OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJE OGÓLNE  SKLEP INTERNETOWY  MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE  PORTALE POWIĄZANE  | MARKETING  | KONKURSY  SERWIS I INFOLINIA  WYDARZENIA  |  WIADOMOŚCI |  PIKSELE  POLITYKA COOKIES

INFORMACJE OGÓLNE O ZASADACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O.


Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest LG Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 22 (dalej jako: „LGE PL”).

Inspektor ochrony danych
W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym ewentualnych zapytań, czy też realizacji przysługujących Państwu Praw, opisanych szczegółowo poniżej, możliwy jest kontakt z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: dpo-eu@lge.com lub iodo@lge.pl, bądź pisemnie na adres Administratora.

Inspektor danych osobowych: Pani Sumin Kim.

Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych prawem, przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia,
g) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Skarga do organu nadzorczego
Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich
Uwzględniając strukturę organizacyjną Administratora oraz jego podporządkowanie organizacyjne w związku z przynależnością do grupy LG, Państwa dane mogą być przekazywane do znajdującej się w Korei Południowej centrali LG, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Dane osobowe, tych Państwa którzy są klientami LG lub odbiorcami działań marketingowych prowadzonych przez LG mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w związku z korzystaniem przez Administratora z usług dostawców narzędzi służących do przetwarzania danych osobowych, w tym prowadzenia działań marketingowych. Aktualną listę tych podmiotów wraz ze wskazaniem państwa, w którym mają one swoją siedzibę, znajdą Państwo w części zatytułowanej LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. – ODBIORCY DANYCH W PAŃSTWACH TRZECICH.
W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator korzysta z wszelkich możliwych środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przekazywanych danych osobowych, w tym w szczególności:
– opiera przekazywanie danych na decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony w określonym Państwie, zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO
– zawiera tzw. standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO zapewniające bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych.
Więcej informacji dotyczących stosowanych zabezpieczeń w tym ich kopię można uzyskać od Administratora, zwracając się na jego adres podany powyżej lub pod adresem mailowym Inspektora ochrony danych.

Zautomatyzowanie przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogąc wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
Mogą jednak pojawić się wyjątki, które zostały szczegółowo opisane poniżej w ramach poszczególnych procesów.

Konieczność podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ramach poszczególnych procesów, wymienionych poniżej.

Powyższe informacje dotyczą każdego z procesów, w ramach których Państwa dane są przetwarzane przez LGE PL. Szczegóły odnoszące do celów oraz czasu przetwarzania danych osobowych, a także odbiorców danych osobowych w ramach poszczególnych procesów znajdą Państwo poniżej:

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. – ODBIORCY DANYCH W PAŃSTWACH TRZECICH
Poniższa tabelka przedstawia podmioty, które mogą mieć dostęp do danych osobowych klientów LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. (jako Administratora danych osobowych), z uwagi na fakt korzystania przez LG z ich usług. Usługi te obejmują dostarczanie oraz obsługę narzędzi lub systemów służących do przetwarzania danych osobowych np. w celach marketingowych.

NAZWA ODBIORCYLOKALIZACJA – PAŃSTWO TRZECIEPODSTAWA TRANSFERU DANYCH
SALESFORCE.COM INC.USAStandardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską – art. 46 ust. 2 lit. c RODO

 

SKLEP INTERNETOWY


PRZETWARZANIE DANYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO LGE PL (https://www.lg.com/pl)

Administratorzy danych osobowych przetwarzanych w sklepie internetowym
Administratorami Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach sklepu internetowego są:

I. W zakresie obsługi witryny sklepu internetowego oraz dostawy produktów, zamówionych za jej pośrednictwem:
LG Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa.
Odnośnie przetwarzania danych osobowych przez LG Electronics Polska sp. z o.o.  aktualne są informacje zawarte w niniejszej Polityce prywatności – ochronie danych osobowych.

II. W ramach zawierania umów sprzedaży produktów dostępnych w sklepie internetowym oraz realizacji płatności związanych ze sprzedażą:
Digital River Ireland Ltd z siedzibą: Unit 153 Free Zone West, Tullyglass, Shannon, Co. Clare, Irlandia.
Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Digital River Ireland Ltd znajduje się  w https://store.digitalriver.com/store/defaults/pl_PL/DisplayDRPrivacyPolicyPage/eCommerceProvider.Digital+River+Ireland+Ltd.#lawful_basis

Źródło pochodzenia i kategorie danych osobowych
Co do zasady, przetwarzamy dane podawane bezpośrednio przez Państwa. W sytuacji, w której otrzymali Państwo towar a go nie zamawiali, Państwa dane osobowe zostały przekazane do Administratora przez kupującego towar i mogą obejmować następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres mailowy, adres dostawy, numer telefonu.

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) świadczenia usług drogą elektroniczną związanych z obsługą sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
b) prowadzenia konsultacji online dotyczących usług i produktów Administratora, w ramach których dochodzi do przetwarzania wizerunku klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
c) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym, jeśli ma to zastosowanie – prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
d) w celu realizacji umowy z Klientem lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jest Pani/Pan Klientem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jest Pani/Pan osobą wskazaną przez Klienta jako odbiorca przesyłki, bądź działa w imieniu lub na rzecz Klienta),
e) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez który należy rozumieć:
– zapewnienie prawidłowej realizacji umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem sklepu internetowego a sprzedawcą produktów tj. DIGITAL RIVER,
– prowadzenie działań marketingu bezpośredniego – ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
– badania zadowolenia użytkownika sklepu internetowego z jego funkcjonowania – ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
– ustalenie, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami,
– prowadzenie działań statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy oraz jakości świadczonych usług.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane:
a) przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu terminów przedawnienia wynikających z niej roszczeń;
b) w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu wniesienia przez Państwa uzasadnionego sprzeciwu;
c) w odniesieniu do działań marketingowych do czasu wycofania zgody na przesyłanie tego typu informacji drogą elektroniczną bądź telefoniczną lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym zakresie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze;
d) do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży;
e) w przypadku konsultacji online, przez okres 6 miesięcy związany z przechowywaniem rozmów kosnultanta z klientem LG, bądź podmiotem zainteresowanym usługami, czy też produktami Administratora.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) Digital River Ireland Ltd. jako oficjalny sprzedawca produktów i usług dostępnych w ramach sklepu internetowego;
b) Podmioty prowadzące działania marketingowe.
c) Podmioty świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
d) Podmioty obsługujące infolinię oraz formularz kontaktowy.
e) Podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
f) Podmioty wspierające Administratora w zakresie realizacji usług serwisowych.
g) Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Administratora.

Zautomatyzowanie przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie
Dane osobowe użytkownika sklepu internetowego mogą być przetwarzane w celu profilowania jego osoby. W tym zakresie Administrator wykorzystuje: informacje o dokonywanych zakupach, informacje wynikające z działań podejmowanych w ramach portalu (w tym: przeglądania poszczególnych treści/towarów, rejestracji produktów), oraz dane podawane przez użytkownika portalu w związku z korzystaniem z jego funkcjonalności (np. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania).
Administrator przetwarza również dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii. Ich wykorzystanie następuje jednak tylko w sytuacji gdy użytkownik sklepu internetowego zaakceptował wykorzystanie plików cookie. Ustawienia plików cookie mogą być w każdym momencie zmienione w sposób opisany szczegółowo w części: POLITYKA COOKIES.
Opisane działania Administrator podejmuje aby dostosować informacje marketingowe do indywidualnych preferencji użytkowników portalu internetowego (reklama behawioralna).

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

1. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:
a) promowania marki Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
b) w celu prowadzenia i ułatwienia korzystania z naszego konta na portalu społecznościowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c) przyjmowania skarg, wniosków, reklamacji i pozostałych rodzajów zgłoszeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności powiązanych z przesłanymi zgłoszeniami (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane osobowe przetwarzamy także w związku z realizacją pozostałych uzasadnionych interesów Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
a) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
b) w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) Portal społecznościowy.
b) Podmioty prowadzące działania marketingowe.
c) Podmioty świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.

3. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności, który termin jest dłuższy. Należy jednak pamiętać, że pomimo wycofania się z grupy dane nadal będą przechowywane przez właściciela portalu społecznościowego. Każdy użytkownik danego fanpage, konta lub grupy, poza ich opuszczeniem, w każdej chwili może także usunąć publikowane przez siebie posty lub całkowicie usunąć swoje konto na portalu.

 

PORTALE POWIĄZANE


PRZETWARZANIE DANYCH W RAMACH PORTALI INTERNETOWYCH LGE PL (https://www.strefalg.pl/)

Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:
a) zapewnienia funkcjonalności i korzystania z portali internetowych LGE PL oraz konta użytkownika w przypadku rejestracji na zasadach określonych w Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) przyjęcia, rozpatrzenia oraz realizacji złożonej przez Państwa reklamacji lub zgłoszenia w ramach gwarancji bądź pogwarancyjnego oraz związanej z powyższym usługi serwisowej (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO);
c) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym, jeśli ma to zastosowanie – prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO);
d) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), rozumianych jako:
– odpowiedzi na Państwa pytania zadane za pośrednictwem formularzy kontaktowych bądź infolinii,
– ustalenie, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami,
– prowadzenie działań statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.
– prowadzenie działań marketingu bezpośredniego – ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem adresu mailowego lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane:
a) przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu terminów przedawnienia wynikających z niej roszczeń;
b) w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu wniesienia przez Państwa uzasadnionego sprzeciwu;
c) w odniesieniu do działań marketingowych do czasu wycofania zgody na przesyłanie tego typu informacji drogą elektroniczną bądź telefoniczną lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym zakresie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze;
d) do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) Podmioty prowadzące działania marketingowe.
b) Podmioty świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
c) Podmioty obsługujące infolinię oraz formularz kontaktowy.
d) Podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
e) Podmioty wspierające Administratora w zakresie realizacji usług serwisowych.
f) Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Administratora.

Zautomatyzowanie przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie
Dane osobowe użytkownika sklepu internetowego mogą być przetwarzane w celu profilowania jego osoby. W tym zakresie Administrator wykorzystuje: informacje o dokonywanych zakupach, informacje wynikające z działań podejmowanych w ramach portalu (w tym: przeglądania poszczególnych treści/towarów, rejestracji produktów), oraz dane podawane przez użytkownika portalu w związku z korzystaniem z jego funkcjonalności (np. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania).
Administrator przetwarza również dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii. Ich wykorzystanie następuje jednak tylko w sytuacji gdy użytkownik sklepu internetowego zaakceptował wykorzystanie plików cookie. Ustawienia plików cookie mogą być w każdym momencie zmienione w sposób opisany szczegółowo w części: POLITYKA COOKIES.
Opisane działania Administrator podejmuje aby dostosować informacje marketingowe do indywidualnych preferencji użytkowników portalu internetowego (reklama behawioralna).

 

MARKETING


PRZETWARZANIE DANYCH W RAMACH DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
b) w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez które należy rozumieć:
– prowadzenia działań marketingowych (w tym: newsletter, przekazywania informacji o najnowszych produktach, promocjach, ofertach i usługach, składania propozycji zawarcia lub zmian umów) – ze względu na przepisy szczególne działania marketingowy za pośrednictwem adresu mailowego lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji
– ustalanie, dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami,
– prowadzenie działań statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy Administratora oraz jakości świadczonych usług.

Okres przetwarzania danych:
W przypadku działań marketingowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanych z nimi roszczeniami.
W odniesieniu do pozostałych działań podejmowanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane będą, do czasu wniesienia przez Państwa uzasadnionego sprzeciwu.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) Podmioty prowadzące działania marketingowe.
b) Podmioty świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
c) Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Administratora.

 

KONKURSY


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONKURSÓW

1. Cele i podstawy przetwarzania:
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:
a) Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), przez które należy rozumieć:
zapewnienie jako organizator prawidłowego przebiegu konkursów, w tym obsługę zgłoszeń, informowanie o wynikach i wyłanianie zwycięzców oraz przyznawanie i wysyłanie nagród konkursowych,
– ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń z tytułu udziału w konkursie,
– prowadzenie działań marketingu bezpośredniego – ze względu na przepisy szczególne, działania za pośrednictwem adresu mailowego lub numeru telefonu prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
b) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przeprowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit c RODO)
c) wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

2. Okres przechowywania danych:
Dane osobowe uczestników konkursów przechowywane będą przez okres niezbędny do ich realizacji i wyłonienia zwycięzców. Po zakończeniu określonego konkursu Administrator może przetwarzać dane osobowe jego uczestników, do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z udziałem w konkursie. Dane osobowe laureatów konkursów Administrator będzie przetwarzał do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w konkursie.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) firmy wspierające Administratora w organizacji konkursów oraz prowadzące działania marketingowe,
b) firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne,
c) firmy archiwizujące i niszczące dokumenty,
d) firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe,
e) spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Administratora.

 

SERWIS I INFOLINIA


PRZETWARZANIE DANYCH W RAMACH SERWISU PRODUKTÓW ORAZ INFOLINII

Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:
a) przejęcia oraz realizacji zgłoszeń serwisowych dotyczących produktów Administratora objętych gwarancją (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) realizacja usługi serwisowej z wykorzystaniem połączenia wideo – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
c) zapisu Państwa danych w systemie LG podczas korzystania z infolinii LG dla identyfikacji Państwa osoby podczas ponownego kontaktu z infolinią – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
d) realizacji obowiązków z przepisów prawa w tym prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
e) w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez które należy rozumieć:
– obsługę zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem infolinii lub formularzy na stronie Administratora, a dotyczącego wszelkich innych kwestii niż określone w punkcie a) powyżej,
– prowadzenie badania satysfakcji klienta – ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem adresu mailowego lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
– ustalanie, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami.
– prowadzenia działań marketingowych (w tym: przekazywania informacji o najnowszych produktach, promocjach, ofertach i usługach, składania propozycji zawarcia lub zmian umów) – ze względu na przepisy szczególne działania marketingowy za pośrednictwem adresu mailowego lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji

Okres przechowywania danych
Nagrania z infolinii będą przetrzymywane maksymalnie do trzech miesięcy.
Ponadto, Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
– przez czas realizacji serwisu, a po jego zakończeniu przez okres 5 lat;
– w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu wniesienia przez Państwa zasadnego sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach;
– do czasu wycofania zgody na przesyłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną bądź telefoniczną lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania w tym zakresie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze;
– po wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) Podmioty prowadzące działania marketingowe.
b) Podmioty świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
c) Podmioty obsługujące infolinię.
d) Podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
e) Podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe na rzecz Administratora.
f) Podmioty wspierające Administratora w zakresie realizacji usług serwisowych.
g) Podmioty z grupy kapitałowej Administratora.

 

WYDARZENIA


PRZETWARZANIE DANYCH UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ

Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu organizacji wydarzenia, w tym obsługi zgłoszeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
b) w celu realizacji postanowień regulaminu wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) w celu realizacji pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO)
d) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez które należy rozumieć:
– organizację wydarzenia, w tym obsługę zgłoszeń,
– prowadzenie marketingu i promocji wydarzenia przez Administratora,
– realizację przysługujących Administratorowi uprawnień prawnoautorskich (w tym zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku oraz rozpowszechniania wizerunku osób publicznych lub osób stanowiących jedynie szczegół całości),
– ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń,
– prowadzenie działań statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy Administratora oraz jakości świadczonych usług.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji wydarzenia, a po jego zakończeniu – przez okres przedawnienia roszczeń. W przypadku realizacji uprawnień prawnoautorskich – przez okres, w którym przysługują Administratorowi.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) Firmy prowadzące działania marketingowe.
b) Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
c) Firmy archiwizujące i niszczące dokumenty.
d) Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
e) Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Administratora.

 

WIADOMOŚCI


KORESPONDENCJA Z LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O.

Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), przez który należy rozumieć:
– prowadzenie korespondencji przez Administratora w związku z wiadomościami przesłanymi przez klientów, przedstawicieli kontrahentów Administratora oraz inne osoby lub podmioty w formie papierowej i elektronicznej,
– ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymiany korespondencji albo do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, uznanego przez Administrator za zasadny. Ponadto dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) Firmy prowadzące działania marketingowe.
b) Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
c) Firmy archiwizujące i niszczące dokumenty.
d) Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
e) Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Administratora.

PIKSELE


Informacje o aktywnościach Użytkownika odnotowanych poprzez poszczególne Tagi przesyłane są na serwery podmiotów zewnętrznych, z których to usług korzysta Administrator, odpowiedzialnych m.in. za programy analityczne (Google Analytics), jak również za systemy reklamowe (np. Facebook).
Szczegółowe informacje na temat dostawców zewnętrznych znajdą Państwo w tabelach plików cookies w Polityce plików cookies.

POLITYKA COOKIES


LG Electronics Polska Sp. z o.o. (zwana dalej „LGEPL”), będąca właścicielem niniejszej strony internetowej, informuje Użytkowników, że może korzystać z narzędzi do przechowywania i pobierania danych (ogólnie zwanych „plikami cookies”), podczas przeglądania strony przez użytkownika.

1. Czym są pliki cookies?
Cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w chwili, gdy ten ją przegląda. Pliki cookies (ciasteczka) używane są dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania stron internetowych Administratora, jak również do optmalizacji przeglądania, personalizacji zawartości zgodnie z zainteresowaniami poszczególnego Użytkownika, jak również celem analizowania ruchu w witrynie.

2. Jakie pliki cookies używamy?
2.1 W ramach stron internetowych LGEPL stosowane są następujące rodzaje plików cookie:
a) „niezbędne” (techniczne) pliki cookie, umożliwiające korzystanie ze stron internetowych Administratora, jak również z poszczególnych usług, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach stron internetowych; pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach stron internetowych; konieczne dla prawidłowego przesyłu informacji, świadczenia usług żądanych przez użytkownika oraz identyfikacji użytkownika po jego rejestracji;
b) „wydajnościowe” (analityczne) pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych w celu doskonalenia jej funkcjonalności oraz udostępniania Użytkownikom spersonalizowanych treści.

Narzędzie Google Analytics udostępnia spółka Google Inc , której siedziba znajduje się pod adresem: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 Stany Zjednoczone. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies celem analizy ruchu Użytkowników na stronach internetowych Administratora. Informacje zebrane przez pliki cookie Google Analytics mogą zostać przesłane poza obszar Unii Europejskiej do Państw trzecich, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Korzystając ze stron internetowych LGEPL, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych przez Google w sposób i w celach wskazanych powyżej. Więcej informacji w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych przez Google dostępnych jest pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl
Możesz również samodzielnie zablokować użycie narzędzia Google Analytics. Więcej infromacji dostępnych pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+en-GB&hl=pl

c) „funkcjonalne”(usprawniające) pliki cookie, umożliwiające działanie funkcji zwiększających komfort Użytkownika poprzez m.in. „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.
d) „reklamowe” – służą do wyświetlania spersonalizowanych reklam, ofert i/lub usług związanymi z aktualną ofertą Administratora, które na podstawie zachowań Użytkownika Administrator uzna za najbliższe jego zachowaniom.
2.2 Ponadto, pliki cookies wykorzystywane w ramach stron internetowych Administratora możemy podzielić na:
a) Pliki cookies wewnętrzne (first-party cookies)
Wewnętrzne pliki cookies są zapisywane w przeglądarce i/lub na twardym dysku użytkownika przez obecnie przeglądaną stronę. Użytkownik otrzymuje unikatowy identyfikator w celu śledzenia przebywania na aktualnie przeglądanej stronie. LGEPL jako operator strony internetowej używa tych plików do zarządzania sesją i w celach rozpoznawania użytkowników.
b) Pliki cookies zewnętrzne (third-party cookies)
Strona internetowa używa również reklamowych i analitycznych plików cookies, których dostawcami są podmioty zewnętrzne, będący jednocześnie odbiorcami informacji z przywołanych plików cookies.
c) Cookies sesyjne – są przechowywane w urządzeniu Użytkownika, pozostając do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki.
d) Cookies trwałe – zapisywane na urządzeniu Użytkownika oraz pozostają na urządzeniu do momentu ich skasowania przez Użytkownia.

3. Jak zaakceptować lub odrzucić pliki cookies?
Przypominamy, że użytkownik podczas przeglądania strony może w każdej chwili dokonać konfiguracji przeglądarki w celu odrzucenia plików cookies lub otrzymywania powiadomienia w momencie, gdy są one generowane. Pod podanymi niżej linkami zawarto informacje, jak zarządzać wykorzystaniem plików cookies oraz jak anulować zgodę na ich wykorzystywanie w zależności od używanej przeglądarki:
• Internet Explorer
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.
• Firefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
• Chrome
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
• Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.
• Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
• Safari na Ipady i Iphone’y
Aby dowiedzieć się więcej na temat usuwania plików cookies, użytkownik może skorzystać z sekcji pomocy w swojej przeglądarce.

Ponadto, Użytkownik wchodząc na strony internetowe Administratora może samodzielnie dokonać zmiany ustawień plików cookies wykorzystywanych w ramach stron internetowych Administratora. Panel do wprowadzenia odpowiednich zmian wyświetla się w górnej części strony internetowej.

4. Jakie pliki cookies używamy oraz w jakim celu i przez jaki czas je wykorzystujemy?
Poniżej informujemy szczegółowo o rodzajach plików cookies wykorzystywanych na poszczególnych stronach internetowych Administratora, w tym o celu użycia plików cookies, a także o okresie funkcjonowania plikow cookies.

LG.com – NIEZBĘDNE pliki cookie

Nazwa plików cookiesDomenaDostawcaCzas przechowywaniaCel plików cookiesTyp cookies
CS_JSessionIDlg.comLGSesjaJest to identyfikator Sesji, który serwer aplikacji webowych generuje dla stron obsługi klientawewnętrzne
PHPSESSIDlg.comLGSesjaJest to identyfikator Sesji, który serwer aplikacji webowych generuje dla stron obsługi klientawewnętrzne
MKT_JSessionIDwww.lg.comLGSesjaJest to identyfikator Sesji, który serwer aplikacji internetowej generuje dla stron marketingowychwewnętrzne
LG5_CartIDlg.comLGSesja Plik cookie niezbędny do obsługi funkcjonlaności koszyka w sklepie LG na stroniewewnętrzne
LG5_ExcitingOfferwww.lg.comLGSesjaPlik cookie niezbędny do zapamiętywania produktów kupowanych i dodanych do koszykawewnętrzne
PL_eCookieOpenFlaglg.comLG1 dzieńUżywany do sprawdzenia czy komunikat dotyczący akceptacj cookies powinien się pojawić na stroniewewnętrzne
PL_LGCOM_Advertisinglg.comLG1 rokUżywany do sprawdzenia czy użytkownik zaakceptował reklamowe pliki cookieswewnętrzne
PL_LGCOM_Analysislg.comLG1 rokUżywany do sprawdzenia czy użytkownik zaakceptował analityczne pliki cookieswewnętrzne
PL_LGCOM_Improvementslg.comLG1 rokUżywany do sprawdzenia czy użytkownik zaakceptował funkcjonalne pliki cookieswewnętrzne
PL_LGCOM_SOCIAL_MEDIAlg.comLG1 rokUżywany do sprawdzenia czy użytkownik zaakceptował funkcjonalne pliki cookies do komunikacji przez media społecznościowewewnętrzne
Sessionwww.lg.comLGSesjaUżywany do podtrzymywania sesji na stroniewewnętrzne
PL_implicitStrictOpenFlaglg.comLGSesjaUżywany dla funkcjonalności komunikatu (baneru) o plikach cookieswewnętrzne
X-Scouter-Gxidwww.lg.comLGSesjaŚledzenie krzyżowe między aplikacjami.wewnętrzne
AKA_A2.lg.comLG1 dzieńTen plik cookie jest niezbędny do działania funkcji pamięci podręcznej.wewnętrzne
RT.lg.comLG1 tydzieńTen plik cookie jest niezbędny do działania funkcji pamięci podręcznej Akamai.wewnętrzne
__ttl__widget__ui.lg.comLG7 dniUżywany w widżecie porównywarki, aby pokazać modelewewnętrzne
SL_GWPT_Show_Hide_tmp.lg.comLGSesjaPrzechowuje informacje o preferencjach przeglądania na stronie.wewnętrzne
SL_wptGlobTipTmp.lg.comLGSesjaPrzechowuje informacje o preferencjach przeglądania na stronie.wewnętrzne
SLG_GWPT_Show_Hide_tmp.lg.comLGSesjaZapewnia funkcjonalność i sprawność serwisu oraz służy do śledzenia błędów.wewnętrzne
SLG_wptGlobTipTmp.lg.comLGSesjaZapewnia funkcjonalność i sprawność serwisu oraz służy do śledzenia błędów.wewnętrzne
ssm_au_c.lg.comGoogleSesjaZapisz ustawienia i preferencje użytkownika, takie jak aktualne preferencje językowe.wewnętrzne
test.lg.comLGSesjaSłuży do podtrzymania sesji.wewnętrzne
tmr_lvid.lg.comLGSesjaWłasny plik cookie użytkownika do zliczania unikalnych użytkowników w przypadku braku VID. Ma to na celu udostępnienie funkcji _tmr.getClientID(). Ustawiaj tylko w przypadku korzystania z kodu licznika js.wewnętrzne
tmr_lvidTS.lg.comLGSesjaWłasny plik cookie zawierający czas utworzenia identyfikatora użytkownika. Używany z tmr_lvid.wewnętrzne
tmr_reqNum.lg.comLGSesjaAby zbierać informacje – w sposób, który nikogo bezpośrednio nie identyfikuje – w tym liczbę odwiedzających witrynę, z której odwiedzający weszli na witrynę oraz strony, które odwiedzili.wewnętrzne

LG.com – USPRAWNIAJĄCE pliki cookie

Nazwa plików cookiesDomenaDostawcaCzas przechowywaniaCel plików cookiesTyp cookies
LG_Survey/plwww.lg.comLG1 dzieńUżywany, aby nie otwierać okienka z ankietą ponownie, gdy użytkownik wybierza opcję „NIE POKAZUJ WIĘCEJ” na stronie Wsparcia Klientawewnętrzne
eud.rfihub.comRFIHUB1 miesiącPliki cookies Rocket Fuel (rfihub.com)używane w celu dostarczania i wyświetlania optymalnej treści i reklam w swojej platformiezewnętrzne
euds.rfihub.comRFIHUB1 miesiącPliki cookies Rocket Fuel (rfihub.com)używane w celu dostarczania i wyświetlania optymalnej treści i reklam w swojej platformiezewnętrzne
igodigitalst_500007810.igodigital.comIGODIGITAL1dayUnikalny identyfikator sesji użytkownikazewnętrzne
igodigitalstdomain.igodigital.comIGODIGITAL1dayIdentyfikator stronyzewnętrzne
igodigitaltc2.igodigital.comIGODIGITAL1dayUnikalny identyfikator użytkownikazewnętrzne
smd.rfihub.comRFIHUB1 miesiącPliki cookies Rocket Fuel (rfihub.com)używane w celu dostarczania i wyświetlania optymalnej treści i reklam w swojej platformiezewnętrzne
op_sessionopinie.ceneo.plCENEOSesjaZbiera dane nawigacji i zachowania użytkownika na stronie w celu optymalizacji ustawiania ankiety zadowolenia w systemiezewnętrzne
LG5_SupportSearchlg.comLG30 dniUżywany, gdy wyszukiwanie nastąpiło ze strony WSPARCIA KLIENTAwewnętrzne
LG5_RememberAccountwww.lg.comLG30 dniUżywany, gdy użytkownik wyraził zgodę na zapamiętanie adresu email przy rejestracji i logowaniu się do stronywewnętrzne
LG5_filterlg.comLGSesjaUżywany, gdy funkcja filtra została aktywowanawewnętrzne
LG5_RecentlyViewlg.comLG30 dniPokazuje ostatnio wyszukiwane produkty konsumenckiewewnętrzne
LG5_B2B_RecentlyViewlg.comLG30 dniPokazuje ostatnio wyszukiwane produkty dziau profesjonalnego (B2B)wewnętrzne
LG5_CST_RecentlyViewlg.comLG30 dniPokazuje ostatnio przeglądne produkty CSTwewnętrzne
LG5_B2B_CompareCartlg.comLGSesjaUżywany do porównywania produktów B2Bwewnętrzne
LG5_CompareCartlg.comLGSesjaUżywany do porównywania produktów B2Cwewnętrzne
LG5_CompareLockwww.lg.comLGSesjaUżywany do przytrzymania wybranych produktów do porównania (lock)wewnętrzne
PHPSESSIDlg.comLGSesjaUnikatowy identyfikator sesji generowany przez serwer aplikacji dla wspierania użytkownikawewnętrzne
LG5_PageHistorywww.lg.comLGSesjaUżywany dla przycisku ZOBACZ WSZYSTKIEwewnętrzne
LG5_ReviewHelpfullg.comLG30 dniUżywany, gdy przycisk POMOC został wybranywewnętrzne
LG5_SearchResultlg.comLG30 dniFunkcjonalność wyszukiwania i wyniki wyszukiwania produktów konsumenckich B2Cwewnętrzne
LG5_B2B_SearchResultlg.comLG30 dniFunkcjonalność wyszukiwania i wyniki wyszukiwania produktów profesjonalnych B2Bwewnętrzne
noMoreTodaywww.lg.comLG1 dzieńObsługuje na stronę produktów CST, aby nie wyświetlać komunikatu w prawej dolnej części ekranuwewnętrzne
inside-eulg.comLG1000 dniObsługuje funkcję komunikator INSIDE zasilany przez PowerfrontTM, zapamiętujący aktywność użytkownika na stroniewewnętrzne
BVBRANDIDlg.comBazaarVoice1 rokPozwala na analitykę dokonywaną przez Bazaarvoice (funkcja wystawiania opinii o produktach LG na stronie), aby odpowiednio przypisywać aktywność do jednego użytkownika w obrębie tej samej domenyzewnętrzne
BVBRANDSIDlg.comBazaarVoiceSesjaPozwala na analitykę dokonywaną przez Bazaarvoice (wystawianie opinii o produktach LG na stronie), aby identyfikować przeglądanie strony przez tego samego użytkownikazewnętrzne
_js_datr.facebook.comFacebookSesjaIdentyfikuje przeglądarkę pod względem bezpieczeństwa, w tym odzyskiwanie konta oraz identyfikacja potencjalnych naruszeń i niebezpieczeństwzewnętrzne
sb.facebook.comFacebookSesjaIdentyfikuje przeglądarkę pod względem logowania i autoryzacjizewnętrzne
wd.facebook.comFacebook7 dniPozwala optymalnie dostosować stronę do ekranu użytkownikazewnętrzne
BVImplusermanuallg.comBazaarVoice1 rokUżywany przez Bazaarvoice w dostarczaniu ocen i recenzji kierowanych przez użytkowników. Umożliwia skorelowanie analityki internetowej Bazaarvoice z tym samym użytkownikiem pod kątem interakcji w ramach określonej domeny klienta.wewnętrzne
BVImplmain_sitelg.comBazaarVoice1 rokUżywany przez Bazaarvoice w dostarczaniu ocen i recenzji kierowanych przez użytkowników. Umożliwia skorelowanie analityki internetowej Bazaarvoice z tym samym użytkownikiem pod kątem interakcji w ramach określonej domeny klienta.wewnętrzne
BVImplhe_promotionlg.comBazaarVoice1 rokUżywany przez Bazaarvoice w dostarczaniu ocen i recenzji kierowanych przez użytkowników. Umożliwia skorelowanie analityki internetowej Bazaarvoice z tym samym użytkownikiem pod kątem interakcji w ramach określonej domeny klienta.wewnętrzne
BVImpldedicated_reviews_pagelg.comBazaarVoice1 rokUżywany przez Bazaarvoice w dostarczaniu ocen i recenzji kierowanych przez użytkowników. Umożliwia skorelowanie analityki internetowej Bazaarvoice z tym samym użytkownikiem pod kątem interakcji w ramach określonej domeny klienta.wewnętrzne
bvf_**lg.comBazaarVoice1 rokUżywany przez Bazaarvoice w dostarczaniu ocen i recenzji kierowanych przez użytkowników. Umożliwia skorelowanie analityki internetowej Bazaarvoice z tym samym użytkownikiem pod kątem interakcji w ramach określonej domeny klienta.wewnętrzne
mage-banners-cache-storagewww.lg.comMagento1 dzieńPrzechowuje zawartość banerów lokalnie w celu poprawy wydajności.wewnętrzne
mage-cache-storage-section-invalidationwww.lg.comMagento1 dzieńWymusza lokalne przechowywanie określonych sekcji treści, które powinny zostać unieważnione.wewnętrzne
mage-cache-storagewww.lg.comMagentoSesjaLokalne przechowywanie treści specyficznych dla odwiedzających, które umożliwiają funkcje e-commerce.wewnętrzne
mage-cache-sessidwww.lg.comMagentoSesjaWartość tego pliku cookie wyzwala czyszczenie lokalnej pamięci podręcznej. Po usunięciu pliku cookie przez aplikację zaplecza administrator czyści pamięć lokalną i ustawia wartość pliku cookie na true.wewnętrzne
mage-translation-file-versionwww.lg.comMagentoSesjaŚledzi wersję tłumaczeń w pamięci lokalnej.wewnętrzne
mage-translation-storagewww.lg.comMagentoSesjaPrzechowuje przetłumaczoną treść na żądanie kupującego.wewnętrzne
mage-messageswww.lg.comMagento1 dzieńŚledzi komunikaty o błędach i inne powiadomienia wyświetlane użytkownikowi, takie jak komunikat o zgodzie na pliki cookie i komunikaty o błędach. Wiadomość jest usuwana z pliku cookie po jej wyświetleniu kupującemu.wewnętrzne
form_keywww.lg.comMagento1 dzieńŚrodek bezpieczeństwa, który dołącza losowy ciąg do wszystkich przesłanych formularzy w celu ochrony danych przed fałszowaniem żądań między witrynami.wewnętrzne
velaro_**.lg.comvelaroSesjaPrzechowywuje unikalny ID użytkownikawewnętrzne
ps-location.lg.comPrice SpiderSesjaSłuży do zapamiętywania ostatniej lokalizacji wprowadzonej przez użytkownika online w widżecie, tworząc wygodniejsze wrażenia użytkownika.wewnętrzne
top100_id.lg.comLG1000 dniPlik cookie ustawia flagę Bezpieczne, aby zapobiec jego wyciekowi, jeśli którakolwiek ze stron ładuje zawartość mieszanąwewnętrzne
_ca_chat.lg.comUser.com1 rokPozwala na przechowywanie informacji o użytkowniku, jego preferencji dotyczących przyszłych wizyt, ruchu na stronie i interakcji na stronie, aby zaoferować lepsze doświadczenia i narzędzia w przyszłości.wewnętrzne
_ueuuid.lg.comUser.com1 rokPozwala na przechowywanie informacji o użytkowniku, jego preferencji dotyczących przyszłych wizyt, ruchu na stronie i interakcji na stronie, aby zaoferować lepsze doświadczenia i narzędzia w przyszłości.wewnętrzne
__cfduid.lg.comCloudflare1 rokIdentyfikacja złośliwych użytkowników, filtracja ruchu sieciowego, zmniejszanie szans na zablokowanie legalnych użytkowników oraz świadczenie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb.zewnętrzne

LG.com – ANALITYCZNE pliki cookie

Nazwa plików cookiesDomenaDostawcaCzas przechowywaniaCel plików cookiesTyp cookies
s_cclg.comAdobeSesjaPlik cookie Adobe sprawdzający, czy pliki cookies są aktywne na stroniewewnętrzne
s_fidlg.comAdobe5 latUżywany do indentyfikacji użytkownika jeżeli standardowy plik indentyfikujący (s_vi) jest blokowany przez inne zewnętrzne pliki cookieswewnętrzne
s_invisitlg.comAdobeSesjaStwierdza, czy dany użytkownika odwiedza stronę po raz pierwszywewnętrzne
s_nrlg.comAdobe1 miesiącZlicza ilość wizyt dokonanych przez tego samego użytkownikawewnętrzne
s_ppvlg.comAdobeSesjaPlik cookie sprawdzający dane z poprzednich czterch plików cookies i usuwa te dane na koniec sesjiwewnętrzne
s_ppvllg.comAdobeSesjaPlik cookie ustawiony prze Adobe Analitycznes by przechowywać infromację o procencie części strony oglądanej przez użytkownikawewnętrzne
s_sqlg.comAdobeSesjaPlik Adobe zbierający informacje o poprzedzającym linku wybranym na stroniewewnętrzne
s_vilg.comAdobe2 lataPlik Adobe używany w celu identyfikacji użytkownika z identyfikatorem (ID) i czasemwewnętrzne
s_vnumlg.comAdobe1 miesiącZapamiętuje liczbę wizyt unikalnego użytkownika, co pozwala stwierdzić częstotliwość powrotu danego użytkownika w okresie 30 dniwewnętrzne
_dc_gtm_UA-**lg.comGoogle1 minutaPlik Google używany do przyspieszenia zapytań; jeżeli plik Google analysis-of-sites jest uruchomiony przez Google Tag Managera, to nazwa pliku zmieni się na _dc_gtm_wewnętrzne
_galg.comGoogle2 lataPlik Google nadający losowy numer identyfikacyjny każdemu użytkownikowi strony, dzięki któremu liczy się informacje dotyczące ilości użytkowników, czasu trwania sesji i danych z kampanii w cleu raportowania wyników „analysis-of-sites”; ustawiane przez Google standardowo na okres 2 latwewnętrzne
_gat_UA-**lg.comGoogle1 minutaTen plik cookie testuje stronę; jeżeli używany jest plik Google „analysis-of-site” poprzez Google Tag Managera, to wówczas ten plik zmienia nazwę na _dc_gtm_wewnętrzne
_gidlg.comGoogle1 dzieńUżywany do rozróżniania użytkownikówwewnętrzne
s_adservlg.comSIZMEK30 minutUżywany, aby ograniczać komunikację z serwerem reklamowym ADSERV do jednego przypadku na wizytęwewnętrzne
AMCVS**lg.comAdobe1 godzinaUsługa identyfikacji wykorzystuje identyfikator Twojej organizacji, plik cookie Experience Cloud AMCV oraz plik cookie demdex do tworzenia i przechowywania unikalnych, trwałych identyfikatorów dla odwiedzających Twoją witrynę.wewnętrzne
AMCV**lg.comAdobe1 godzinaUsługa identyfikacji wykorzystuje identyfikator Twojej organizacji, plik cookie Experience Cloud AMCV oraz plik cookie demdex do tworzenia i przechowywania unikalnych, trwałych identyfikatorów dla odwiedzających Twoją witrynę.wewnętrzne
gpv_**lg.comAdobe1 godzinaTen plik cookie przechowuje ilość stron przeglądanych podczas odwiedzania Witryn.wewnętrzne
__utmz**lg.comGA6 miesięcyJest to jeden z czterech głównych plików cookie ustawionych przez usługę Google Analytics, która umożliwia właścicielom witryn śledzenie zachowań odwiedzających, mierzących wydajność witryny. Ten plik cookie identyfikuje źródło ruchu w witrynie, dzięki czemu Google Analytics może poinformować właścicieli witryn, skąd przybyli odwiedzający po wejściu na witrynę. Plik cookie ma żywotność 6 miesięcy i jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics.wewnętrzne
__utmv**lg.comGA2 lataTen plik cookie służy do określania unikalnych użytkowników witryny i jest aktualizowany przy każdym wyświetleniu strony.wewnętrzne
__utmt**lg.comGA10 minutTen plik cookie służy do określania unikalnych użytkowników witryny i jest aktualizowany przy każdym wyświetleniu strony.wewnętrzne
__utmc**lg.comGASesjaTen plik cookie służy do określania unikalnych użytkowników witryny i jest aktualizowany przy każdym wyświetleniu strony.wewnętrzne
__utmb**lg.comGA30 minutTen plik cookie służy do określania unikalnych użytkowników witryny i jest aktualizowany przy każdym wyświetleniu strony.wewnętrzne
__utma**lg.comGA2 lataSłuży do rozróżniania użytkowników i Sesji. Plik cookie jest tworzony, gdy biblioteka javascript jest wykonywana i nie istnieją żadne istniejące pliki cookie __utma. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics.wewnętrzne
_rtetSessPageSeqwww.lg.comBeusable30 minutTen plik cookie jest ustawiany przez „Beusable”, aby sprawdzić ścieżkę użytkownika uzyskującego dostęp do witryny.wewnętrzne
_rtetSessIdwww.lg.comBeusable30 minutTen plik cookie jest ustawiany przez „Beusable”, aby sprawdzić ścieżkę użytkownika uzyskującego dostęp do witryny.wewnętrzne
_hjTLDTest.hotjar.comHotjarSesjaPodczas wykonywania skryptu Hotjar określa najbardziej ogólną ścieżkę do pliku cookie, której powinniśmy użyć zamiast nazwy hosta strony. Odbywa się to, aby pliki cookie mogły być udostępniane w subdomenach (w stosownych przypadkach). Aby to ustalić, próbujemy przechowywać plik cookie _hjTLDTest dla różnych alternatywnych podciągów adresów URL, dopóki się nie powiedzie. Po tej kontroli plik cookie jest usuwany.wewnętrzne
_hjShownFeedbackMessage.hotjar.comHotjar1 rokPlik cookie Hotjar, który jest ustawiany, gdy użytkownik minimalizuje lub uzupełnia przychodzącą opinię. Dzieje się tak, aby przychodząca opinia była ładowana jako zminimalizowana natychmiast, jeśli użytkownik przejdzie na inną stronę, na której jest ustawiona do wyświetlania.wewnętrzne
_hjSessionTooLarge.hotjar.comHotjarSesjaPowoduje, że Hotjar przestaje zbierać dane, jeśli sesja staje się zbyt duża. Jest to określane automatycznie przez sygnał z serwera WebSocket, jeśli rozmiar sesji przekracza limit.wewnętrzne
_hjSessionResumed.hotjar.comHotjarSesjaPlik cookie, który jest ustawiany, gdy sesja/nagranie zostaje ponownie połączone z serwerami Hotjar po przerwie w połączeniu.wewnętrzne
_hjMinimizedPolls.hotjar.comHotjar1 rokPlik cookie Hotjar, który jest ustawiany, gdy użytkownik zminimalizuje widżet Ankiety na stronie. Służy do tego, aby widżet pozostał zminimalizowany, gdy użytkownik nawiguje po Twojej witrynie.wewnętrzne
_hjIncludedInSessionSample.hotjar.comHotjar30 minutTen plik cookie jest ustawiony, aby powiadomić Hotjar, czy ten użytkownik jest objęty próbkowaniem danych określonym przez dzienny limit sesji w Twojej witrynie.wewnętrzne
_hjIncludedInSamplelg.comHotjar30 minutTen plik cookie jest ustawiony, aby powiadomić Hotjar, czy ten użytkownik jest objęty próbkowaniem danych określonym przez dzienny limit sesji w Twojej witrynie.wewnętrzne
_hjIncludedInPageviewSample.hotjar.comHotjar30 minutTen plik cookie jest ustawiony w celu poinformowania Hotjar, czy ten użytkownik jest objęty próbkowaniem danych określonym przez limit odsłon Twojej witryny.wewnętrzne
_hjid.hotjar.comHotjar1 rokPlik cookie Hotjar, który jest ustawiany, gdy klient po raz pierwszy trafi na stronę ze skryptem Hotjar. Służy do utrwalania identyfikatora użytkownika Hotjar, unikalnego dla tej witryny w przeglądarce. Gwarantuje to, że zachowanie podczas kolejnych wizyt w tej samej witrynie będzie przypisywane temu samemu identyfikatorowi użytkownika.wewnętrzne
_hjFirstSeen.hotjar.comHotjarSesjaJest to ustawione, aby zidentyfikować pierwszą sesję nowego użytkownika. Przechowuje wartość true/false, wskazującą, czy Hotjar po raz pierwszy zobaczył tego użytkownika. Jest używany przez filtry nagrywania do identyfikacji nowych sesji użytkownika.wewnętrzne
_hjDonePolls.hotjar.comHotjar1 rokPlik cookie Hotjar, który jest ustawiany, gdy użytkownik wypełni ankietę za pomocą widżetu Ankieta na miejscu. Służy do zapewnienia, że ​​ta sama ankieta nie pojawi się ponownie, jeśli została już wypełniona.wewnętrzne
_hjAbsoluteSessionInProgress.hotjar.comHotjar30 minutTen plik cookie służy do wykrywania pierwszej sesji odsłon użytkownika. To jest flaga Prawda/Fałsz ustawiana przez plik cookie.wewnętrzne
_gd**lg.comGA2 lataPlik analizuje korzystanie i działanie strony internetowej oraz usług.wewnętrzne
_gcl_dclg.comGA90 dniGA : tag łączący konwersje ustawia informacje o kliknięciu reklamy.wewnętrzne
_gcl_awlg.comGA90 dniGA : tag łączący konwersje ustawia informacje o kliknięciu reklamy.wewnętrzne
_ga_**lg.comGA2 lataTa nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics – co stanowi istotną aktualizację częściej używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanej liczby jako identyfikatora klienta. Jest on zawarty w każdym żądaniu strony w witrynie i służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, Sesji i kampanii w raportach analitycznych witryn. Domyślnie jest ustawiony na wygaśnięcie po 2 latach, chociaż właściciele witryn mogą to dostosować.wewnętrzne
_gat_**lg.comGA1 minutaSłuży do ograniczania szybkości żądań. Jeśli usługa Google Analytics zostanie wdrożona za pośrednictwem Menedżera tagów Google, ten plik cookie będzie miał nazwę _dc_gtm_<property-id>.wewnętrzne
_ce.s.lg.comCrazyegg1 rokŚledzi rejestrowany unikalny identyfikator sesji odwiedzającego i czas rozpoczęcia.wewnętrzne
s_sv_p1lg.comAdobeTrwałeAgreguje ruch w witrynie i zachowania odwiedzających.wewnętrzne
s_ptclg.comAdobeSesjaPliki cookie Adobe Analytics, zwykle używane do przechowywania bitów danych między stronami lub wizytami.wewnętrzne
s_ecidlg.comAdobe2 lataPliki cookie Adobe Analytics, zwykle używane do przechowywania bitów danych między stronami lub wizytami.wewnętrzne
s_cp_persistlg.comAdobeTrwałePliki cookie Adobe Analytics, zwykle używane do przechowywania bitów danych między stronami lub wizytami.wewnętrzne
sat_tracklg.comAdobeSesjaPliki cookie Adobe Analytics, zwykle używane do przechowywania bitów danych między stronami lub wizytami.wewnętrzne
mboxlg.comAdobe2 lataTen reklamowy/ukierunkowany plik cookie strony trzeciej gromadzi informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z witryny.wewnętrzne
AMCV_**lg.comAdobe2 lataTen plik cookie służy jako flaga wskazująca, że ​​sesja została zainicjowana.wewnętrzne
AMCVS_**lg.comAdobe2 lataTen plik cookie służy jako flaga wskazująca, że ​​sesja została zainicjowana.wewnętrzne
_sdsat_s_dtm_rsidlg.comAdobe2 lataPliki cookie Adobe Analytics, zwykle używane do przechowywania bitów danych między stronami lub wizytami.wewnętrzne
private_content_versionlg.comAdobe2 lataAppends a random, unique number and time to pages with customer content to prevent them from being cached on the server.wewnętrzne
product_data_storagelg.comAdobe2 lataDołącza losową, niepowtarzalną liczbę i czas do stron z treścią klienta, aby zapobiec ich buforowaniu na serwerze.wewnętrzne
section_data_idslg.comAdobe2 lataPrzechowuje informacje specyficzne dla klienta związane z działaniami inicjowanymi przez kupującego, takimi jak wyświetlanie listy życzeń, informacje o koszyku itp.wewnętrzne
_4c_.lg.comForesee90 dniSą one wykorzystywane do ankiety dla klientów ForeSee i funkcji informacji zwrotnej. Jeśli zdecydujesz się na ankietę, możemy zarejestrować część Twojej wizyty, aby pomóc nam poprawić doświadczenia użytkownika dla klientówwewnętrzne
_conv_r.lg.comConvert1 rokCookie used in order to track visitor experiments. This cookie holds the referral data for the current visitor. This is overwritten each time a visitor comes from a new referrer.wewnętrzne
_conv_v.lg.comConvert6 miesięcyPlik cookie używany do śledzenia użytkowników. Ten plik cookie przechowuje dane skierowania dla bieżącego odwiedzającego. Jest on nadpisywany za każdym razem, gdy odwiedzający pochodzi z nowego polecającego.wewnętrzne
_derived_epik.lg.comGoogle6 miesięcyPlik analizuje zachowanie odwiedzających, profilowanie klientów i wydajność newslettera.wewnętrzne
_gaexp.lg.comGoogle3 miesiąceJest to jeden z czterech głównych plików cookie ustawionych przez usługę Google Analytics, która umożliwia właścicielom witryn śledzenie zachowań odwiedzających, mierzących wydajność witryny. Ten plik cookie identyfikuje źródło ruchu w witrynie, dzięki czemu Google Analytics może poinformować właścicieli witryn, skąd przybyli odwiedzający po wejściu na witrynę.wewnętrzne
_pin_unauth.lg.comPinterest1 rokUżywany przez Pinterest do śledzenia korzystania z usług.wewnętrzne
_td.lg.comtreasure data6 miesięcyTe reklamowe pliki cookie rejestrują informacje o Twojej aktywności w witrynie, takie jak strony, które odwiedzasz, dzięki czemu możemy dostarczać Ci ukierunkowaną reklamę na zewnętrznych stronach internetowych i analizować skutki takich reklam.wewnętrzne
_td_ssc_id.lg.comtreasure data6 miesięcyTe reklamowe pliki cookie rejestrują informacje o Twojej aktywności w witrynie, takie jak strony, które odwiedzasz, dzięki czemu możemy dostarczać Ci ukierunkowaną reklamę na zewnętrznych stronach internetowych i analizować skutki takich reklam.wewnętrzne
_ym_d.lg.comYandex Metrica1 rokTen plik cookie jest używany przez Yandex Metrica do zapisywania daty pierwszej witryny sesji użytkownika.wewnętrzne
_ym_isad.lg.comYandex Metrica2 dniOkreśla, czy użytkownik ma blokery reklamwewnętrzne
_ym_uid.lg.comYandex Metrica1 rokSłuży do identyfikacji użytkowników witrynywewnętrzne
adcloud.lg.comAdobe364 dniWłasny plik cookie, który kojarzy identyfikator internauty z odpowiednimi segmentami odbiorców i konwersjami.wewnętrzne
at_check.lg.comAdobeSesjaUżywany przez Adobe Target do określenia, czy odwiedzający obsługuje pliki cookie. Ustawiany za każdym razem, gdy odwiedzający włączy stronęwewnętrzne
beusable.lg.comBeusable2 lataTen plik cookie jest tworzony z narzędzia Beusable, które służy do sprawdzania strony polecającej użytkownika lub wzorca użytkowania użytkownika.wewnętrzne
bv_metricsbazaarvoice.comBazaarvoice2 godzinyZdarzenia diagnostyki wydajności dla mniej niż 1/1000 użytkowników.zewnętrzne
last_visit.lg.comLG1 tydzieńPrzechowuje identyfikator użytkownika z ostatniej wizytywewnętrzne
nmstat.lg.comSiteimproveSesjaTen plik cookie służy do rejestrowania korzystania z witryny przez odwiedzającego. Służy do zbierania statystyk dotyczących korzystania z witryny, takich jak data ostatniej wizyty użytkownika w witrynie.wewnętrzne
psdmtrackV.lg.comAdobe1 godzinaTen plik cookie służy do rejestrowania korzystania z witryny przez odwiedzającego. Służy do zbierania statystyk dotyczących korzystania z witryny, takich jak data ostatniej wizyty użytkownika w witrynie.wewnętrzne
ps-utid.lg.comPrice Spider1 minutaSłuży do włączania uniwersalnego śledzenia PriceSpider.wewnętrzne
ps-utparam.lg.comPrice Spider1 minutaSłuży do włączania uniwersalnego śledzenia PriceSpider.wewnętrzne
_rtetUserId.lg.combesuable1 rokOdwiedzany adres URL i losowy identyfikator użytkownika podczas odwiedzania stron z kodem Beusablewewnętrzne
_ca_chat.lg.comUser.com1 rokPozwala na przechowywanie informacji o użytkowniku, jego preferencji dotyczących przyszłych wizyt, ruchu na stronie i interakcji na stronie, aby zaoferować lepsze doświadczenia i narzędzia w przyszłości.zewnętrzne
_ueuuid.lg.comUser.com10 latPozwala na przechowywanie informacji o użytkowniku, jego preferencji dotyczących przyszłych wizyt, ruchu na stronie i interakcji na stronie, aby zaoferować lepsze doświadczenia i narzędzia w przyszłości.zewnętrzne
_beu_utm_campagin.lg.combeusable30 minUTM_campaginwewnętrzne
_beu_utm_content.lg.combeusable30 minUTM_contentwewnętrzne
_beu_utm_medium.lg.combeusable30 minUTM_mediumwewnętrzne
_beu_utm_source.lg.combeusable30 minUTM_sourcewewnętrzne
_beu_utm_term.lg.combeusable30 minUTM_termwewnętrzne
_rtet_apply.lg.combeusableTrwałeUnikalny identyfikator raportu zarejestrowanego w nadający się do użytku / usunięty podczas ponownego odwiedzania po zakończeniu testu AB.wewnętrzne
_rtet_ab_aid.lg.combeusableTrwałeIdentyfikator strony, na której trwa test A/B. /Usuwane podczas ponownego odwiedzania po zakończeniu testu AB.wewnętrzne
_rtet_ab_url.lg.combeusableTrwałeAdres URL na stronie B testów A/B / usunięty podczas ponownego odwiedzania po zakończeniu testu AB.wewnętrzne
_rtet_ab_ref.lg.combeusableTrwałeStrona odsyłająca tuż przed przekierowaniem z powodu testów A/B / Usunięta podczas ponownego odwiedzania po zakończeniu testu AB.wewnętrzne
_beu_utid.lg.combeusable30 minUnikalny identyfikator UTwewnętrzne
_beu_utssid.lg.combeusable30 minIdentyfikator identyfikacyjny sesji UTwewnętrzne

LG.com – REKLAMOWE pliki cookie

Nazwa plików cookiesDomenaDostawcaCzas przechowywaniaCel plików cookiesTyp cookies
_fbplg.comFacebook3 miesiąceIdentyfikuje przeglądarkę w celu dostarczenia odpowiednich usług reklamowych i analitykiwewnętrzne
_gcl_aulg.comGoogle3 miesiącePliki Google umożliwiają analizowanie ruchu w witrynie w celu doskonalenia jej funkcjonalnościwewnętrzne
IDE.doubleclick.netGoogleSesjaReklamowy plik cookie Google zbierający dane w celu wyświetlania reklam w sieci na stornach nie należacych do Googlezewnętrzne
AID.google.comGoogle6 miesięcyPlik cookie Google identyfikujący preferowane przez użytkownika ustawienia np. język, zapamiętana ilość wyszukiwań oraz unilany identyfikator Googlezewnętrzne
ActivityInfo2.serving-sys.comSIZMEK3 miesiącePlik cookie śledzący użytkownika w celu serwowania odpowiednich reklam na innych stronachzewnętrzne
fr.facebook.comFacebook3 miesiąceIdentyfikuje użytownika i przeglądarkę, czas wejścia oraz inne dane wykorzystywane przez Facebooka w celu serwowania odpowiednich reklam użytkownikowi, w tym analitykazewnętrzne
r1.serving-sys.comSIZMEKSesjaZbiera dane z nawigacji użytkownika po stronach w celu odpowiedniego dostosowywania wyświetlanych reklamzewnętrzne
u2.serving-sys.comSIZMEK3 miesiąceZbiera dane z nawigacji użytkownika po stronach w celu odpowiedniego dostosowywania wyświetlanych reklamzewnętrzne
um2.serving-sys.comSIZMEK3 miesiąceZbiera dane z nawigacji użytkownika po stronach w celu odpowiedniego dostosowywania wyświetlanych reklamzewnętrzne
rud.rfihub.comRfihub25 dniPlik cookie Microsoft MSN zapewniający odpowiednie funkcjonowanie stronyzewnętrzne
ruds.rfihub.comRfihubSesjaPlik cookie Microsoft MSN zapewniający odpowiednie funkcjonowanie stronyzewnętrzne
cmd.rfihub.comRfihub25 dniPlik cookie Microsoft MSN zapewniający odpowiednie funkcjonowanie stronyzewnętrzne
NID.google.comGoogle1 rokZawiera informacje jak użytkownik używał stron i jakie reklamy go interesują, które widział wcześniej, zanim odwidził daną stronęzewnętrzne
demdex.demdex.netDemdex6 miesięcySprawdza zbieżność wyszukiwania z rozponawalnym schematem zachowań określonym w pliku cookie demdexzewnętrzne
dextp.demdex.netDemdex6 miesięcyPlik cookie Adobe Audience Manager zapisujący ostatni czas kiedy była robiona synchronizacjazewnętrzne
dpm.dpm.demdex.netDemdex6 miesięcyPlik cookie Adobe Audience Manager zapisujący ostatni czas kiedy była robiona synchronizacjazewnętrzne
ev_sync_dd.everesttech.netEveresttech15 dniZawiera informacje jak użytkownik używa strony i korzysta z reklam, które wyświetliły się mu wcześniej przed wejściem na daną stronęzewnętrzne
everest_g_v2.everesttech.netEveresttech1 rokZawiera informacje jak użytkownik używa strony i korzysta z reklam, które wyświetliły się mu wcześniej przed wejściem na daną stronęzewnętrzne
sso-logged-in-back.lg.comTwitterSesjaTe pliki cookie są używane przez Twittera w celu zintegrowania funkcji z naszą witryną internetową w postaci kanałów Twittera i przycisków śledzenia. Pliki cookie są używane do różnych celów, w tym do analizy.wewnętrzne
__adroll_fpc.lg.comAdroll1 rokTen plik cookie służy do identyfikacji odwiedzającego na podstawie wizyt i urządzeń. Jest używany do weryfikacji w czasie rzeczywistym, aby reklamodawcy zaprezentowali odpowiednią reklamę.wewnętrzne
__ar_v4lg.comGoogle1 rokTen plik cookie jest powiązany z usługą reklamową DoubleClick firmy Google. Pomaga w śledzeniu współczynników konwersji reklam.wewnętrzne
__attentive_ccoattentivemobile.comAttentive30 dniTen plik cookie ustawia preferencje dotyczące wyświetlania listy e-mailowej i formularzy rejestracji listy tekstowejzewnętrzne
__attentive_dvattentivemobile.comAttentive30 dniTen plik cookie ustawia preferencje dotyczące wyświetlania listy e-mailowej i formularzy rejestracji listy tekstowejzewnętrzne
__attentive_idattentivemobile.comAttentive30 dniWykorzystywane do targetowania, optymalizacji, raportowania lub atrybucji marketingu sms-owegozewnętrzne
__attentive_pvattentivemobile.comAttentive30 dniWykorzystywane do targetowania, optymalizacji, raportowania lub atrybucji marketingu sms-owegozewnętrzne
__attentive_ss_referrerattentivemobile.comAttentive30 dniWykorzystywane do targetowania, optymalizacji, raportowania lub atrybucji marketingu sms-owegozewnętrzne
__qca.lg.comQuantCast1 rokJest to plik cookie kojarzony z Quantcast, firmą zajmującą się reklamą cyfrową. Zapewniają rankingi stron internetowych, a zbierane przez nich dane są również wykorzystywane do segmentacji odbiorców i reklamy ukierunkowanej.wewnętrzne
_fbc.lg.comFacebook2 lataIdentyfikuje przeglądarkę do celów uwierzytelniania logowaniawewnętrzne
_uetsid.lg.comBing30 minutJest to plik cookie używany przez Microsoft Bing Ads i śledzący plik cookie. Pozwala nam na nawiązanie kontaktu z użytkownikiem, który wcześniej odwiedził naszą stronę internetową. Wygasa 30 minut po zakończeniu przeglądania sesji.wewnętrzne
_uetvid.lg.comBing1 rokTen plik cookie jest używany przez Bing do określenia, jakie reklamy powinny być wyświetlane, które mogą być istotne dla użytkownika końcowego przeglądającego witrynę.wewnętrzne
amp_87a1d7.lg.comGoogle3 miesiąceJest to jeden z czterech głównych plików cookie ustawionych przez usługę Google Analytics, która umożliwia właścicielom witryn śledzenie zachowań odwiedzających, mierzących wydajność witryny. Ten plik cookie identyfikuje źródło ruchu w witrynie, dzięki czemu Google Analytics może poinformować właścicieli witryn, skąd przybyli odwiedzający po wejściu na witrynę.wewnętrzne
cto_bundle.lg.comCriteo1 rokGromadzi zachowania odwiedzających, aby wyświetlać bardziej trafne reklamywewnętrzne
pi_opt_in211672pardot.comPardot2 lataPlik cookie śledzący Pardot.zewnętrzne
rcuid.google.comGoogle1 rokW celu jak najpełniejszego monitorowania zachowań i preferencji użytkownika w Internecie.zewnętrzne
rrpvid.google.comGoogle1 rokW celu jak najpełniejszego monitorowania zachowań i preferencji użytkownika w Internecie.zewnętrzne
tt.utailtarget.comtailtarget2 lataWykorzystywane do targetowania treści i Reklamowe, zgodnie z profilem i preferencjami.zewnętrzne

 

STREFALG.PL – lista plików cookie na oficjalnej stronie promocji konsumenckich https://www.strefalg.pl/

STREFALG.PL – ANALITYCZNE pliki cookie

Nazwa plików cookiesDomenaDostawcaCzas przechowywaniaCel plików cookiesTyp cookies
_ga,_gid
_gat
_gat_main
_gcl_au
_s_fid
_dc_gtm_UA-59668016-1
strefalg.plGoogle24 godz – 2 latapliki Google umożliwiają analizowanie ruchu w witrynie w celu doskonalenia jej funkcjonalnościzewnętrzne

STREFALG.PL – FUNKCJONALNE pliki cookie

Nazwa plików cookiesDomenaDostawcaCzas przechowywaniaCel plików cookiesTyp cookies
uniqueCookiestrefalg.plStrefaLG20 latPlik cookie przeciwdziałający botom. Anonimowy wylosowany ciąg znaków.wewnętrzne
ASP.NET_SessionIdstrefalg.plStrefaLGsesjaplik sesyjny, umożliwia zalogowanie się użytkownika w serwisie strefalg.plwewnętrzne

 

STREFAKLIMATYZACJI.PL – lista plików cookie na oficjalnej stronie dystrybutora https://strefaklimatyzacji.pl/

STREFAKLIMATYZACJI.PL – NIEZBĘDNE pliki cookie

Nazwa plików cookiesDomenaDostawcaCzas przechowywaniaCel plików cookiesTyp cookies
cookie_notice_accepted.strefaklimatyzacji.plstrefaklimatyzacji1 rokTen plik cookie jest ustawiony, aby potwierdzić, że użytkownik zaakceptował pliki cookie.wewnętrzne
cookie_notice_accepted.strefaklimatyzacji.plstrefaklimatyzacji1 rokTen plik cookie jest ustawiony, aby potwierdzić, że użytkownik zaakceptował pliki cookie.wewnętrzne

STREFAKLIMATYZACJI.PL – ANALITYCZNE pliki cookie

Nazwa plików cookiesDomenaDostawcaCzas przechowywaniaCel plików cookiesTyp cookies
_gcl_au.strefaklimatyzacji.plGoogle3 miesiąceTen plik cookie jest używany przez Google Analytics w celu zrozumienia interakcji użytkownika z witryną.zewnętrzne
_ga.strefaklimatyzacji.plGoogle2 lataTen plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji, kampanii i śledzenia wykorzystania witryny do raportu analitycznego witryny. Pliki cookie przechowują informacje anonimowo.zewnętrzne
_gid.strefaklimatyzacji.plGoogle1 dzieńTen plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie służy do przechowywania informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej i pomaga w tworzeniu raportu analitycznego na temat tego, jak działa strona internetowa. Zebrane dane, w tym liczba odwiedzających i źródło.zewnętrzne
_gat_gtag_UA_129690518_1.strefaklimatyzacji.plGoogle1 minutaTen plik cookie jest ustawiany przez Google i służy do rozróżniania użytkowników.zewnętrzne
eud.rfihub.comRFIHUB1 rok 24 dniDomena tego pliku cookie jest własnością Rocketfuel. Ten plik cookie służy do synchronizacji z systemami partnerskimi w celu identyfikacji użytkowników. Ten plik cookie zawiera identyfikatory partnerów i czas ostatniego udanego dopasowania.zewnętrzne
demdex.demdex.netAdobe5 miesięcy 27 dniTen plik cookie jest umieszczany w domenie demdex.net i jest używany przez Adobe Audience Manager w celu zidentyfikowania unikalnego użytkownika w różnych domenach.zewnętrzne
visitor-id.media.netstrefaklimatyzacji1 rokTen plik cookie służy do zbierania informacji o odwiedzającym. Informacje te będą przechowywane do wewnętrznej analityki u operatora strony – analityka wewnętrzna jest wykorzystywana przez strony internetowe w celu optymalizacji ich domen.zewnętrzne
visitor-id.media.netstrefaklimatyzacji1 rokTen plik cookie służy do zbierania informacji o odwiedzającym. Informacje te będą przechowywane do wewnętrznej analityki u operatora strony – analityka wewnętrzna jest wykorzystywana przez strony internetowe w celu optymalizacji ich domen.zewnętrzne
visitor-id.media.netstrefaklimatyzacji1 rokTen plik cookie służy do zbierania informacji o odwiedzającym. Informacje te będą przechowywane do wewnętrznej analityki u operatora strony – analityka wewnętrzna jest wykorzystywana przez strony internetowe w celu optymalizacji ich domen.zewnętrzne

STREFAKLIMATYZACJI.PL – REKLAMOWE pliki cookie

Nazwa plików cookiesDomenaDostawcaCzas przechowywaniaCel plików cookiesTyp cookies
test_cookie.doubleclick.netstrefaklimatyzacji15 minutTen plik cookie jest ustawiany przez doubleclick.net. Celem pliku cookie jest ustalenie, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie.zewnętrzne
rud.rfihub.comRfihub1 rok 24 dniDomena tego pliku cookie jest własnością Rocketfuel. Głównym celem tego pliku cookie jest reklama. Ten plik cookie służy do identyfikacji użytkownika za pomocą alfanumerycznego identyfikatora. Rejestruje dane użytkownika, takie jak adres IP, lokalizacja, odwiedzana strona internetowa, kliknięte reklamy itp.zewnętrzne
ruds.rfihub.comRfihubsesjaDomena tego pliku cookie jest własnością Rocketfuel. Ten plik cookie jest sesyjną wersją pliku cookie „rud”. Zawiera informacje o identyfikatorze użytkownika. Służy do dostarczania ukierunkowanych reklam w sieciach.zewnętrzne
IDE.doubleclick.netGoogle1 rok 24 dniWykorzystywane przez Google DoubleClick i przechowuje informacje o sposobie korzystania przez użytkownika z serwisu oraz wszelkie inne Reklamowe przed wizytą w serwisie. Służy do prezentowania użytkownikom reklam, które są dla nich odpowiednie zgodnie z profilem użytkownika.zewnętrzne
_fbp.strefaklimatyzacji.plFacebook3 miesiąceTen plik cookie jest ustawiany przez Facebook w celu dostarczania reklam Reklamowych, gdy są one na Facebooku lub platformie cyfrowej obsługiwanej przez reklamy Facebooka po odwiedzeniu tej witryny.zewnętrzne
uuid2.adnxs.comXANDR3 miesiąceTe pliki cookie są ustawiane przez AppNexus. Cookies przechowują informacje, które pomagają w rozróżnieniu urządzeń i przeglądarek. Na podstawie tych informacji wybieramy Reklamowes obsługiwane przez platformę oraz oceniamy wydajność Reklamowych i atrybutów.zewnętrzne
CMID.casalemedia.comCasale Media1 rokPlik cookie jest ustawiany przez CasaleMedia. Plik cookie służy do zbierania informacji o zachowaniu użytkownika w celu reklamy ukierunkowanej.zewnętrzne
CMPS.casalemedia.comCasale Media3 miesiąceTen plik cookie jest ustawiany przez Casalemedia i jest używany do ukierunkowanych celów Reklamowych.zewnętrzne
rlas3.rlcdn.comRLCDN1 rokPlik cookie jest ustawiany przez rlcdn.com. Plik cookie służy do wyświetlania odpowiednich reklam odwiedzającemu, a także ograniczania czasu, w którym odwiedzający widzi, a także mierzenia skuteczności kampanii.zewnętrzne
pxrc.rlcdn.comRLCDN2 monthsCelem pliku cookie jest identyfikacja odwiedzającego w celu obsługi odpowiednich reklam.zewnętrzne
audience.spotxchange.comspotxchange1 rokDomena tego pliku cookie jest własnością Spotxchange. Ten plik cookie służy do targetowania i reklamy.zewnętrzne
bkdc.bluekai.combluekai5 miesięcy 27 dniTen plik cookie jest ustawiany przez Bluekai. Ten plik cookie przechowuje anonimowe dane dotyczące korzystania z sieci przez użytkowników, a także gromadzi anonimowe działania w celu stworzenia profilu w celu zapewnienia bardziej ukierunkowanego i odpowiedniego marketingu i reklamy.zewnętrzne
bkpa.bluekai.combluekai5 miesięcy 27 dniTen plik cookie jest ustawiany przez Bluekai. Ten plik cookie przechowuje anonimowe dane dotyczące korzystania z sieci przez użytkowników, a także gromadzi anonimowe działania w celu stworzenia profilu w celu zapewnienia bardziej ukierunkowanego i odpowiedniego marketingu i reklamy.zewnętrzne
bku.bluekai.combluekai5 miesięcy 27 dniTen plik cookie jest ustawiany przez Bluekai. Ten plik cookie przechowuje anonimowe dane dotyczące korzystania z sieci przez użytkowników, a także gromadzi anonimowe działania w celu stworzenia profilu w celu zapewnienia bardziej ukierunkowanego i odpowiedniego marketingu i reklamy.zewnętrzne
_kuid_.krxd.netkrxd5 miesięcy 27 dniPlik cookie jest ustawiany przez Krux Digital pod domeną krxd.net. Plik cookie przechowuje unikalny identyfikator, aby zidentyfikować powracającego użytkownika w celu ukierunkowanej reklamy.zewnętrzne
tuuid.bidswitch.netbidswitch1 rokTen plik cookie jest ustawiany przez .bidswitch.net. Pliki cookie przechowują unikalny identyfikator w celu określenia, jakie reklamy widzieli użytkownicy, jeśli odwiedzili Państwo którąkolwiek z witryn reklamodawców.zewnętrzne
c.bidswitch.netbidswitch1 rokTen plik cookie jest ustawiany przez Projekt Rubicon.zewnętrzne
tuuid_lu.bidswitch.netbidswitch1 rokTen plik cookie jest ustawiany przez .bidswitch.net. Pliki cookie przechowują unikalny identyfikator w celu określenia, jakie reklamy widzieli użytkownicy, jeśli odwiedzili Państwo którąkolwiek z witryn reklamodawców.zewnętrzne
data-rk.media.netmedia.net1 rokTen plik cookie jest ustawiany przez dostawcę Media.net. Ten plik cookie służy do gromadzenia zachowań użytkowników na wielu stronach internetowych w celu serwowania im odpowiednich reklam. Plik cookie ogranicza liczbę pokazywania tych samych reklam na stronie.zewnętrzne
anj.adnxs.comXANDR3 miesiąceTen plik cookie jest ustawiany przez AppNexus i służy do ukierunkowanych celów reklamowych.zewnętrzne
dpm.dpm.demdex.netDEMDEX5 miesięcy 27 dniPlik cookie jest ustawiany przez demdex.net. Ten plik cookie przypisuje każdemu odwiedzającemu odwiedzającemu unikalny identyfikator, który pozwala zewnętrznym reklamodawcom kierować do nich odpowiednie reklamy.zewnętrzne
euds.rfihub.comRFIHUBsesjaTen plik cookie pochodzi z Rocket Fuel (rfihub.com) i służy do dostarczania ukierunkowanych reklam w ich witrynach sieciowych, dzięki czemu użytkownicy widzą odpowiednie reklamy.zewnętrzne
CMPRO.casalemedia.comCasale Media3 miesiąceTen plik cookie jest ustawiany przez Casalemedia i jest używany do ukierunkowanych celów reklamowych.zewnętrzne
CMST.casalemedia.comCasale Media1 dzieńPlik cookie jest ustawiany przez CasaleMedia. Plik cookie służy do zbierania informacji o zachowaniu użytkownika w celu reklamy ukierunkowanej.zewnętrzne
CMRUM3.casalemedia.comCasale Media1 rokTen plik cookie jest ustawiany przez Casalemedia i jest używany do ukierunkowanych celów Reklamowych.zewnętrzne
smd.rfihub.comRFIHUB1 rok 24 dniTa domena tego pliku cookie jest własnością Rocketfuel. Ten plik cookie służy do dostarczania odwiedzającemu odpowiednich treści i reklam.zewnętrzne
zync-uuid.rezync.comREZYNC5 miesięcy 26 dni 17 godzinCelem pliku cookie jest serwowanie odwiedzającym odpowiednich reklam.zewnętrzne
sd-sesja-idlive.rezync.comREZYNC5 miesięcy 27 dniTen plik cookie jest ustawiany przez dostawcę live.rezync.com. Ten plik cookie służy do zbierania danych o zachowaniu odwiedzających na wielu stronach internetowych w celu pomiaru wydajności reklam na stronie.zewnętrzne
mako_uid.eyeota.netEYEOTA1 rokTen plik cookie znajduje się w domenie ps.eyeota.net. Pliki cookie służą do zbierania danych o wizycie użytkowników na stronie internetowej, takich jak odwiedzane strony. Dane służą do tworzenia profilu użytkownika pod kątem jego zainteresowań i danych demograficznych.zewnętrzne
B.yahoo.comYAHOO1 rokTen plik cookie jest używany przez Yahoo do dostarczania reklam, treści lub analizy.zewnętrzne
everest_g_v2.everesttech.netADOBE1 rokPlik cookie jest umieszczany w domenie eversttech.net. Celem pliku cookie jest przyporządkowanie kliknięć do innych zdarzeń na stronie internetowej klienta.zewnętrzne
u2.serving-sys.comserving-sys3 miesiąceDomena pliku cookie jest własnością firmy Sizmek. Ten plik cookie służy do celów reklamowych.zewnętrzne
um2.serving-sys.comserving-sys3 miesiąceThis cookie is set by the Sizmek. This cookie is used for serving relevant Reklamowe to the visitor by setting an unique ID. This unique ID helps third party advertisers to target the visitor with relevant ads.zewnętrzne
A3.yahoo.comYAHOO1 rokGromadzi informacje o zachowaniu użytkowników na wielu stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane w celu optymalizacji trafności reklamy na stronie internetowej.zewnętrzne
eyeblaster.serving-sys.comserving-sys1 rokTen plik cookie jest ustawiany przez Sizmek (Amazon) i służy do ukierunkowanych celów reklamowych.zewnętrzne
r1.serving-sys.comserving-sys1 rokTen plik cookie jest ustawiany przez Sizmek (Amazon) i służy do ukierunkowanych celów reklamowych.zewnętrzne

 

LGNEWS.PL – lista plików cookie na oficjalnej stronie biura prasowego LG https://lgnews.pl/

LGNEWS.PL – ANALITYCZNE pliki cookie

Nazwa plików cookiesDomenaDostawcaCzas przechowywaniaCel plików cookiesTyp cookies
ahoy_visit.lgnews.plProwly30 minutTen plik cookie umożliwia Prowly zbieranie statystyk odwiedzin w Brand Journal.wewnętrzne
ahoy_visitor.lgnews.plProwly2 lataTen plik cookie umożliwia Prowly zbieranie statystyk odwiedzin w Brand Journal.wewnętrzne

LGNEWS.PL – FUNKCJONALNE pliki cookie

Nazwa plików cookiesDomenaDostawcaCzas przechowywaniaCel plików cookiesTyp cookies
cookies-agreement.lgnews.plProwly30 dniTen plik cookie jest ustawiany po zaakceptowaniu polityki plików cookie (wyskakujące okienko w lewym dolnym rogu).wewnętrzne
prowly-journal-session.lgnews.plProwlySesjaTen plik cookie przechowuje informacje wprowadzone przez użytkownika i śledzi ruchy użytkownika w witrynie.wewnętrzne

PERSONAL DATA PROTECTION

 

GENERAL INFORMATION | ONLINE STORE | SOCIAL MEDIA | RELATED PORTALS | MARKETING | CONTESTS | TECHNICAL SERVICE AND HOTLINE | EVENTS | COMMUNICATION | COOKIES POLICY


GENERAL INFORMATION ON PERSONAL DATA PROTECTION PRINCIPLES AT LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O.


Controller of personal data
The controller of your personal data is LG Electronics Polska sp. z o.o. with its registered office in Warsaw (02-675) at ul. Wołoska 22 (hereinafter “LGE PL”).

Data Protection Officer
Should you have any doubts about the processing of your data, you may contact the Data Protection Officer appointed by the Controller at the following address: dpo-eu@lge.com or iodo@lge.pl, or by sending a letter to the address of the Controller.

Personal Data Officer: Ms Sumin Kim.

Rights of the person whose data is processed
In relation to the processing of your personal data, in the situations provided for under the law, you have:
a) the right to access your personal data and receive copies of the same;
b) the right to rectify (correct) your data;
c) the right to erase personal data;
d) the right to restrict the processing of personal data;
e) the right to data portability – if the legal basis for data processing is a consent (Article 6(1)(a) or Article 9(2)(a) of the GDPR) or a contract (Article 6(1)(b) of the GDPR);
f) the right to withdraw consent to the processing of data, where such consent is the basis for data processing (Article 6(1)(a) of the GDPR), without this affecting the processing based on consent before its withdrawal;
g) the right to object to the processing of your personal data – if the legal basis for the processing is a legitimate interest (Article 6(1)(f) of the GDPR).
More information on the rights of data subjects is available in Articles 12–23 of the GDPR available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

A complaint to a supervisory authority
Should you decide that the processing of your personal data infringes any provisions of the GDPR, you may lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office for the Protection of Personal Data, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Data transfer to third countries
Given the structure of the controller and its organisational subordination under the LG Group, your data may be transferred to the LG headquarters in South Korea, i.e. outside the European Economic Area.
Personal data of persons who are LG customers or targets of marketing activities conducted by LG may also be transferred to countries outside the European Economic Area in connection with the Controller’s use of the services of the providers of tools used to process personal data and also to conduct marketing activities. The updated list of such entities indicating the country in which they are located can be found here.
In order to ensure an adequate level of this protection, the Controller uses all possible measures to ensure the security of the personal data provided, including in particular:
– basing data transfer on an adequacy decision of the European Commission issued for a specific country pursuant to Article 45(1) of GDPR;
– signing the so-called ‘standard contractual clauses’ issued by the European Commission in accordance with Article 46(2)(c) of the GDPR, which ensure the security of any personal data being transferred.
More information on the security measures applied, including a copy thereof, can be obtained from the Controller by sending a letter to the Controller’s address given above or by sending a message to the e-mail address of the Data Protection Officer.

Automated personal data processing, including profiling
Your personal data will not be processed in an automated manner (including in the form of profiling) that may produce legal effects concerning you or similarly significantly affect you.
However there may be exceptions which are detailed below for each process.

The necessity to provide data
The provision of personal data is voluntary but necessary for the implementation of the purposes of processing for particular processes listed below.
The aforementioned information applies to each process under which your data are processed by LGE PL. Details regarding the purposes and period of personal data processing as well as the recipients of personal data in individual processes can be found below:

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. — DATA RECIPIENTS IN THIRD COUNTRIES
The table below includes entities which may have access to personal data of the customers of LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. (being the Controller of personal data) due to the fact of using their services by LG. Such services include the provision and operation of tools or systems used to process personal data, e.g. for marketing purposes.

RECIPIENT’S NAMELOCATION – THIRD COUNTRYDATA TRANSFER BASIS
SALESFORCE.COM INC.USAStandard contractual clauses issued by the European Commission – Article 46(2)(c) of the GDPR

ONLINE STORE


DATA PROCESSING IN LGE PL ONLINE STORE (https://www.lg.com/pl)

Controllers of personal data processed in the online store
The controllers of your personal data processed in online store are as follows:
I In the case of the operation of the online store website and the delivery of products ordered through it:
LG Electronics Polska Sp. z o.o. with its registered office at ul. Wołoska 22, 02-675 Warsaw. More information on the processing of your personal data available through LG Electronics Polska can be found in the Privacy Policy.
For the processing of personal data by LG Electronics Polska sp. z o.o., the information contained in this Privacy Policy is up to date.
II In the case of concluding contracts for sales of products available in the online store and the making of payments related to such sales:
Digital River Ireland Ltd with its registered office at Unit 153 Free Zone West, Tullyglass, Shannon, Co. Clare, Ireland.
More information on the processing of your personal data by Digital River Ireland Ltd is available at https://store.digitalriver.com/store/defaults/pl_PL/DisplayDRPrivacyPolicyPage/eCommerceProvider.Digital+River+Ireland+Ltd.#lawful_basis

Personal data origin and categories
In principle, we process the data you have provided directly. When you have received goods but did not order them, your personal data have been transferred to the Controller by the buyer of the goods and may include the following personal data: your name, surname, e-mail address, delivery address, telephone number.

Purpose and basis of processing
Your personal data will be processed for the following purposes:
a) to provide services related to the operation of on online store electronically (Article 6(1)(b) of the GDPR);
b) to fulfil obligations under the provisions of law, including, if applicable, for the purpose of settlements, accounting and financial reporting (Article 6(1)(c) of the GDPR);
c) to implement the legitimate interest of the Controller (Article 6(1)(f) of the GDPR), consisting in:
– ensuring the correct performance of the contract concluded between the user of the online store and the seller of products, i.e. DIGITAL RIVER;
– conducting direct marketing activities — due to specific provisions, activities conducted via e-mail or by phone are carried out on under a separate consent to use the appropriate communications channel;
– conducting surveys concerning the satisfaction of customers with the functioning of the online store — due to specific provisions, activities conducted via e-mail or by phone are carried out on under a separate consent to use the appropriate communications channel;
– establishing, asserting and defending against any possible claims;
– carrying out statistical activities related to the improvement of work efficiency and the quality of services provided.

Data retention period
Your personal data will be stored:
a) for the duration of the contract and after its termination until the expiry of the limitation periods for claims arising from it;
b) in the case of data processed for the purpose of a legitimate interest of the Controller, until a reasonable objection is raised by you;
c) in relation to marketing activities, until the consent to send this type of information by e-mail or by phone is withdrawn or until an objection to process the data in this respect is raised, whichever occurs first;
d) until the expiry of the data retention obligation arising from the provisions of law, in particular the obligation to store accounting documents related to the sales contract.

Your personal data may be received by:
a) Digital River Ireland Ltd. as the official seller of products and services available in the online store;
b) entities carrying out marketing activities;
c) providers of IT services or solutions;
d) entities handling the hotline and contact form;
e) providers of courier and postal services;
f) entities supporting the Controller with regard to service implementation;
g) members of the controller’s group.

Automated personal data processing, including profiling
Personal data of an online store user may be processed for the purpose of profiling such a user. In this case, the Controller uses: information about purchases made, information resulting from activities taken on the portal (including: browsing particular content/goods, product registration) and data provided by the portal user in connection with the use of its functionalities (e.g. name, surname, place of residence).
The Controller also processes personal data collected by cookies and other similar technologies. However, they are used only when the user of the online store has accepted the use of cookies. Cookie settings can be changed at any time as described in detail in the section: COOKIES POLICY.
The Controller takes the aforesaid activities to match the marketing information to the individual preferences of the online portal users (behavioural advertising).

SOCIAL MEDIA


THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE SOCIAL MEDIA

1. Your personal data are processed for the following purposes:
a) to promote the Controller’s brand (Article 6(1)(f) of the GDPR);
b) to maintain and facilitate the use of our account on the social media portal (Article 6(1)(f) of the GDPR);
c) to accept grievances, applications, complaints and other types of requests/information (Article 6(1)(f) of the GDPR);
d) to fulfil obligations arising from the provisions of law, particularly related to submitted requests/information (Article 6(1)(c) of the GDPR);
We also process personal data in connection with the fulfilment of the controller’s other legitimate interests under Article 6(1)(f) of the GDPR:
a) to establish, assert and defend any claims;
b) for statistical purposes related to improvement of work efficiency, the quality of services provided and their adaptation to the recipients’ needs.
2. Your personal data may be received by:
a) any social media portal;
b) entities carrying out marketing activities;
c) providers of IT services or solutions;
3. Your personal data will be stored until you object to it, i.e. show us in any way that you do not want to continue any contacts with us and receive information about the activities we take. Upon withdrawal of the consent or raising an objection, personal data may be retained for the purpose of confirming that the Controller meets its legal obligations and until the claim limitation periods have expired, whichever period is longer. However, please note that despite the withdrawal from the group, the data will still be retained by the owner of the social media portal. Each user of a particular fanpage, account or group, apart from leaving them, may also at any time delete the posts published by them or delete their account on the portal completely.

RELATED PORTALS


DATA PROCESSING ON LGE PL ONLINE PORTALS (https://www.strefalg.pl/)

Purposes and basis of processing
Your personal data are processed for the following purposes:
a) to ensure the functionality and the use of LGE PL online portals and of the user account in the event of registration on the terms specified in the Terms and Conditions (Article 6(1)(b) of the GDPR);
b) to accept, handle and resolve any complaint lodged by you or to make any related warranty or post-warranty service request (Article 6(1)(b) and (f) of the GDPR);
c) to fulfil obligations under the provisions of law, including, if applicable, for the purpose of settlements, accounting and financial reporting (Article 6(1)(c) and (f) of the GDPR);
d) to implement the legitimate interests of the controller (Article 6(1)(f) of the GDPR), consisting in:
– answering your requests made via contact forms or hotline;
– establishing, asserting and defending against any possible claims;
– carrying out statistical activities related to improvement of work efficiency, the quality of services provided and their adaptation to the recipients’ needs;
– conducting direct marketing activities — due to specific provisions, activities conducted via e-mail or by phone are carried out on under a separate consent to use the appropriate communications channel.

Data retention period
Your personal data will be stored:
a) for the duration of the contract and after its termination until the expiry of the limitation periods for claims arising from it;
b) in the case of data processed for the purpose of a legitimate interest of the Controller, until a reasonable objection is raised by you;
c) in relation to marketing activities, until the consent to send this type of information by e-mail or by phone is withdrawn or until an objection to process the data in this respect is raised, whichever occurs first;
d) until the expiry of the data retention obligation arising from the provisions of law, in particular the obligation to store accounting documents related to the sales contract.

Your personal data may be received by:
a) entities carrying out marketing activities;
b) providers of IT services or solutions;
c) entities handling the hotline and contact form;
d) providers of courier and postal services;
e) entities supporting the Controller with regard to service implementation;
f) members of the controller’s group.

Automated personal data processing, including profiling
Personal data of an online store user may be processed for the purpose of profiling such a user. In this case, the Controller uses: information about purchases made, information resulting from activities taken on the portal (including: browsing particular content/goods, product registration) and data provided by the portal user in connection with the use of its functionalities (e.g. name, surname, place of residence).
The Controller also processes personal data collected by cookies and other similar technologies. However, they are used only when the user of the online store has accepted the use of cookies. Cookie settings can be changed at any time as described in detail in the section: COOKIES POLICY.
The Controller takes the aforesaid activities to match the marketing information to the individual preferences of the online portal users (behavioural advertising).

MARKETING


DATA PROCESSING AS PART OF MARKETING ACTIVITIES

Your personal data will be processed:
a) to fulfil obligations arising from the provisions of law, particularly from the act on the provision of services electronically (Article 6(1)(c) of the GDPR);
b) in connection with the fulfilment of the controller’s other legitimate interests (Article 6(1)(f) of the GDPR), consisting in:
– conducting marketing activities (including a newsletter, sending information about the latest products, special offers, other offers and services, making offers concerning concluding or amending contracts) — due to specific provisions, marketing activities conducted via e-mail or by phone are carried out on under a separate consent to use the appropriate communications channel;
– establishing, asserting and defending against any possible claims;
– carrying out statistical activities related to the improvement of the Controller’s work efficiency and the quality of services provided.

Data processing period:
In the case of marketing activities, your personal data will be stored until you withdraw your consent or object to such storing, i.e. until you show us in any way that you do not want to continue any contacts with us and receive information about the activities we take. Upon withdrawal of the consent or raising an objection, personal data may be retained for the purpose of confirming that the Controller meets its obligations and related claims.
In the case of other activities taken to comply with the legitimate interest of the controller, the data will be processed until a reasonable objection is raised by you.

Your personal data may be received by:
a) entities carrying out marketing activities;
b) providers of IT services or solutions;
c) members of the controller’s group.

CONTESTS


PERSONAL DATA PROCESSING RELATED TO THE ORGANISATION OF CONTESTS

1. Purposes and basis of processing:
Your personal data are processed for the following purposes:
a) to implement the legitimate interests of the controller (Article 6(1)(f) of the GDPR), consisting in:
ensuring, as the organiser, the proper contest organisation, including the handling of entries, informing about results and selecting winners as well as awarding and sending contest prizes;
– establishing, asserting and defending against any claims related to the participation in any contest;
– conducting direct marketing activities — due to specific provisions, activities conducted via e-mail or by phone are carried out on under a separate consent to use the appropriate communications channel;
b) fulfilling obligations under the provisions of law, including but not limited to for the purpose of settlements, accounting and financial reporting (Article 6(1)(c) of the GDPR);
c) the purposes referred to in the content of consents to the processing of personal data if such consents were given (Article 6(1)(a) of the GDPR).

2. Data retention period:

Personal data of participants of contests will be retained for the period necessary to organise them and select their winners. After the end of a specific contest, the controller may process personal data of its participants until any claims under civil law related to the participation in the contest have expired. Personal data of contest winners will be processed by the controller until any tax liabilities/receivables related to the prize awarded in the contest have expired.

3. Your personal data may be received by:
a) companies supporting the controller in the organisation of contests and in marketing activities;
b) companies providing IT services or solutions;
c) document archiving and destruction companies;
d) courier and postal service companies;
e) members of the controller’s group.

TECHNICAL SERVICE AND HOTLINE


DATA PROCESSING IN THE CASE OF PRODUCT SERVICE AND THE HOTLINE

Purposes and basis of processing
Your personal data are processed for the following purposes:
a) to accept and handle service requests regarding the controller’s products (Article 6(1)(b) of the GDPR);
b) to complete a service using a video conference service, i.e. the TELEPRESENCE (Article 6(1)(a) of the GDPR);
c) to record your data in the service system if consent is given (Article 6(1)(a) of the GDPR);
d) to fulfil obligations under the provisions of law, including for the purpose of settlements, accounting and financial reporting (Article 6(1)(c) and (f) of the GDPR);
e) in connection with the fulfilment of the controller’s legitimate interests (Article 6(1)(f) of the GDPR), consisting in:
– handling the request made via the hotline regarding any issues other than those specified in a) above;
– conducting customer satisfaction surveys — due to specific provisions, activities conducted via e-mail or by phone are carried out on under a separate consent to use the appropriate communications channel;
– establishing, asserting and defending against any possible claims;
– conducting marketing activities (including sending information about the latest products, special offers, other offers and services, making offers concerning concluding or amending contracts) — due to specific provisions, marketing activities conducted via e-mail or by phone are carried out on under a separate consent to use the appropriate communications channel.

Data retention period
Recordings of calls from the hotline will be retained for a maximum period of three months.
In addition, your personal data will be processed:
– for the period of the service completion and for a period of 5 years after its completion;
– in the case of data processed for the purpose of a legitimate interest of the Controller, until you raise a reasonable objection, i.e. show us in any way that you do not want to continue any contacts with us and receive information about the activities we take;
– until the consent to send marketing information by e-mail or by phone is withdrawn or until an effective objection to process the data in this respect is raised, whichever occurs first;
– upon raising an objection, the personal data may be retained for the purpose of confirming that the Controller meets its legal obligations.

Your personal data may be received by:
a) entities carrying out marketing activities;
b) providers of IT services or solutions;
c) entities handling the hotline;
d) providers of courier and postal services;
e) entities supporting the Controller with regard to service implementation.

EVENTS


PROCESSING OF DATA OF EVENT PARTICIPANTS

Purposes and basis of processing
Your personal data will be processed:
a) to hold events, including the processing of entries (Article 6(1)(f) of the GDPR);
b) to comply with the terms and conditions of the event (Article 6(1)(b) of the GDPR);
c) to fulfil other obligations under the provisions of law, including for the purpose of settlements, accounting and financial reporting (Article 6(1)(c) and (f) of the GDPR);
d) to fulfil the legitimate interests of the controller (Article 6(1)(f) of the GDPR), consisting in:
– holding events, including the processing of entries;
– conducting marketing activities related to and promoting the event by the Controller;
– exercising the Controller’s copyrights (including an authorisation to disseminate an image and disseminate the image of public figures or persons constituting only a detail of a bigger whole);
– establishing, asserting and defending against any claims;
– carrying out statistical activities related to the improvement of the Controller’s work efficiency and the quality of services provided.

Data retention period
Your personal data will be retained for a period necessary to fulfil the purpose for which they have been collected, i.e. to organise and hold an event, and, after its end, until related claims have expired. In the case of exercising copyrights — for the period for which the Controller may exercise them.

Your personal data may be received by:
a) companies carrying out marketing activities;
b) companies providing IT services or solutions;
c) document archiving and destruction companies;
d) courier and postal service companies;
e) members of the controller’s group.

COMMUNICATION


COMMUNICATION WITH LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O.

Purposes and basis of processing
Your personal data will be processed to implement the legitimate interest of the Controller (Article 6(1)(f) of the GDPR), consisting in:
– exchanging correspondence by the controller in connection with letters and messages sent by customers, representatives of the controller’s contractors and other persons or entities in a paper and electronic form;
– establishing, asserting and defending against any claims.

Data retention period
Personal data will be processed for the period of the correspondence exchange or until an objection is raised to data processing, deemed by the controller as justified. In addition, the data will be processed until any possible claims have expired.

Your personal data may be received by:
a) companies carrying out marketing activities;
b) companies providing IT services or solutions;
c) document archiving and destruction companies;
d) courier and postal service companies;
e) members of the controller’s group.

COOKIES POLICY


LG Electronics Polska Sp. z o.o. (hereinafter referred to as “LGEPL”), the owner of this website, hereby informs users that it may use data storage and retrieval tools (generally referred to as “cookies”) at the time when the user is browsing the website.

1. What are cookies?
LG Electronics Polska Sp. z o.o. (hereinafter referred to as “LGEPL”), the owner of this website, hereby informs users that it may use data storage and retrieval tools (generally referred to as “cookies”) at the time when the user is browsing the website.

2. What types of cookies do we use?
The following types of cookies are used on LGEPL websites:
a) “essential” (technical) cookies, enabling the use of particular services, e.g. authentication cookies used for services that require authentication on websites; cookies used to ensure security, e.g. used to detect fraud related to authentication on websites; necessary for the proper transmission of information, the provision of the services requested by the user and the user identification after registration;
b) “performance” (analytical) cookies that collect information about how websites are used;
c) “functional” cookies, which “remember” settings selected by the user and enable the personalisation of the user interface, e.g. in terms of the language selected or region the user comes from, font size, website appearance, etc.
In addition, cookies used on LGEPL websites can be divided into:
a) First-party cookies
First-party cookies are stored in the browser and/or on the user’s hard drive by the currently viewed website. The user receives a unique identifier to track their visit on the currently viewed website. LGEPL, as the website operator, uses these cookies to manage sessions and to identify users.
b) Third-party cookies
The website also uses marketing and analytical cookies supplied by third-party entities, who are also recipients of information resulting from such cookies.
In any case, LGEPL informs the user that the user may reject cookies by setting up the browser (browsers accept cookies by default) or by installing tools offered by providers of relevant services, which will prevent the collection of information about the user’s visits to the website.
However, the user may set up their browser at any time to prevent the use of cookies or to receive notifications when they are generated.
Cookies, depending on their type, are used for a maximum period of 6 years.

3. How to accept or reject cookies?
We remind you that while browsing the website the user may set up their browser at any time to reject cookies or to receive notifications when they are generated. When you click the following links you will access information how to manage the use of cookies and how to cancel your consent to their use depending on the browser used:
• Internet Explorer
Menu > Tools > Internet Options > Privacy — please select the appropriate option.
• Firefox
Menu > Options > Privacy > History — please select the appropriate option.
• Chrome
Menu > Settings > Show advanced settings > Privacy > Content settings > Cookies — please select the appropriate option.
• Opera
Menu > Preferences > Advanced > Cookies — please select the appropriate option.
• Safari
Menu > Preferences > Privacy > Cookies — please select the appropriate option.
• Safari for Ipads and Iphones
To learn more about deleting cookies, the user may use the help section in their browser.
In addition, the user, upon entering the LGEPL website, may independently change the settings of cookies used on the portal. The panel for making appropriate changes is displayed at the top of the website.