wystawiania opinii o produktach LG na stronie), aby odpowiednio przypisywać aktywność do jednego użytkownika w obrębie tej samej domeny

zewnętrzne

BVBRANDSID

lg.com

BazaarVoice

Sesja

Pozwala na analitykę dokonywaną przez Bazaarvoice (wystawianie opinii o produktach LG na stronie), aby identyfikować przeglądanie strony przez tego samego użytkownika

zewnętrzne

_js_datr

.facebook.com

Facebook

Sesja

Identyfikuje przeglądarkę pod względem bezpieczeństwa, w tym odzyskiwanie konta oraz identyfikacja potencjalnych naruszeń i niebezpieczeństw

zewnętrzne

sb

.facebook.com

Facebook

Sesja

Identyfikuje przeglądarkę pod względem logowania i autoryzacji

zewnętrzne

wd

.facebook.com

Facebook

7 dni

Pozwala optymalnie dostosować stronę do ekranu użytkownika

zewnętrzne

BVImplusermanual

lg.com

BazaarVoice

1 rok

Używany przez Bazaarvoice w dostarczaniu ocen i recenzji kierowanych przez użytkowników. Umożliwia skorelowanie analityki internetowej Bazaarvoice z tym samym użytkownikiem pod kątem interakcji w ramach określonej domeny klienta.

wewnętrzne

BVImplmain_site

lg.com

BazaarVoice

1 rok

Używany przez Bazaarvoice w dostarczaniu ocen i recenzji kierowanych przez użytkowników. Umożliwia skorelowanie analityki internetowej Bazaarvoice z tym samym użytkownikiem pod kątem interakcji w ramach określonej domeny klienta.

wewnętrzne

BVImplhe_promotion

lg.com

BazaarVoice

1 rok

Używany przez Bazaarvoice w dostarczaniu ocen i recenzji kierowanych przez użytkowników. Umożliwia skorelowanie analityki internetowej Bazaarvoice z tym samym użytkownikiem pod kątem interakcji w ramach określonej domeny klienta.

wewnętrzne

BVImpldedicated_reviews_page

lg.com

BazaarVoice

1 rok

Używany przez Bazaarvoice w dostarczaniu ocen i recenzji kierowanych przez użytkowników. Umożliwia skorelowanie analityki internetowej Bazaarvoice z tym samym użytkownikiem pod kątem interakcji w ramach określonej domeny klienta.

wewnętrzne

bvf_**

lg.com

BazaarVoice

1 rok

Używany przez Bazaarvoice w dostarczaniu ocen i recenzji kierowanych przez użytkowników. Umożliwia skorelowanie analityki internetowej Bazaarvoice z tym samym użytkownikiem pod kątem interakcji w ramach określonej domeny klienta.

wewnętrzne

mage-banners-cache-storage

www.lg.com

Magento

1 dzień

Przechowuje zawartość banerów lokalnie w celu poprawy wydajności.

wewnętrzne

mage-cache-storage-section-invalidation

www.lg.com

Magento

1 dzień

Wymusza lokalne przechowywanie określonych sekcji treści, które powinny zostać unieważnione.

wewnętrzne

mage-cache-storage

www.lg.com

Magento

Sesja

Lokalne przechowywanie treści specyficznych dla odwiedzających, które umożliwiają funkcje e-commerce.

wewnętrzne

mage-cache-sessid

www.lg.com

Magento

Sesja

Wartość tego pliku cookie wyzwala czyszczenie lokalnej pamięci podręcznej. Po usunięciu pliku cookie przez aplikację zaplecza administrator czyści pamięć lokalną i ustawia wartość pliku cookie na true.

wewnętrzne

mage-translation-file-version

www.lg.com

Magento

Sesja

Śledzi wersję tłumaczeń w pamięci lokalnej.

wewnętrzne

mage-translation-storage

www.lg.com

Magento

Sesja

Przechowuje przetłumaczoną treść na żądanie kupującego.

wewnętrzne

mage-messages

www.lg.com

Magento

1 dzień

Śledzi komunikaty o błędach i inne powiadomienia wyświetlane użytkownikowi, takie jak komunikat o zgodzie na pliki cookie i komunikaty o błędach. Wiadomość jest usuwana z pliku cookie po jej wyświetleniu kupującemu.

wewnętrzne

form_key

www.lg.com

Magento

1 dzień

Środek bezpieczeństwa, który dołącza losowy ciąg do wszystkich przesłanych formularzy w celu ochrony danych przed fałszowaniem żądań między witrynami.

wewnętrzne

velaro_**

.lg.com

velaro

Sesja

Przechowywuje unikalny ID użytkownika

wewnętrzne

ps-location

.lg.com

Price Spider

Sesja

Służy do zapamiętywania ostatniej lokalizacji wprowadzonej przez użytkownika online w widżecie, tworząc wygodniejsze wrażenia użytkownika.

wewnętrzne

top100_id

.lg.com

LG

1000 dni

Plik cookie ustawia flagę Bezpieczne, aby zapobiec jego wyciekowi, jeśli którakolwiek ze stron ładuje zawartość mieszaną

wewnętrzne

yourekoCustomTariff_pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Zmiana ceny

wewnętrzne

youreko-dishwashers_pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

youreko-dishwashers_years-pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

youreko-freezers_years-pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

yourekoHasEngaged

.lg.com

Youreko

1 rok

Ten plik cookie służy do określenia, czy użytkownik korzystał z naszego narzędzia.

wewnętrzne

youreko-fridge-freezers_years-pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

youreko-fridges_years-pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

youreko-tumble-dryers_pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

youreko-tumble-dryers_years-pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

yourekoUserId

.lg.com

Youreko

1 rok

Przechowuje informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszego narzędzia, takie jak funkcje, z którymi użytkownik wchodził w interakcję, powiązane z identyfikatorem pliku cookie i adresem IP. Nigdy nie udostępniamy tych informacji żadnym stronom trzecim.

wewnętrzne

yourekoUserIdLg

.lg.com

Youreko

1 rok

Przechowuje informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszego narzędzia, takie jak funkcje, z którymi użytkownik wchodził w interakcję, powiązane z identyfikatorem pliku cookie i adresem IP. Nigdy nie udostępniamy tych informacji żadnym stronom trzecim.

wewnętrzne

youreko-washer-dryers_years-pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

youreko-washer-dryers_pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

youreko-washing-machines_pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

youreko-washing-machines_years-pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

_ca_chat

.lg.com

User.com

1 rok

Pozwala na przechowywanie informacji o użytkowniku, jego preferencji dotyczących przyszłych wizyt, ruchu na stronie i interakcji na stronie, aby zaoferować lepsze doświadczenia i narzędzia w przyszłości.

wewnętrzne

_ueuuid

.lg.com

User.com

1 rok

Pozwala na przechowywanie informacji o użytkowniku, jego preferencji dotyczących przyszłych wizyt, ruchu na stronie i interakcji na stronie, aby zaoferować lepsze doświadczenia i narzędzia w przyszłości.

wewnętrzne

__cfduid

.lg.com

Cloudflare

1 rok

Identyfikacja złośliwych użytkowników, filtracja ruchu sieciowego, zmniejszanie szans na zablokowanie legalnych użytkowników oraz świadczenie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

zewnętrzne

LG.com – ANALITYCZNE pliki cookie

Nazwa plików cookies

Domena

Dostawca

Czas przechowywania

Cel plików cookies

Typ cookies

s_cc

lg.com

Adobe

Sesja

Plik cookie Adobe sprawdzający, czy pliki cookies są aktywne na stronie

wewnętrzne

s_fid

lg.com

Adobe

5 lat

Używany do indentyfikacji użytkownika jeżeli standardowy plik indentyfikujący (s_vi) jest blokowany przez inne zewnętrzne pliki cookies

wewnętrzne

s_invisit

lg.com

Adobe

Sesja

Stwierdza, czy dany użytkownika odwiedza stronę po raz pierwszy

wewnętrzne

s_nr

lg.com

Adobe

1 miesiąc

Zlicza ilość wizyt dokonanych przez tego samego użytkownika

wewnętrzne

s_ppv

lg.com

Adobe

Sesja

Plik cookie sprawdzający dane z poprzednich czterch plików cookies i usuwa te dane na koniec sesji

wewnętrzne

s_ppvl

lg.com

Adobe

Sesja

Plik cookie ustawiony prze Adobe Analitycznes by przechowywać infromację o procencie części strony oglądanej przez użytkownika

wewnętrzne

s_sq

lg.com

Adobe

Sesja

Plik Adobe zbierający informacje o poprzedzającym linku wybranym na stronie

wewnętrzne

s_vi

lg.com

Adobe

2 lata

Plik Adobe używany w celu identyfikacji użytkownika z identyfikatorem (ID) i czasem

wewnętrzne

s_vnum

lg.com

Adobe

1 miesiąc

Zapamiętuje liczbę wizyt unikalnego użytkownika, co pozwala stwierdzić częstotliwość powrotu danego użytkownika w okresie 30 dni

wewnętrzne

_dc_gtm_UA-**

lg.com

Google

1 minuta

Plik Google używany do przyspieszenia zapytań; jeżeli plik Google analysis-of-sites jest uruchomiony przez Google Tag Managera, to nazwa pliku zmieni się na _dc_gtm_

wewnętrzne

_ga

lg.com

Google

2 lata

Plik Google nadający losowy numer identyfikacyjny każdemu użytkownikowi strony, dzięki któremu liczy się informacje dotyczące ilości użytkowników, czasu trwania sesji i danych z kampanii w cleu raportowania wyników „analysis-of-sites”; ustawiane przez Google standardowo na okres 2 lat

wewnętrzne

_gat_UA-**

lg.com

Google

1 minuta

Ten plik cookie testuje stronę; jeżeli używany jest plik Google „analysis-of-site” poprzez Google Tag Managera, to wówczas ten plik zmienia nazwę na _dc_gtm_

wewnętrzne

_gid

lg.com

Google

1 dzień

Używany do rozróżniania użytkowników

wewnętrzne

s_adserv

lg.com

SIZMEK

30 minut

Używany, aby ograniczać komunikację z serwerem reklamowym ADSERV do jednego przypadku na wizytę

wewnętrzne

AMCVS**

lg.com

Adobe

1 godzina

Usługa identyfikacji wykorzystuje identyfikator Twojej organizacji, plik cookie Experience Cloud AMCV oraz plik cookie demdex do tworzenia i przechowywania unikalnych, trwałych identyfikatorów dla odwiedzających Twoją witrynę.

wewnętrzne

AMCV**

lg.com

Adobe

1 godzina

Usługa identyfikacji wykorzystuje identyfikator Twojej organizacji, plik cookie Experience Cloud AMCV oraz plik cookie demdex do tworzenia i przechowywania unikalnych, trwałych identyfikatorów dla odwiedzających Twoją witrynę.

wewnętrzne

gpv_**

lg.com

Adobe

1 godzina

Ten plik cookie przechowuje ilość stron przeglądanych podczas odwiedzania Witryn.

wewnętrzne

__utmz**

lg.com

GA

6 miesięcy

Jest to jeden z czterech głównych plików cookie ustawionych przez usługę Google Analytics, która umożliwia właścicielom witryn śledzenie zachowań odwiedzających, mierzących wydajność witryny. Ten plik cookie identyfikuje źródło ruchu w witrynie, dzięki czemu Google Analytics może poinformować właścicieli witryn, skąd przybyli odwiedzający po wejściu na witrynę. Plik cookie ma żywotność 6 miesięcy i jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics.

wewnętrzne

__utmv**

lg.com

GA

2 lata

Ten plik cookie służy do określania unikalnych użytkowników witryny i jest aktualizowany przy każdym wyświetleniu strony.

wewnętrzne

__utmt**

lg.com

GA

10 minut

Ten plik cookie służy do określania unikalnych użytkowników witryny i jest aktualizowany przy każdym wyświetleniu strony.

wewnętrzne

__utmc**

lg.com

GA

Sesja

Ten plik cookie służy do określania unikalnych użytkowników witryny i jest aktualizowany przy każdym wyświetleniu strony.

wewnętrzne

__utmb**

lg.com

GA

30 minut

Ten plik cookie służy do określania unikalnych użytkowników witryny i jest aktualizowany przy każdym wyświetleniu strony.

wewnętrzne

__utma**

lg.com

GA

2 lata

Służy do rozróżniania użytkowników i Sesji. Plik cookie jest tworzony, gdy biblioteka javascript jest wykonywana i nie istnieją żadne istniejące pliki cookie __utma. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics.

wewnętrzne

_rtetSessPageSeq

www.lg.com

Beusable

30 minut

Ten plik cookie jest ustawiany przez „Beusable”, aby sprawdzić ścieżkę użytkownika uzyskującego dostęp do witryny.

wewnętrzne

_rtetSessId

www.lg.com

Beusable

30 minut

Ten plik cookie jest ustawiany przez „Beusable”, aby sprawdzić ścieżkę użytkownika uzyskującego dostęp do witryny.

wewnętrzne

_hjTLDTest

.hotjar.com

Hotjar

Sesja

Podczas wykonywania skryptu Hotjar określa najbardziej ogólną ścieżkę do pliku cookie, której powinniśmy użyć zamiast nazwy hosta strony. Odbywa się to, aby pliki cookie mogły być udostępniane w subdomenach (w stosownych przypadkach). Aby to ustalić, próbujemy przechowywać plik cookie _hjTLDTest dla różnych alternatywnych podciągów adresów URL, dopóki się nie powiedzie. Po tej kontroli plik cookie jest usuwany.

wewnętrzne

_hjShownFeedbackMessage

.hotjar.com

Hotjar

1 rok

Plik cookie Hotjar, który jest ustawiany, gdy użytkownik minimalizuje lub uzupełnia przychodzącą opinię. Dzieje się tak, aby przychodząca opinia była ładowana jako zminimalizowana natychmiast, jeśli użytkownik przejdzie na inną stronę, na której jest ustawiona do wyświetlania.

wewnętrzne

_hjSessionTooLarge

.hotjar.com

Hotjar

Sesja

Powoduje, że Hotjar przestaje zbierać dane, jeśli sesja staje się zbyt duża. Jest to określane automatycznie przez sygnał z serwera WebSocket, jeśli rozmiar sesji przekracza limit.

wewnętrzne

_hjSessionResumed

.hotjar.com

Hotjar

Sesja

Plik cookie, który jest ustawiany, gdy sesja/nagranie zostaje ponownie połączone z serwerami Hotjar po przerwie w połączeniu.

wewnętrzne

_hjMinimizedPolls

.hotjar.com

Hotjar

1 rok

Plik cookie Hotjar, który jest ustawiany, gdy użytkownik zminimalizuje widżet Ankiety na stronie. Służy do tego, aby widżet pozostał zminimalizowany, gdy użytkownik nawiguje po Twojej witrynie.

wewnętrzne

_hjIncludedInSessionSample

.hotjar.com

Hotjar

30 minut

Ten plik cookie jest ustawiony, aby powiadomić Hotjar, czy ten użytkownik jest objęty próbkowaniem danych określonym przez dzienny limit sesji w Twojej witrynie.

wewnętrzne

_hjIncludedInSample

lg.com

Hotjar

30 minut

Ten plik cookie jest ustawiony, aby powiadomić Hotjar, czy ten użytkownik jest objęty próbkowaniem danych określonym przez dzienny limit sesji w Twojej witrynie.

wewnętrzne

_hjIncludedInPageviewSample

.hotjar.com

Hotjar

30 minut

Ten plik cookie jest ustawiony w celu poinformowania Hotjar, czy ten użytkownik jest objęty próbkowaniem danych określonym przez limit odsłon Twojej witryny.

wewnętrzne

_hjid

.hotjar.com

Hotjar

1 rok

Plik cookie Hotjar, który jest ustawiany, gdy klient po raz pierwszy trafi na stronę ze skryptem Hotjar. Służy do utrwalania identyfikatora użytkownika Hotjar, unikalnego dla tej witryny w przeglądarce. Gwarantuje to, że zachowanie podczas kolejnych wizyt w tej samej witrynie będzie przypisywane temu samemu identyfikatorowi użytkownika.

wewnętrzne

_hjFirstSeen

.hotjar.com

Hotjar

Sesja

Jest to ustawione, aby zidentyfikować pierwszą sesję nowego użytkownika. Przechowuje wartość true/false, wskazującą, czy Hotjar po raz pierwszy zobaczył tego użytkownika. Jest używany przez filtry nagrywania do identyfikacji nowych sesji użytkownika.

wewnętrzne

_hjDonePolls

.hotjar.com

Hotjar

1 rok

Plik cookie Hotjar, który jest ustawiany, gdy użytkownik wypełni ankietę za pomocą widżetu Ankieta na miejscu. Służy do zapewnienia, że ​​ta sama ankieta nie pojawi się ponownie, jeśli została już wypełniona.

wewnętrzne

_hjAbsoluteSessionInProgress

.hotjar.com

Hotjar

30 minut

Ten plik cookie służy do wykrywania pierwszej sesji odsłon użytkownika. To jest flaga Prawda/Fałsz ustawiana przez plik cookie.

wewnętrzne

_gd**

lg.com

GA

2 lata

Plik analizuje korzystanie i działanie strony internetowej oraz usług.

wewnętrzne

_gcl_dc

lg.com

GA

90 dni

GA : tag łączący konwersje ustawia informacje o kliknięciu reklamy.

wewnętrzne

_gcl_aw

lg.com

GA

90 dni

GA : tag łączący konwersje ustawia informacje o kliknięciu reklamy.

wewnętrzne

_ga_**

lg.com

GA

2 lata

Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics – co stanowi istotną aktualizację częściej używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanej liczby jako identyfikatora klienta. Jest on zawarty w każdym żądaniu strony w witrynie i służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, Sesji i kampanii w raportach analitycznych witryn. Domyślnie jest ustawiony na wygaśnięcie po 2 latach, chociaż właściciele witryn mogą to dostosować.

wewnętrzne

_gat_**

lg.com

GA

1 minuta

Służy do ograniczania szybkości żądań. Jeśli usługa Google Analytics zostanie wdrożona za pośrednictwem Menedżera tagów Google, ten plik cookie będzie miał nazwę _dc_gtm_<property-id>.

wewnętrzne

_ce.s

.lg.com

Crazyegg

1 rok

Śledzi rejestrowany unikalny identyfikator sesji odwiedzającego i czas rozpoczęcia.

wewnętrzne

s_sv_p1

lg.com

Adobe

Trwałe

Agreguje ruch w witrynie i zachowania odwiedzających.

wewnętrzne

s_ptc

lg.com

Adobe

Sesja

Pliki cookie Adobe Analytics, zwykle używane do przechowywania bitów danych między stronami lub wizytami.

wewnętrzne

s_ecid

lg.com

Adobe

2 lata

Pliki cookie Adobe Analytics, zwykle używane do przechowywania bitów danych między stronami lub wizytami.

wewnętrzne

s_cp_persist

lg.com

Adobe

Trwałe

Pliki cookie Adobe Analytics, zwykle używane do przechowywania bitów danych między stronami lub wizytami.

wewnętrzne

sat_track

lg.com

Adobe

Sesja

Pliki cookie Adobe Analytics, zwykle używane do przechowywania bitów danych między stronami lub wizytami.

wewnętrzne

mbox

lg.com

Adobe

2 lata

Ten reklamowy/ukierunkowany plik cookie strony trzeciej gromadzi informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z witryny.

wewnętrzne

AMCV_**

lg.com

Adobe

2 lata

Ten plik cookie służy jako flaga wskazująca, że ​​sesja została zainicjowana.

wewnętrzne

AMCVS_**

lg.com

Adobe

2 lata

Ten plik cookie służy jako flaga wskazująca, że ​​sesja została zainicjowana.

wewnętrzne

_sdsat_s_dtm_rsid

lg.com

Adobe

2 lata

Pliki cookie Adobe Analytics, zwykle używane do przechowywania bitów danych między stronami lub wizytami.

wewnętrzne

private_content_version

lg.com

Adobe

2 lata

Appends a random, unique number and time to pages with customer content to prevent them from being cached on the server.

wewnętrzne

product_data_storage

lg.com

Adobe

2 lata

Dołącza losową, niepowtarzalną liczbę i czas do stron z treścią klienta, aby zapobiec ich buforowaniu na serwerze.

wewnętrzne

section_data_ids

lg.com

Adobe

2 lata

Przechowuje informacje specyficzne dla klienta związane z działaniami inicjowanymi przez kupującego, takimi jak wyświetlanie listy życzeń, informacje o koszyku itp.

wewnętrzne

_4c_

.lg.com

Foresee

90 dni

Są one wykorzystywane do ankiety dla klientów ForeSee i funkcji informacji zwrotnej. Jeśli zdecydujesz się na ankietę, możemy zarejestrować część Twojej wizyty, aby pomóc nam poprawić doświadczenia użytkownika dla klientów

wewnętrzne

_conv_r

.lg.com

Convert

1 rok

Cookie used in order to track visitor experiments. This cookie holds the referral data for the current visitor. This is overwritten each time a visitor comes from a new referrer.

wewnętrzne

_conv_v

.lg.com

Convert

6 miesięcy

Plik cookie używany do śledzenia użytkowników. Ten plik cookie przechowuje dane skierowania dla bieżącego odwiedzającego. Jest on nadpisywany za każdym razem, gdy odwiedzający pochodzi z nowego polecającego.

wewnętrzne

_derived_epik

.lg.com

Google

6 miesięcy

Plik analizuje zachowanie odwiedzających, profilowanie klientów i wydajność newslettera.

wewnętrzne

_gaexp

.lg.com

Google

3 miesiące

Jest to jeden z czterech głównych plików cookie ustawionych przez usługę Google Analytics, która umożliwia właścicielom witryn śledzenie zachowań odwiedzających, mierzących wydajność witryny. Ten plik cookie identyfikuje źródło ruchu w witrynie, dzięki czemu Google Analytics może poinformować właścicieli witryn, skąd przybyli odwiedzający po wejściu na witrynę.

wewnętrzne

_pin_unauth

.lg.com

Pinterest

1 rok

Używany przez Pinterest do śledzenia korzystania z usług.

wewnętrzne

_td

.lg.com

treasure data

6 miesięcy

Te reklamowe pliki cookie rejestrują informacje o Twojej aktywności w witrynie, takie jak strony, które odwiedzasz, dzięki czemu możemy dostarczać Ci ukierunkowaną reklamę na zewnętrznych stronach internetowych i analizować skutki takich reklam.

wewnętrzne

_td_ssc_id

.lg.com

treasure data

6 miesięcy

Te reklamowe pliki cookie rejestrują informacje o Twojej aktywności w witrynie, takie jak strony, które odwiedzasz, dzięki czemu możemy dostarczać Ci ukierunkowaną reklamę na zewnętrznych stronach internetowych i analizować skutki takich reklam.

wewnętrzne

_ym_d

.lg.com

Yandex Metrica

1 rok

Ten plik cookie jest używany przez Yandex Metrica do zapisywania daty pierwszej witryny sesji użytkownika.

wewnętrzne

_ym_isad

.lg.com

Yandex Metrica

2 dni

Określa, czy użytkownik ma blokery reklam

wewnętrzne

_ym_uid

.lg.com

Yandex Metrica

1 rok

Służy do identyfikacji użytkowników witryny

wewnętrzne

adcloud

.lg.com

Adobe

364 dni

Własny plik cookie, który kojarzy identyfikator internauty z odpowiednimi segmentami odbiorców i konwersjami.

wewnętrzne

at_check

.lg.com

Adobe

Sesja

Używany przez Adobe Target do określenia, czy odwiedzający obsługuje pliki cookie. Ustawiany za każdym razem, gdy odwiedzający włączy stronę

wewnętrzne

beusable

.lg.com

Beusable

2 lata

Ten plik cookie jest tworzony z narzędzia Beusable, które służy do sprawdzania strony polecającej użytkownika lub wzorca użytkowania użytkownika.

wewnętrzne

bv_metrics

bazaarvoice.com

Bazaarvoice

2 godziny

Zdarzenia diagnostyki wydajności dla mniej niż 1/1000 użytkowników.

zewnętrzne

last_visit

.lg.com

LG

1 tydzień

Przechowuje identyfikator użytkownika z ostatniej wizyty

wewnętrzne

nmstat

.lg.com

Siteimprove

Sesja

Ten plik cookie służy do rejestrowania korzystania z witryny przez odwiedzającego. Służy do zbierania statystyk dotyczących korzystania z witryny, takich jak data ostatniej wizyty użytkownika w witrynie.

wewnętrzne

psdmtrackV

.lg.com

Adobe

1 godzina

Ten plik cookie służy do rejestrowania korzystania z witryny przez odwiedzającego. Służy do zbierania statystyk dotyczących korzystania z witryny, takich jak data ostatniej wizyty użytkownika w witrynie.

wewnętrzne

ps-utid

.lg.com

Price Spider

1 minuta

Służy do włączania uniwersalnego śledzenia PriceSpider.

wewnętrzne

ps-utparam

.lg.com

Price Spider

1 minuta

Służy do włączania uniwersalnego śledzenia PriceSpider.

wewnętrzne

_rtetUserId

.lg.com

besuable

1 rok

Odwiedzany adres URL i losowy identyfikator użytkownika podczas odwiedzania stron z kodem Beusable

wewnętrzne

yourekoCustomTariff_pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Zmiana ceny

wewnętrzne

youreko-dishwashers_pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

youreko-dishwashers_years-pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

youreko-freezers_years-pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

yourekoHasEngaged

.lg.com

Youreko

1 rok

Ten plik cookie służy do określenia, czy użytkownik korzystał z naszego narzędzia.

wewnętrzne

youreko-fridge-freezers_years-pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

youreko-fridges_years-pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

youreko-tumble-dryers_pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

youreko-tumble-dryers_years-pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

yourekoUserId

.lg.com

Youreko

1 rok

Przechowuje informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszego narzędzia, takie jak funkcje, z którymi użytkownik wchodził w interakcję, powiązane z identyfikatorem pliku cookie i adresem IP. Nigdy nie udostępniamy tych informacji żadnym stronom trzecim.

wewnętrzne

yourekoUserIdLg

.youreko.com

Youreko

1 rok

Przechowuje informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszego narzędzia, takie jak funkcje, z którymi użytkownik wchodził w interakcję, powiązane z identyfikatorem pliku cookie i adresem IP. Nigdy nie udostępniamy tych informacji żadnym stronom trzecim.

zewnętrzne

youreko-washer-dryers_years-pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

youreko-washer-dryers_pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

youreko-washing-machines_pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

youreko-washing-machines_years-pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

_ca_chat

.lg.com

User.com

1 rok

Pozwala na przechowywanie informacji o użytkowniku, jego preferencji dotyczących przyszłych wizyt, ruchu na stronie i interakcji na stronie, aby zaoferować lepsze doświadczenia i narzędzia w przyszłości.

zewnętrzne

_ueuuid

.lg.com

User.com

10 lat

Pozwala na przechowywanie informacji o użytkowniku, jego preferencji dotyczących przyszłych wizyt, ruchu na stronie i interakcji na stronie, aby zaoferować lepsze doświadczenia i narzędzia w przyszłości.

zewnętrzne

_beu_utm_campagin

.lg.com

beusable

30 min

UTM_campagin

wewnętrzne

_beu_utm_content

.lg.com

beusable

30 min

UTM_content

wewnętrzne

_beu_utm_medium

.lg.com

beusable

30 min

UTM_medium

wewnętrzne

_beu_utm_source

.lg.com

beusable

30 min

UTM_source

wewnętrzne

_beu_utm_term

.lg.com

beusable

30 min

UTM_term

wewnętrzne

_rtet_apply

.lg.com

beusable

Trwałe

Unikalny identyfikator raportu zarejestrowanego w nadający się do użytku / usunięty podczas ponownego odwiedzania po zakończeniu testu AB.

wewnętrzne

_rtet_ab_aid

.lg.com

beusable

Trwałe

Identyfikator strony, na której trwa test A/B. /Usuwane podczas ponownego odwiedzania po zakończeniu testu AB.

wewnętrzne

_rtet_ab_url

.lg.com

beusable

Trwałe

Adres URL na stronie B testów A/B / usunięty podczas ponownego odwiedzania po zakończeniu testu AB.

wewnętrzne

_rtet_ab_ref

.lg.com

beusable

Trwałe

Strona odsyłająca tuż przed przekierowaniem z powodu testów A/B / Usunięta podczas ponownego odwiedzania po zakończeniu testu AB.

wewnętrzne

_beu_utid

.lg.com

beusable

30 min

Unikalny identyfikator UT

wewnętrzne

_beu_utssid

.lg.com

beusable

30 min

Identyfikator identyfikacyjny sesji UT

wewnętrzne

LG.com – REKLAMOWE pliki cookie

Nazwa plików cookies

Domena

Dostawca

Czas przechowywania

Cel plików cookies

Typ cookies

_fbp

lg.com

Facebook

3 miesiące

Identyfikuje przeglądarkę w celu dostarczenia odpowiednich usług reklamowych i analityki

wewnętrzne

_gcl_au

lg.com

Google

3 miesiące

Pliki Google umożliwiają analizowanie ruchu w witrynie w celu doskonalenia jej funkcjonalności

wewnętrzne

IDE

.doubleclick.net

Google

Sesja

Reklamowy plik cookie Google zbierający dane w celu wyświetlania reklam w sieci na stornach nie należacych do Google

zewnętrzne

AID

.google.com

Google

6 miesięcy

Plik cookie Google identyfikujący preferowane przez użytkownika ustawienia np. język, zapamiętana ilość wyszukiwań oraz unilany identyfikator Google

zewnętrzne

ActivityInfo2

.serving-sys.com

SIZMEK

3 miesiące

Plik cookie śledzący użytkownika w celu serwowania odpowiednich reklam na innych stronach

zewnętrzne

fr

.facebook.com

Facebook

3 miesiące

Identyfikuje użytownika i przeglądarkę, czas wejścia oraz inne dane wykorzystywane przez Facebooka w celu serwowania odpowiednich reklam użytkownikowi, w tym analityka

zewnętrzne

r1

.serving-sys.com

SIZMEK

Sesja

Zbiera dane z nawigacji użytkownika po stronach w celu odpowiedniego dostosowywania wyświetlanych reklam

zewnętrzne

u2

.serving-sys.com

SIZMEK

3 miesiące

Zbiera dane z nawigacji użytkownika po stronach w celu odpowiedniego dostosowywania wyświetlanych reklam

zewnętrzne

um2

.serving-sys.com

SIZMEK

3 miesiące

Zbiera dane z nawigacji użytkownika po stronach w celu odpowiedniego dostosowywania wyświetlanych reklam

zewnętrzne

rud

.rfihub.com

Rfihub

25 dni

Plik cookie Microsoft MSN zapewniający odpowiednie funkcjonowanie strony

zewnętrzne

ruds

.rfihub.com

Rfihub

Sesja

Plik cookie Microsoft MSN zapewniający odpowiednie funkcjonowanie strony

zewnętrzne

cmd

.rfihub.com

Rfihub

25 dni

Plik cookie Microsoft MSN zapewniający odpowiednie funkcjonowanie strony

zewnętrzne

NID

.google.com

Google

1 rok

Zawiera informacje jak użytkownik używał stron i jakie reklamy go interesują, które widział wcześniej, zanim odwidził daną stronę

zewnętrzne

demdex

.demdex.net

Demdex

6 miesięcy

Sprawdza zbieżność wyszukiwania z rozponawalnym schematem zachowań określonym w pliku cookie demdex

zewnętrzne

dextp

.demdex.net

Demdex

6 miesięcy

Plik cookie Adobe Audience Manager zapisujący ostatni czas kiedy była robiona synchronizacja

zewnętrzne

dpm

.dpm.demdex.net

Demdex

6 miesięcy

Plik cookie Adobe Audience Manager zapisujący ostatni czas kiedy była robiona synchronizacja

zewnętrzne

ev_sync_dd

.everesttech.net

Everesttech

15 dni

Zawiera informacje jak użytkownik używa strony i korzysta z reklam, które wyświetliły się mu wcześniej przed wejściem na daną stronę

zewnętrzne

everest_g_v2

.everesttech.net

Everesttech

1 rok

Zawiera informacje jak użytkownik używa strony i korzysta z reklam, które wyświetliły się mu wcześniej przed wejściem na daną stronę

zewnętrzne

sso-logged-in-back

.lg.com

Twitter

Sesja

Te pliki cookie są używane przez Twittera w celu zintegrowania funkcji z naszą witryną internetową w postaci kanałów Twittera i przycisków śledzenia. Pliki cookie są używane do różnych celów, w tym do analizy.

wewnętrzne

__adroll_fpc

.lg.com

Adroll

1 rok

Ten plik cookie służy do identyfikacji odwiedzającego na podstawie wizyt i urządzeń. Jest używany do weryfikacji w czasie rzeczywistym, aby reklamodawcy zaprezentowali odpowiednią reklamę.

wewnętrzne

__ar_v4

lg.com

Google

1 rok

Ten plik cookie jest powiązany z usługą reklamową DoubleClick firmy Google. Pomaga w śledzeniu współczynników konwersji reklam.

wewnętrzne

__attentive_cco

attentivemobile.com

Attentive

30 dni

Ten plik cookie ustawia preferencje dotyczące wyświetlania listy e-mailowej i formularzy rejestracji listy tekstowej

zewnętrzne

__attentive_dv

attentivemobile.com

Attentive

30 dni

Ten plik cookie ustawia preferencje dotyczące wyświetlania listy e-mailowej i formularzy rejestracji listy tekstowej

zewnętrzne

__attentive_id

attentivemobile.com

Attentive

30 dni

Wykorzystywane do targetowania, optymalizacji, raportowania lub atrybucji marketingu sms-owego

zewnętrzne

__attentive_pv

attentivemobile.com

Attentive

30 dni

Wykorzystywane do targetowania, optymalizacji, raportowania lub atrybucji marketingu sms-owego

zewnętrzne

__attentive_ss_referrer

attentivemobile.com

Attentive

30 dni

Wykorzystywane do targetowania, optymalizacji, raportowania lub atrybucji marketingu sms-owego

zewnętrzne

__qca

.lg.com

QuantCast

1 rok

Jest to plik cookie kojarzony z Quantcast, firmą zajmującą się reklamą cyfrową. Zapewniają rankingi stron internetowych, a zbierane przez nich dane są również wykorzystywane do segmentacji odbiorców i reklamy ukierunkowanej.

wewnętrzne

_fbc

.lg.com

Facebook

2 lata

Identyfikuje przeglądarkę do celów uwierzytelniania logowania

wewnętrzne

_uetsid

.lg.com

Bing

30 minut

Jest to plik cookie używany przez Microsoft Bing Ads i śledzący plik cookie. Pozwala nam na nawiązanie kontaktu z użytkownikiem, który wcześniej odwiedził naszą stronę internetową. Wygasa 30 minut po zakończeniu przeglądania sesji.

wewnętrzne

_uetvid

.lg.com

Bing

1 rok

Ten plik cookie jest używany przez Bing do określenia, jakie reklamy powinny być wyświetlane, które mogą być istotne dla użytkownika końcowego przeglądającego witrynę.

wewnętrzne

amp_87a1d7

.lg.com

Google

3 miesiące

Jest to jeden z czterech głównych plików cookie ustawionych przez usługę Google Analytics, która umożliwia właścicielom witryn śledzenie zachowań odwiedzających, mierzących wydajność witryny. Ten plik cookie identyfikuje źródło ruchu w witrynie, dzięki czemu Google Analytics może poinformować właścicieli witryn, skąd przybyli odwiedzający po wejściu na witrynę.

wewnętrzne

cto_bundle

.lg.com

Criteo

1 rok

Gromadzi zachowania odwiedzających, aby wyświetlać bardziej trafne reklamy

wewnętrzne

pi_opt_in211672

pardot.com

Pardot

2 lata

Plik cookie śledzący Pardot.

zewnętrzne

rcuid

.google.com

Google

1 rok

W celu jak najpełniejszego monitorowania zachowań i preferencji użytkownika w Internecie.

zewnętrzne

rrpvid

.google.com

Google

1 rok

W celu jak najpełniejszego monitorowania zachowań i preferencji użytkownika w Internecie.

zewnętrzne

tt.u

tailtarget.com

tailtarget

2 lata

Wykorzystywane do targetowania treści i Reklamowe, zgodnie z profilem i preferencjami.

zewnętrzne

 

STREFALG.PL – lista plików cookie na oficjalnej stronie promocji konsumenckich https://www.strefalg.pl/

STREFALG.PL – ANALITYCZNE pliki cookie

Nazwa plików cookies

Domena

Dostawca

Czas przechowywania

Cel plików cookies

Typ cookies

_ga,_gid
_gat
_gat_main
_gcl_au
_s_fid
_dc_gtm_UA-59668016-1

strefalg.pl

Google

24 godz – 2 lata

pliki Google umożliwiają analizowanie ruchu w witrynie w celu doskonalenia jej funkcjonalności

zewnętrzne

STREFALG.PL – FUNKCJONALNE pliki cookie

Nazwa plików cookies

Domena

Dostawca

Czas przechowywania

Cel plików cookies

Typ cookies

uniqueCookie

strefalg.pl

StrefaLG

20 lat

Plik cookie przeciwdziałający botom. Anonimowy wylosowany ciąg znaków.

wewnętrzne

ASP.NET_SessionId

strefalg.pl

StrefaLG

sesja

plik sesyjny, umożliwia zalogowanie się użytkownika w serwisie strefalg.pl

wewnętrzne

 

STREFAKLIMATYZACJI.PL – lista plików cookie na oficjalnej stronie dystrybutora https://strefaklimatyzacji.pl/

STREFAKLIMATYZACJI.PL – NIEZBĘDNE pliki cookie

Nazwa plików cookies

Domena

Dostawca

Czas przechowywania

Cel plików cookies

Typ cookies

cookie_notice_accepted

.strefaklimatyzacji.pl

strefaklimatyzacji

1 rok

Ten plik cookie jest ustawiony, aby potwierdzić, że użytkownik zaakceptował pliki cookie.

wewnętrzne

cookie_notice_accepted

.strefaklimatyzacji.pl

strefaklimatyzacji

1 rok

Ten plik cookie jest ustawiony, aby potwierdzić, że użytkownik zaakceptował pliki cookie.

wewnętrzne

STREFAKLIMATYZACJI.PL – ANALITYCZNE pliki cookie

Nazwa plików cookies

Domena

Dostawca

Czas przechowywania

Cel plików cookies

Typ cookies

_gcl_au

.strefaklimatyzacji.pl

Google

3 miesiące

Ten plik cookie jest używany przez Google Analytics w celu zrozumienia interakcji użytkownika z witryną.

zewnętrzne

_ga

.strefaklimatyzacji.pl

Google

2 lata

Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji, kampanii i śledzenia wykorzystania witryny do raportu analitycznego witryny. Pliki cookie przechowują informacje anonimowo.

zewnętrzne

_gid

.strefaklimatyzacji.pl

Google

1 dzień

Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie służy do przechowywania informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej i pomaga w tworzeniu raportu analitycznego na temat tego, jak działa strona internetowa. Zebrane dane, w tym liczba odwiedzających i źródło.

zewnętrzne

_gat_gtag_UA_129690518_1

.strefaklimatyzacji.pl

Google

1 minuta

Ten plik cookie jest ustawiany przez Google i służy do rozróżniania użytkowników.

zewnętrzne

eud

.rfihub.com

RFIHUB

1 rok 24 dni

Domena tego pliku cookie jest własnością Rocketfuel. Ten plik cookie służy do synchronizacji z systemami partnerskimi w celu identyfikacji użytkowników. Ten plik cookie zawiera identyfikatory partnerów i czas ostatniego udanego dopasowania.

zewnętrzne

demdex

.demdex.net

Adobe

5 miesięcy 27 dni

Ten plik cookie jest umieszczany w domenie demdex.net i jest używany przez Adobe Audience Manager w celu zidentyfikowania unikalnego użytkownika w różnych domenach.

zewnętrzne

visitor-id

.media.net

strefaklimatyzacji

1 rok

Ten plik cookie służy do zbierania informacji o odwiedzającym. Informacje te będą przechowywane do wewnętrznej analityki u operatora strony – analityka wewnętrzna jest wykorzystywana przez strony internetowe w celu optymalizacji ich domen.

zewnętrzne

visitor-id

.media.net

strefaklimatyzacji

1 rok

Ten plik cookie służy do zbierania informacji o odwiedzającym. Informacje te będą przechowywane do wewnętrznej analityki u operatora strony – analityka wewnętrzna jest wykorzystywana przez strony internetowe w celu optymalizacji ich domen.

zewnętrzne

visitor-id

.media.net

strefaklimatyzacji

1 rok

Ten plik cookie służy do zbierania informacji o odwiedzającym. Informacje te będą przechowywane do wewnętrznej analityki u operatora strony – analityka wewnętrzna jest wykorzystywana przez strony internetowe w celu optymalizacji ich domen.

zewnętrzne

STREFAKLIMATYZACJI.PL – REKLAMOWE pliki cookie

Nazwa plików cookies

Domena

Dostawca

Czas przechowywania

Cel plików cookies

Typ cookies

test_cookie

.doubleclick.net

strefaklimatyzacji

15 minut

Ten plik cookie jest ustawiany przez doubleclick.net. Celem pliku cookie jest ustalenie, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie.

zewnętrzne

rud

.rfihub.com

Rfihub

1 rok 24 dni

Domena tego pliku cookie jest własnością Rocketfuel. Głównym celem tego pliku cookie jest reklama. Ten plik cookie służy do identyfikacji użytkownika za pomocą alfanumerycznego identyfikatora. Rejestruje dane użytkownika, takie jak adres IP, lokalizacja, odwiedzana strona internetowa, kliknięte reklamy itp.

zewnętrzne

ruds

.rfihub.com

Rfihub

sesja

Domena tego pliku cookie jest własnością Rocketfuel. Ten plik cookie jest sesyjną wersją pliku cookie „rud”. Zawiera informacje o identyfikatorze użytkownika. Służy do dostarczania ukierunkowanych reklam w sieciach.

zewnętrzne

IDE

.doubleclick.net

Google

1 rok 24 dni

Wykorzystywane przez Google DoubleClick i przechowuje informacje o sposobie korzystania przez użytkownika z serwisu oraz wszelkie inne Reklamowe przed wizytą w serwisie. Służy do prezentowania użytkownikom reklam, które są dla nich odpowiednie zgodnie z profilem użytkownika.

zewnętrzne

_fbp

.strefaklimatyzacji.pl

Facebook

3 miesiące

Ten plik cookie jest ustawiany przez Facebook w celu dostarczania reklam Reklamowych, gdy są one na Facebooku lub platformie cyfrowej obsługiwanej przez reklamy Facebooka po odwiedzeniu tej witryny.

zewnętrzne

uuid2

.adnxs.com

XANDR

3 miesiące

Te pliki cookie są ustawiane przez AppNexus. Cookies przechowują informacje, które pomagają w rozróżnieniu urządzeń i przeglądarek. Na podstawie tych informacji wybieramy Reklamowes obsługiwane przez platformę oraz oceniamy wydajność Reklamowych i atrybutów.

zewnętrzne

CMID

.casalemedia.com

Casale Media

1 rok

Plik cookie jest ustawiany przez CasaleMedia. Plik cookie służy do zbierania informacji o zachowaniu użytkownika w celu reklamy ukierunkowanej.

zewnętrzne

CMPS

.casalemedia.com

Casale Media

3 miesiące

Ten plik cookie jest ustawiany przez Casalemedia i jest używany do ukierunkowanych celów Reklamowych.

zewnętrzne

rlas3

.rlcdn.com

RLCDN

1 rok

Plik cookie jest ustawiany przez rlcdn.com. Plik cookie służy do wyświetlania odpowiednich reklam odwiedzającemu, a także ograniczania czasu, w którym odwiedzający widzi, a także mierzenia skuteczności kampanii.

zewnętrzne

pxrc

.rlcdn.com

RLCDN

2 months

Celem pliku cookie jest identyfikacja odwiedzającego w celu obsługi odpowiednich reklam.

zewnętrzne

audience

.spotxchange.com

spotxchange

1 rok

Domena tego pliku cookie jest własnością Spotxchange. Ten plik cookie służy do targetowania i reklamy.

zewnętrzne

bkdc

.bluekai.com

bluekai

5 miesięcy 27 dni

Ten plik cookie jest ustawiany przez Bluekai. Ten plik cookie przechowuje anonimowe dane dotyczące korzystania z sieci przez użytkowników, a także gromadzi anonimowe działania w celu stworzenia profilu w celu zapewnienia bardziej ukierunkowanego i odpowiedniego marketingu i reklamy.

zewnętrzne

bkpa

.bluekai.com

bluekai

5 miesięcy 27 dni

Ten plik cookie jest ustawiany przez Bluekai. Ten plik cookie przechowuje anonimowe dane dotyczące korzystania z sieci przez użytkowników, a także gromadzi anonimowe działania w celu stworzenia profilu w celu zapewnienia bardziej ukierunkowanego i odpowiedniego marketingu i reklamy.

zewnętrzne

bku

.bluekai.com

bluekai

5 miesięcy 27 dni

Ten plik cookie jest ustawiany przez Bluekai. Ten plik cookie przechowuje anonimowe dane dotyczące korzystania z sieci przez użytkowników, a także gromadzi anonimowe działania w celu stworzenia profilu w celu zapewnienia bardziej ukierunkowanego i odpowiedniego marketingu i reklamy.

zewnętrzne

_kuid_

.krxd.net

krxd

5 miesięcy 27 dni

Plik cookie jest ustawiany przez Krux Digital pod domeną krxd.net. Plik cookie przechowuje unikalny identyfikator, aby zidentyfikować powracającego użytkownika w celu ukierunkowanej reklamy.

zewnętrzne

tuuid

.bidswitch.net

bidswitch

1 rok

Ten plik cookie jest ustawiany przez .bidswitch.net. Pliki cookie przechowują unikalny identyfikator w celu określenia, jakie reklamy widzieli użytkownicy, jeśli odwiedzili Państwo którąkolwiek z witryn reklamodawców.

zewnętrzne

c

.bidswitch.net

bidswitch

1 rok

Ten plik cookie jest ustawiany przez Projekt Rubicon.

zewnętrzne

tuuid_lu

.bidswitch.net

bidswitch

1 rok

Ten plik cookie jest ustawiany przez .bidswitch.net. Pliki cookie przechowują unikalny identyfikator w celu określenia, jakie reklamy widzieli użytkownicy, jeśli odwiedzili Państwo którąkolwiek z witryn reklamodawców.

zewnętrzne

data-rk

.media.net

media.net

1 rok

Ten plik cookie jest ustawiany przez dostawcę Media.net. Ten plik cookie służy do gromadzenia zachowań użytkowników na wielu stronach internetowych w celu serwowania im odpowiednich reklam. Plik cookie ogranicza liczbę pokazywania tych samych reklam na stronie.

zewnętrzne

anj

.adnxs.com

XANDR

3 miesiące

Ten plik cookie jest ustawiany przez AppNexus i służy do ukierunkowanych celów reklamowych.

zewnętrzne

dpm

.dpm.demdex.net

DEMDEX

5 miesięcy 27 dni

Plik cookie jest ustawiany przez demdex.net. Ten plik cookie przypisuje każdemu odwiedzającemu odwiedzającemu unikalny identyfikator, który pozwala zewnętrznym reklamodawcom kierować do nich odpowiednie reklamy.

zewnętrzne

euds

.rfihub.com

RFIHUB

sesja

Ten plik cookie pochodzi z Rocket Fuel (rfihub.com) i służy do dostarczania ukierunkowanych reklam w ich witrynach sieciowych, dzięki czemu użytkownicy widzą odpowiednie reklamy.

zewnętrzne

CMPRO

.casalemedia.com

Casale Media

3 miesiące

Ten plik cookie jest ustawiany przez Casalemedia i jest używany do ukierunkowanych celów reklamowych.

zewnętrzne

CMST

.casalemedia.com

Casale Media

1 dzień

Plik cookie jest ustawiany przez CasaleMedia. Plik cookie służy do zbierania informacji o zachowaniu użytkownika w celu reklamy ukierunkowanej.

zewnętrzne

CMRUM3

.casalemedia.com

Casale Media

1 rok

Ten plik cookie jest ustawiany przez Casalemedia i jest używany do ukierunkowanych celów Reklamowych.

zewnętrzne

smd

.rfihub.com

RFIHUB

1 rok 24 dni

Ta domena tego pliku cookie jest własnością Rocketfuel. Ten plik cookie służy do dostarczania odwiedzającemu odpowiednich treści i reklam.

zewnętrzne

zync-uuid

.rezync.com

REZYNC

5 miesięcy 26 dni 17 godzin

Celem pliku cookie jest serwowanie odwiedzającym odpowiednich reklam.

zewnętrzne

sd-sesja-id

live.rezync.com

REZYNC

5 miesięcy 27 dni

Ten plik cookie jest ustawiany przez dostawcę live.rezync.com. Ten plik cookie służy do zbierania danych o zachowaniu odwiedzających na wielu stronach internetowych w celu pomiaru wydajności reklam na stronie.

zewnętrzne

mako_uid

.eyeota.net

EYEOTA

1 rok

Ten plik cookie znajduje się w domenie ps.eyeota.net. Pliki cookie służą do zbierania danych o wizycie użytkowników na stronie internetowej, takich jak odwiedzane strony. Dane służą do tworzenia profilu użytkownika pod kątem jego zainteresowań i danych demograficznych.

zewnętrzne

B

.yahoo.com

YAHOO

1 rok

Ten plik cookie jest używany przez Yahoo do dostarczania reklam, treści lub analizy.

zewnętrzne

everest_g_v2

.everesttech.net

ADOBE

1 rok

Plik cookie jest umieszczany w domenie eversttech.net. Celem pliku cookie jest przyporządkowanie kliknięć do innych zdarzeń na stronie internetowej klienta.

zewnętrzne

u2

.serving-sys.com

serving-sys

3 miesiące

Domena pliku cookie jest własnością firmy Sizmek. Ten plik cookie służy do celów reklamowych.

zewnętrzne

um2

.serving-sys.com

serving-sys

3 miesiące

This cookie is set by the Sizmek. This cookie is used for serving relevant Reklamowe to the visitor by setting an unique ID. This unique ID helps third party advertisers to target the visitor with relevant ads.

zewnętrzne

A3

.yahoo.com

YAHOO

1 rok

Gromadzi informacje o zachowaniu użytkowników na wielu stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane w celu optymalizacji trafności reklamy na stronie internetowej.

zewnętrzne

eyeblaster

.serving-sys.com

serving-sys

1 rok

Ten plik cookie jest ustawiany przez Sizmek (Amazon) i służy do ukierunkowanych celów reklamowych.

zewnętrzne

r1

.serving-sys.com

serving-sys

1 rok

Ten plik cookie jest ustawiany przez Sizmek (Amazon) i służy do ukierunkowanych celów reklamowych.

zewnętrzne

 

LGNEWS.PL – lista plików cookie na oficjalnej stronie biura prasowego LG https://lgnews.pl/

LGNEWS.PL – ANALITYCZNE pliki cookie

Nazwa plików cookies

Domena

Dostawca

Czas przechowywania

Cel plików cookies

Typ cookies

ahoy_visit

.lgnews.pl

Prowly

30 minut

Ten plik cookie umożliwia Prowly zbieranie statystyk odwiedzin w Brand Journal.

wewnętrzne

ahoy_visitor

.lgnews.pl

Prowly

2 lata

Ten plik cookie umożliwia Prowly zbieranie statystyk odwiedzin w Brand Journal.

wewnętrzne

LGNEWS.PL – FUNKCJONALNE pliki cookie

Nazwa plików cookies

Domena

Dostawca

Czas przechowywania

Cel plików cookies

Typ cookies

cookies-agreement

.lgnews.pl

Prowly

30 dni

Ten plik cookie jest ustawiany po zaakceptowaniu polityki plików cookie (wyskakujące okienko w lewym dolnym rogu).

wewnętrzne

prowly-journal-session

.lgnews.pl

Prowly

Sesja

Ten plik cookie przechowuje informacje wprowadzone przez użytkownika i śledzi ruchy użytkownika w witrynie.

wewnętrzne