Słowniczek

AJAX progress indicator
Szukaj:
(wyczyść)
 • AC MOBILE CONTROL to innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu możliwe jest zdalne monitorowanie systemu klimatyzacji. Dostęp do aplikacji jest możliwy z poziomu BMS lub urządzeń mobilnych takich, jak smartfon czy tablet. Aplikacja pozwala m.in. na monitorowanie pracy klimatyzacji, zmienianie trybu jej pracy (automatyczna, chłodzenie, wentylacja, grzanie, osuszanie), zmienianie intensywności nawiewu, ustawianie pożądanej temperatury w wybranym pomieszczeniu, włączanie lub wyłączanie klimatyzatora. Dzięki aplikacji AC MOBILE CONTROL można wprowadzić do czterech harmonogramów dla każdej jednostki wewnętrznej, z oddzielnym ustawieniem przedziału czasu, temperatury czy dni tygodnia.
 • Zestaw sterujący umożliwiający podłączenie agregatów skraplających LG do freonowych chłodnic central wentylacyjnych. W zależności od mocy chłodniczej możliwe jest podłączenie agregatów komercyjnych (Single A) oraz agregatów systemów MULTI V (VRF).
 • Alternatywne czynniki chłodnicze – są to proekologiczne, naturalne oraz syntetyczne czynniki chłodnicze charakteryzujące się wysokimi właściwościami termodynamicznymi, bardzo niskim ODP i niskim potencjale GWP. Zadaniem alternatywnych czynników chłodniczych jest redukcja i stopniowa eliminacja z powszechnego użycia szkodliwych czynników chłodniczych należących do grup CFC i HCFC.
 • AMC (zaawansowana zmiana trybu pracy) zapewnia optymalną pracę w każdych warunkach, przez co poszczególne cykle pracy są bardziej stabilne, zapewniając tym samym większy komfort osobom przebywającym w klimatyzowanych pomieszczeniach.
 • Sterowniki centralne (ACP lub AC Smart w wersjach Premium) zapewniają możliwość monitorowania i zarządzania systemem klimatyzacji przy pomocy aplikacji zainstalowanej na smartfonie. Aplikacja LGSAC oferuje także funkcję kontroli grupowej.
 • Aplikacja Mobile LGMV (monitoring pracy) zainstalowana na smartfonie stwarza możliwość kontroli cyklów pracy systemu Multi V IV przez użytkownika. Dzięki temu technicy mogą bezprzewodowo sprawdzić dane będąc oddalonym od jednostki zewnętrznej aż do 10m. Aplikacja działa na systemie operacyjnym Android.
 • Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji, powstało w 1894 roku w celu szerzenia wiedzy i informacji z zakresu techniki instalacyjnej. Jest to najprężniej działająca organizacja z sektora HVAC skupiająca inżynierów z całego świata. W 2007 roku do organizacji należało około 55 tys. inżynierów zrzeszonych w 134 krajach.
 • Funkcja nawiewu powietrza, naśladująca naturalny powiew wiatru. Dzięki falowanym ruchom łopatek klimatyzatora chłodne powietrze rozprowadzane jest równomiernie po całym pomieszczeniu, tworząc  tym samym komfortowy mikroklimat.
 • Wnętrze klimatyzatora utrzymywane jest w czystości dzięki automatycznemu osuszaniu wymiennika ciepła oraz skutecznej sterylizacji jonami Plasmaster. Funkcja automatycznego oczyszczania osusza mokry wymiennik ciepła, zapobiegając powstawaniu pleśni i bakterii, usuwając przykre zapachy oraz eliminując konieczność częstego czyszczenia filtra.
 • (ang. Building Management System) – System zarządzania budynkiem, domem, w jego skład wchodzi między innymi zintegrowany układ zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami, dzięki którym system może reagować na zmiany środowiska zachodzące w wewnątrz i na zewnątrz. BMS pozwala między innymi na kontrolę oraz monitorowanie takich elementów wchodzących w skład obiektu, jak:
 • Jednostka mocy chłodniczej stosowana w Wielkiej Brytanii i USA – odpowiednik kW w układzie SI (1 kW = 3412 BTU/h).
 • (ang. Comercial Air Conditioners) – Grupa urządzeń klimatyzacyjnych typu komercyjnych w wykonaniu Split. Do modeli klimatyzatorów typu CAC zalicza się urządzenia kasetonowe, kanałowe, przypodłogowo-sufitowe, podstropowe oraz konsole.
 • Nowa technologia przepływu powietrza, znalazła zastosowanie w klimatyzatorach LG. System nawiewu CHAOS stwarza poczucie świeżości powietrza poprzez kontrolę kąta i prędkości nawiewowego powietrza. Aby symulować naturalne powiewy wiatru, układy sterujące funkcji Chaos zmieniają okresowo prędkość pracy wentylatora nawiewowego. Funkcja Chaos pozwala zminimalizować różnice temperatur w dolnych i wyższych partiach pomieszczenia, stwarzając bardziej komfortowe warunki osobom w nim przebywającym.
 • Chłodzenie – to proces, którego celem jest obniżanie i utrzymywanie temperatury powietrza znajdującego się w pomieszczeniu w wyniku odprowadzenia z niego ciepła i przekazywania go do środowiska chłodzącego, jakim jest czynnik chłodniczy.
 • (w fizyce) – Jest to ta część energii wewnętrznej, która jest przekazywana od ciała cieplejszego do chłodniejszego i odbywa się w oparciu o mikroskopowy mechanizm zderzeń między cząsteczkami (atomów, cząsteczek, jonów).
 • (dla klimatyzacji najczęściej R-410A) – „Czynnik termodynamiczny, który uczestniczy w wymianie ciepła w urządzeniu chłodniczym lub pompie ciepłą. Wrząc pod niskim ciśnieniem i w niskiej temperaturze pobiera ciepło, które następnie oddaje w trakcie skraplania pod wyższym ciśnieniem i w wyższej temperaturze. Czynnik chłodniczy został wprowadzony do chłodnictwa w latach trzydziestych XIX wieku, wraz z wynalezieniem przez Jacoba Perkinsa parowego sprężarkowego urządzenia chłodniczego.”
 • W klimatyzatorach LG typu kasetonowego i kanałowego istnieje możliwość zastosowania długiej instalacji rurowej do 50 m między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną, natomiast różnica wysokości między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną może sięgać 30 m.
 • Płytka elektroniczna, której podstawową funkcją jest możliwość włączenia i wyłączenia klimatyzatora sygnałem zewnętrznym. W podstawowej wersji Dry Contact daje również możliwość wyprowadzenia sygnału pracy i awarii urządzenia.
 • (ang. Energy related Products) – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. wyznaczająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Podstawowym zadaniem Dyrektywy ErP jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie całkowitego udziału energii odnawialnej w UE do 20%, ograniczenie o 20% emisji gazów cieplarnianych, a także zwiększenie efektywności energetycznej o 20% do roku 2020. Dyrektywa ErP zastąpiła Dyrektywę EuP (ang. Energy using Products) z 2005 roku.
 • (ang. Waste of Electrical and Electronic Equipment, pol. Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny) – Przyjęta w styczniu 2003 roku, ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko, jakie powodują elektroniczne odpady. Nakład ona obowiązek na producentów, dostawców i importerów tego rodzaju sprzętu, zbiórki, ponownego użycia, recyklingu i odzyskiwania odpadów elektronicznych.
 • Pozwalają w sposób efektywny na rozdzielenie czynnika chłodniczego dla różnych jednostek wewnętrznych. Wyróżnia się 3 typy dystrybutorów LG dla dwóch, trzech lub czterech jednostek wewnętrznych. Dystrybutory Multi F DX zawierają zawory rozprężne dla lub do podłączonych do nich parowników, a także posiadają izolację wewnętrzną zabezpieczającą przed wykropleniem czy zalaniem oraz złącze kielichowe dla łatwej i czystej instalacji.
 • Pozwalają w sposób efektywny na rozdzielenie czynnika chłodniczego dla różnych jednostek wewnętrznych. Wyróżnia się 3 typy dystrybutorów LG dla dwóch, trzech lub czterech jednostek wewnętrznych. Dystrybutory Multi F DX zawierają zawory rozprężne dla lub do podłączonych do nich parowników, a także posiadają izolację wewnętrzną zabezpieczającą przed wykropleniem czy zalaniem oraz złącze kielichowe dla łatwej i czystej instalacji.
 • Technologia E.S.P. (Liniowa kontrola sprężu dyspozycyjnego wentylatora)
 •  Współczynniki określające poziom wydajności energetycznej urządzenia EER - współczynnik wydajności chłodniczej (Energy Efficiency Rating) - stosunek mocy chłodniczej do mocy elektrycznej pobieranej przez urządzenie [kW/kW]
 • Zjawisko fizyczne polegające na tym, iż strumień płynu (gazu lub cieczy) ma tendencję do przylegania do najbliższej powierzchni. Efekt został nazwany od nazwiska odkrywcy Henri Coandy. [Żródło: Wikipedia] W praktyce zjawisko to wykorzystywane jest przez klimatyzatory podstropowe i kasetonowe zwiększając zakres strugi powietrza.
 • "Efektywność energetyczna, czyli efektywne wykorzystanie energii, ma na celu zmniejszenia ilości energii potrzebnej do dostarczania zamierzonego efektu np. schłodzenia pomieszczenia. Poprawa efektywności energetycznej jest najczęściej osiągana przez zastosowanie wydajniejszych technologii np. technologii inwerterowej. Ograniczanie zużycia energii obniża koszty eksploatacji i może przyczynić się do oszczędności w wydatkach konsumentów. Ponadto służy ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń". [Żródło: Wikipedia]
 • Funkcja Aktywnej Kontroli Zużycia Energii pozwala na regulację poziomu zużycia energii oraz wydajności chłodniczej poprzez ustawienia zakresu maksymalnych obrotów sprężarki jednostki zewnętrznej. Uruchomienie funkcji Energy Contr umożliwia obniżenie wysokości maksymalnych obrotów silnika sprężarki, co w efekcie pozwala zmniejszyć zużycie energii elektrycznej. Co istotne – kontrola odbywa się z poziomu sterownika i ogranicza zużycie energii w dwóch poziomach – o 50 i 75%.
 • Zawartość powietrza – wielkość fizyczna w termodynamice będąca funkcją stanu i mająca wymiar energii, będąca także potencjałem termodynamicznym. Oznaczana jest poprzez „H”, „h”, „I” lub „x”. Definiuje ją zależność:
 • Wskaźnik sprawności energetycznej obliczany w oparciu o cztery wartości EER dla różnych obciążeń chłodnicznych danego systemu. Jest to średnia ważona wskaźników EER dla danych obciążeń tj. : 100%, 75%, 50% oraz 25%. Powyższą wartość uzyskujemy ze wzoru:
 • Fan coil – w wolnym tłumaczeniu z języka angielskiego nazwa ta oznacza wentylatorowy wymiennik ciepła i jest stosowana do klimakonwektora wentylatorowego.
 • FDD – kompleksowa funkcja serwisowa automatycznej detekcji i diagnozy, która po wyborze odpowiedniego trybu może wykonać samoczynny test rozruchowy lub sprawdza ilość czynnika chłodniczego, albo pozwala na automatyczne uzupełnienie czynnika.
 • Filtr – jeden z elementów całego systemu filtracji w jednostce wewnętrznej klimatyzatora, ma między innymi za zadanie zatrzymać zanieczyszczenia stałe i oczyścić powietrze na nawiewie, pełni funkcję ochronną wymiennika przez zanieczyszczeniami.
 • Filtr HEPA (ang. High Efficiency Particulate Air filter)
 • Fluorowane gazy cieplarniane oznaczają wodorofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) i heksafluorek siarki (SF6), a także wszelkie preparaty zawierające te substancje, z wyłączeniem substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.
 • (CFC, ang. Chloro-Fluoro-Carbon) – Jest to grupa chloro- i fluoropochodnych węglowodorów alifatycznych. Odkrywcą freonu był Thomas Midgley, który dokonał tego około 1920 roku. Freon na szeroką skalę został wprowadzony do produkcji w roku 1930. Do lat 90. XX wieku freony były stosowane jako ciecze robocze w chłodziarkach, gaz nośny w aerozolowych kosmetykach oraz do produkcji spienionych polimerów. Freony są nietoksyczne, niepalne i bezbarwne. Znalazły zastosowanie jako bezpieczniejsze rozwiązanie dla środków chłodzących, takich jak amoniak czy dwutlenek siarki. Najpowszechniej stosowanym freonem stał się R-12, czyli dichlorodifluorometan, o nazwie handlowej Freon-12 (CCl2F2). Jego produkcja została wstrzymana w 1995 roku na mocy Protokołu Montrealskiego z 1987 roku. W instalacjach chłodniczych freony występują w fazie ciekłej i gazowej.
 • Narzędzie służące do usuwania zanieczyszczeń i zadziorów z wewnętrznej i zewnętrznej części rury miedzianej.
 • GWP – (z ang. Global Warming Potential), jest to potencjał tworzenia efektu cieplarnianego, wskaźnik służący do ilościowej oceny wpływu danej substancji na efekt cieplarniany. GWP porównuje ilość ciepła zatrzymanego przez określoną masę gazu do ilości ciepła zatrzymanego przez podobną masę dwutlenku węgla. GWP jest przeliczany dla określonego przedziału czasu, zwykle 20, 100 lub 500 lat (przyjęty horyzont czasowy to zazwyczaj ITH=100).
 • GWP – (z ang. Global Warming Potential), jest to potencjał tworzenia efektu cieplarnianego, wskaźnik służący do ilościowej oceny wpływu danej substancji na efekt cieplarniany. GWP porównuje ilość ciepła zatrzymanego przez określoną masę gazu do ilości ciepła zatrzymanego przez podobną masę dwutlenku węgla. GWP jest przeliczany dla określonego przedziału czasu, zwykle 20, 100 lub 500 lat (przyjęty horyzont czasowy to zazwyczaj ITH=100).
 • Wodorochlorofluorowęglowodory – substancje organiczne, które mają stabilność chemiczną mniejszą niż związki CFC, a co za tym idzie niższy wskaźnik ODP (patrz: ODP); grupa czynników stosowanych w chłodnictwie, klimatyzacji oraz pompach ciepła, substancje kontrolowane, szkodliwe dla warstwy ozonowej. Głównym przedstawicielem z grupy tych substancji jest czynnik chłodniczy R22. Substancje HCFC mogą być stosowane w UE jedynie do końca 2015 roku.
 • Rekuperacja ciepła, odzysk ciepła. W przypadku układów VRF jest to układ trójrurowy (MULTI V HR), ze skrzynkami odzysku ciepła (tzw. HR Box).
 • Wodorofluorowęglowodory –  substancje organiczne, które nie zawierają atomów chloru oraz bromu, a ich wskaźnik ODP (patrz: ODP) jest równy 0. Należą do grupy f-gazów. Głównym przedstawicielem tej grupy substancji jest czynnik R134a. Czynniki HFC są również składnikami mieszanin z serii 400 i 500 – np. R410A, R407C, R404A. Nowa generacja substancji chłodniczych oznaczonych symbolem HFC zastępuje dotychczasowe czynniki z grupy HCFC.
 • Technologia HiPOR, zastosowana w systemach klimatyzacyjnych typu Multi V, opatentowana przez LG Electronics. Maksymalizuje wydajność i niezawodność sprężarki dzięki redukcji strat ciśnienia, które uzyskano w efekcie zastosowania pomp wewnątrz sprężarki, odpowiedzialnej za bezpośrednie przekazywanie czynnika chłodniczego i oleju do górnej części sprężarki.
 • (ang. Heating, Ventilation, Air Conditioning) – Akronim oznaczający branżę inżynierii sanitarnej, w zakres zainteresowania której wchodzą takie dziedziny, jak:
 • Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V. Moduł hydrauliczny HYDRO KIT odzyskuje energię z powietrza dzięki wymianie ciepła powietrze-czynnik chłodniczy-woda, podgrzewając wodę użytkową. W zależności od uwarunkowań środowiskowych oraz rodzaju instalacji w konkretnym budynku, moduł hydrauliczny może być w wykonaniu średnio temperaturowym (50°C) oraz wysokotemperaturowym (80°C).
 • Linia klimatyzatorów ściennych, wyposażonych w sprężarkę inwerterową, tzn. o zmiennych prędkościach obrotowych, dzięki którym urządzenia płynnie dostosowuje swoją wydajność do rzeczywistego chwilowego obciążenia (zapotrzebowania na chłód lub ciepło). System Inverter V charakteryzuje się, oprócz płynną regulację, dużo krótszym czasem uzyskania parametrów niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych klimatyzatorów. Inwerter pozwala jednocześnie na mniejsze zużycie energii elektrycznej potrzebnej do pracy urządzenia (patrz: Technologia inwerterowa).
 • Jest funkcją pracy klimatyzatora z pełną wydajnością, co pozwala na szybkie schłodzenie pomieszczenia. Silny strumień zimnego powietrza jest nawiewany do pomieszczenia z dużą prędkością przez 30 minut do momentu osiągnięcia w pomieszczeniu temperatury 18 ºC.
 • Jest jednym z elementów wchodzących w skład systemu oczyszczania powietrza klimatyzatorów, którego zadaniem jest skuteczne sterylizowanie powietrza znajdującego się w pomieszczeniu poprzez neutralizację szkodliwych czynników zewnętrznych, wykorzystując w tym celu ponad 2 miliony spolaryzowanych jonów.
 • Kapilara – woskowata rurka o bardzo małej średnicy wewnętrznej pełniąca funkcję zaworu rozprężnego. Kapilara montowana jest na wlocie do parowacza. Jej zadaniem jest zdławienie przepływu czynnika chłodniczego wypływającego ze skraplacza i obniżenie jego ciśnienia na wylocie z rurki. Stosowana jest zamiast TZR w małych układach chłodniczych i klimatyzacyjnych (klimatyzatory, lodówki, zamrażarki).
 • Klimakonwektor – jest to rodzaj wymiennika ciepła, który jest używany do ogrzewania oraz schładzania powietrza w pomieszczeniu. Klimakonwektor można podzielić na ścienne, podłogowe, kasetonowe i kanałowe.
 • Wentylacja zapewniająca środowisku powietrznemu pomieszczenia określone właściwości i parametry - czystość (zapewnienie nieprzekraczania najwyższych dopuszczalnych stężeń różnych substancji takich jak: stężenia pyłowe, gazowe, biologiczne; dotyczy to również zapachu i promieniotwórczości), temperaturę, wilgotność względną - przez uzdatnianie i rozdział powietrza odpowiednio do przeznaczenia i sposobu wykorzystania pomieszczenia w każdych warunkach klimatycznych danej miejscowości (wg PN-78/B-03421).
 • Klimatyzator to urządzenie do chłodzenia pomieszczenia. Składa się ze sprężarki, parownika i skraplacza (te dwa ostatnie wyposażone w wentylator).
 • Podobnie jak w układzie split - rozdzielne jednostki wewnętrzne i zewnętrzne z tą różnicą, że kilka jednostek wewnętrznych podłączonych jest oddzielnymi przewodami fronowymi do jednej jednostki zewnętrznej.
 • Klimatyzatory kanałowe niskiego sprężu charakteryzują się sprężem dyspozycyjnym do 40-60Pa oraz niskim poziomem ciśnienia akustycznego (hałas). Przeznaczone są do montażu w suficie podwieszanym lub zabudowie z karton gipsu, stosuje się je do nierozbudowanych instalacji wentylacyjnych.
 • Klimatyzatory kanałowe wysokiego sprężu charakteryzują się sprężem dyspozycyjnym od 70Pa do 200Pa oraz wyższym poziomem ciśnienia akustycznego (hałas). Przeznaczone są do montażu w suficie podwieszanym, stosuje się je do rozbudowanych instalacji wentylacyjnych z dużymi oporami przepływu powietrza.
 • Urządzenia, w których skraplacz, sprężarka i parownik znajdują się w jednej obudowie. Z jednej strony wyrzucane jest gorące powietrze, natomiast z drugiej nawiewane chłodne.
 • Początkowo klimatyzator był zwartym urządzeniem, montowanym najczęściej na elewacji budynku lub w oknach. Rozwiązanie to charakteryzowało się wysokim poziomem hałasu jaki generowała sprężarka, tym samym było mało komfortowe w użytkowaniu. Z tego powodu zdecydowano się podzielić urządzenie: parownik wraz z wentylatorem tworzy jednostkę wewnętrzną, natomiast skraplacz wraz ze sprężarką - jednostkę zewnętrzną. Obie jednostki połączone są ze sobą dwoma przewodami freonowymi (gazowym i cieczowym). Rozwiązanie takie pozwala umiejscowić jednostkę zewnętrzną na zewnątrz pomieszczenia. Klimatyzatory podzielone na dwie części, tj jednostkę wewnętrzną i jednostkę zewnętrzną nazywamy klimatyzatorami typu split.
 • (skropliny) - Roztwór wodny, który powstaje w odpowiednich warunkach termodynamicznych przy wykraplaniu się pary wodnej, na powierzchni parownika. Inaczej mówiąc w trybie chłodzenia z ciepłego powietrza przepływającego przez zimny wymiennik wykrapla się woda, która nosi nazwę kondensat lub inaczej skropliny.
 • Tworzy efektywną barierę powietrzną, maksymalnie ograniczając straty energii wynikające na przykład z otwarcia drzwi wejściowych.
 • Cienkie, aluminiowe blaszki umieszczone na rurkach powietrznego wymiennika ciepła (skraplacza lub parownika).
 • LatsCAD to program doborowy CAD dla systemów o zmiennym przepływie czynnika chłodniczego, zintegrowany z interfejsem AutoCAD 2010 Professional (lub+) i działający jako nakładka programowa do projektowania systemów VRF w środowisku 2D. Aplikacja skierowana jest do biur projektowych branży sanitarnej, które pragną zwiększyć dokładność i efektywność swojej pracy, gdyż korzystanie z programu pozwala zaoszczędzić nawet do 60% czasu w porównaniu do tradycyjnego procesu projektowego.
 • Program służący do doboru systemów VRF. Pozwala na dokładne dobranie jednostek zewnętrznych, wewnętrznych oraz wszystkich niezbędnych akcesoriów systemu Multi V.
 • Legionella pneumophila to jedna z najmniejszych istniejących bakterii. Jest wszechobecna, lecz w środowisku naturalnym występuje w bardzo niewielkim stężeniu. Legionella lubi mokre, ciemne i brudne miejsca, gdzie temperatura waha się od 20oC do 45oC oraz występuje obecność związków żelaza. Bakterie te bardzo często znajdują się m.in. w wieżach chłodniczych, myjniach, prysznicach, inhalatorach, jacuzzi, klimatyzacjach, nawilżaczach powietrza, fontannach czy kranach.
 • Diagnostycznie narzędzie serwisowe w formie oprogramowania oraz odpowiedniego kabla serwisowego (Moduł LGMV do PC) lub modułu serwisowego Bluetooth. Umożliwia pełny podgląd pracy danego systemu. Dzięki odpowiedniemu złączu LGMV w agregatach klimatyzacyjnych LG serwis ma możliwość pełnej diagnostyki podłączonych jednostek klimatyzacyjnych, a w szczególności:
 • Warunki klimatyczne istniejące w pomieszczeniu będące wynikiem jednoczesnego oddziaływania stopnia czystości, składu chemicznego, temperatury, wilgotności względnej i prędkości ruchu powietrza, a także temperatur otaczających przegród (wg PN-78/B-03421).
 • Wydajność chłodnicza urządzenia wyrażana w kW lub BTU/h (patrz: BTU/h), pracującego w trybie chłodzenia przy pełnym obciążeniu.
 • Wydajność grzewcza urządzenia wyrażana w kW lub BTU/h (patrz: BTU/h), pracującego w trybie grzania przy pełnym obciążeniu.
 • Monoblok – popularna nazwa oznaczająca klimatyzatory kompaktowe, w których układ chłodniczy znajduje się w jednej obudowie. W monoblokach nie ma podziału na jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną, jak to ma miejsce w klimatyzatorach typu Split.
 • MOP (Maximum Operating Pressure) – czyli maksymalne ciśnienie robocze. MOP jest to maksymalne dopuszczalne ciśnienie parowania mierzone na ssaniu do sprężarki, podczas którego termostatyczny zawór rozprężny TZR będzie dławił wtrysk cieczy do parownika i zapobiegał tym samym w nim wzrostowi ciśnienia. Maksymalne ciśnienie robocze jest uzyskiwane wówczas, gdy temperatura w czujniku zaworu dochodzi do maksymalnej nastawionej wartości.
 • System filtracji opracowany przez LG Electronics posiada podwójny plazmowy system oczyszczania powietrza NEO-Plasma usuwający nie tylko mikroskopijne zanieczyszczenia i kurz, ale również roztocza czy pyłki kwiatowe, chroniąc w ten sposób przed chorobami układu oddechowego czy schorzeniami alergicznymi jak np. astmą. Eliminuje także nieprzyjemne zapachy poprzez wychwytywanie cząsteczek zapachowych. Filtr ten może być czyszczony za pomocą odkurzacza, dzięki czemu nie ma potrzeby okresowej wymiany filtra, co daje oszczędność kosztów.
 • (ang. Ozone Depletion Potential – Potencjał niszczenia warstwy ozonowej) – Wskaźnik mający na celu ilościową ocenę wpływu poszczególnych substancji na warstwę ozonową. Wskaźnik odniesiono do czynnika R11 uznanego za wartość jednostkową (ODP=1). Szczegółowe wartości wskaźnika dla wybranych substancji kontrolowanych zostały przedstawione w Protokole Montrealskim (załącznik E normy PN – EN 378-1).
 • (Conformite Europeenne) – umieszczane na produkcie, stanowi deklarację producenta, że towar spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej, czyli przede wszystkim zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną środowiska i ochroną zdrowia. Określają one zagrożenia, które producent ma obowiązek wykryć i wyeliminować. Oznakowanie produktu symbolem CE następuje, gdy producent wykona analizę i podejmie się działań odnoszących się do konkretnych wymagań oraz podda określony produkt procedurze oceny zgodności z konkretnymi dyrektywami UE.
 • Parownik lub parowacz – jest to rodzaj wymiennika ciepła, którego zadanie polega na odprowadzeniu ciepła ze środowiska chłodzonego i oddanie go czynnikowi chłodniczemu, który krąży w instalacji chłodniczej czy klimatyzacyjnej. W klimatyzatorach typu Split parownikiem najczęściej jest jednostka wewnętrzna (jeżeli układ pracuje w trybie chłodzenia).Ze względu na rodzaj środowiska chłodzonego wyróżnia się parowniki do chłodzenia:
  • cieczy (chłodnica cieczy),
  • powietrza (chłodnica powietrza),
  • ciał stałych;
  Ze względu na budowę, parowniki można podzielić na:
  • rurowe,
  • płaszczowo-rurowe;
 • Parownik lub parowacz – jest to rodzaj wymiennika ciepła, którego zadanie polega na odprowadzeniu ciepła ze środowiska chłodzonego i oddanie go czynnikowi chłodniczemu, który krąży w instalacji chłodniczej czy klimatyzacyjnej. W klimatyzatorach typu Split parownikiem najczęściej jest jednostka wewnętrzna (jeżeli układ pracuje w trybie chłodzenia).
 • Wskaźnik podziału poboru mocy. Urządzenie umożliwia rozdział zużytego prądu na dane jednostki wewnętrzne, z uwzględnieniem ich czasu pracy, wydajności, mocy i obciążenia.
 • Płyta komunikacyjna montowana opcjonalnie w jednostkach zewnętrznych, która pozwala na zarządzanie klimatyzatorami za pomocą sterowników centralnych (AC-Ez, AC Smart, ACP) lub/oraz z poziomu systemu BMS (standard: BACnet, LonWorks, Modbus czy KNX).
 • Połączenia kielichowe – jest to najpopularniejszy sposób łączenia rur klimatyzacji. Połączenie kielichowe jest realizowane z wykorzystaniem dodatkowego uszczelnienia oraz jest wykonywane na sztywno. Błędne wykonanie połączenia kielichowego może skutkować osłabieniem struktury rury oraz doprowadzić do nieszczelności połączenia.
 • Maszyna cieplna wymuszająca przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o wyższej temperaturze, dzięki energii dostarczonej z zewnątrz mechanicznej bądź cieplnej. Odpowiednio wtedy mamy pompy ciepła sprężarkowe lub absorpcyjne. W klimatyzatorach stosowane są pompy sprężarkowe.
 • Pozwala na wydajne, mechaniczne usuwanie wykroplonej wody z jednostek wewnętrznych. Pompka skroplin stosowana jest wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe naturalne odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej klimatyzatora. Pompka skroplin zasilana jest prądem stałym DC o mocy 220 ~ 240 V, 50/60 Hz.
 • Pozwala na wydajne, mechaniczne usuwanie wykroplonej wody z jednostek wewnętrznych. Pompka skroplin stosowana jest wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe naturalne odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej klimatyzatora. Pompka skroplin zasilana jest prądem stałym DC o mocy 220 ~ 240 V, 50/60 Hz.
 • Mieszanina gazów jednorodnych, jest nietoksyczne, bezbarwne, bez smaku i zapachu oraz słabo rozpuszcza się w wodzie. Skład: 78% - Azot, 21% - Tlen, 1% - pozostałe – gazy szlachetne (Argon, Krypton, Ksenon, Neon, Hel), składniki o zmiennej zawartości w powietrzu (para wodna, dwutlenek węgla, Ozon, Amoniak, Wodór).
 • Protokół Montrealski dotyczący substancji zubożających warstwę ozonową został podpisany w 1987 roku, a wszedł w życie dwa lata później, w 1989 roku. Protokół, który zawierał w wersji pierwotnej listę ośmiu kontrolowanych SZWO, został oparty na tzw. „zasadzie ostrożności”, a więc podejmowaniu przez społeczność światową globalnych działań na rzecz ochrony środowiska jeszcze zanim wszystkie naukowe, ekonomiczne i techniczne wątpliwości w tym zakresie zostaną w pełni wyjaśnione. Dzięki temu uzgodniono wprowadzenie w miarę upływu czasu zmian w PM uwzględniających wyniki aktualnych badań stanu warstwy ozonowej i procesów jej niszczenia, a także postępu w zakresie rozwoju i wdrażania technologii alternatywnych.
 • Protokół z Kioto w sprawie Zmian Klimatu został przyjęty przez Konferencję Stron w grudniu 1997 roku, a wszedł w życie 16 lutego 2005 roku, gdy został ratyfikowany przez 55 państw (załącznik I), których łączna emisja CO2 jest równa przynajmniej 55% emisji globalnej z roku 1990. Według informacji podanych przez UNFCCC, do dziś Protokół z Kioto ratyfikowało 187 państw.
 • PUMP DOWN (zgromadzenie czynnika) – w przypadku awarii jednostki wewnętrznej systemu Multi V III, funkcja PUMP DOWN umożliwia przepompowanie pozostałego w uszkodzonym urządzeniu lub instalacji rurowej czynnika chłodniczego do jednostki zewnętrznej.
 • PUMP OUT (wypompowanie czynnika) – w przypadku awarii jednostki zewnętrznej systemu Multi V III, funkcja PUMP OUT pozwala na usunięcie czynnika chłodniczego z uszkodzonego urządzenia do instalacji i jednostek wewnętrznych.
 • Akronim angielskiego zwrotu „Residential Air Conditioners” – jest to grupa klimatyzatorów pokojowych – ściennych, przeznaczonych do użytkowania przez indywidualnych klientów (domy i mieszkania) oraz odbiorców biznesowych (małe sklepy i biura).
 • Recykling, w ramach HVACR, oznacza ponowne przetwarzanie odzyskanych fluorowanych gazów cieplarnianych po przeprowadzeniu podstawowego procesu oczyszczania.
 • Regeneracja, w ramach HVACR, oznacza ponowne przetwarzanie odzyskanych fluorowanych gazów cieplarnianych w celu osiągnięcia określonych standardów właściwości.
 • „Reguła 20” – pakiet projektów legislacyjnych zatwierdzony przez Parlament Europejski w 2008 roku. Umożliwiają one osiągnięcie ogólnych celów w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Założenia UE w ramach „Reguły 20” przewidują do 2020 roku:
 • Centrala rekuperacyjna typu eco V, która umożliwia odzysk ciepła bądź chłodu z usuwanego powietrza i przekazanie go świeżemu nawiewanemu powietrzu. Rekuperator składa się z dwóch wentylatorów – wywiewnego i nawiewnego – a także wymiennika ciepła (np. krzyżowego), w którym dochodzi do wymiany ciepła bądź chłodu, pomiędzy mijającymi się strumieniami powietrza nawiewanego i usuwanego, bez ich mieszania.
 • Są to rozgałęźniki, które rozdzielają równomiernie czynnik chłodniczy dla systemów synchro.
 • Są to rozgałęźniki, które rozdzielają równomiernie czynnik chłodniczy dla systemów synchro.
 • Proces, podczas którego ciecz o dużym ciśnieniu zostaje przepuszczona przez zawór rozprężny, którego zadaniem jest zmiana ciśnienia czynnika z wysokiego na niskie, co powoduje, że temperatura czynnika chłodniczego spada. W wyniku tego powstaje zimny i rozprężony czynnik w stanie ciekłym.
 • Rura Spiro – jest to spiralnie zwijany kanał wentylacyjny o przekroju okrągłym, wykonany z taśmy o szerokości od 137 mm do 140 mm. Podstawowy zakres średnic rury Spiro to 63 mm – 2000 mm. Kanały wentylacyjne Spiro mogą być wykonane z:
 • SBS – (ang. Sick Building Syndrome) Syndrom chorych budynków – jest to kombinacja dolegliwości występujących w określonym miejscu. Występowanie niepożądanych dolegliwości związane jest przede wszystkim ze zbyt małą ilością świeżego powietrza w pomieszczeniu oraz jego złą jakością.
 • "Współczynniki określają realne poziomy efektywności energetycznej oraz wydajności urządzeń klimatyzacyjnych w zależności od konkretnej lokalizacji, na podstwie rzeczywistych warunków użytkowania (z uwzględnieniem pracy urządzeń w trybach dodatkowych). Tym samym wskaźniki te są bardziej zbliżone do realnych osiągów niż wskaźnik EER i COP.
 • SF6 – heksafluorek siarki jest zwykle wykorzystywany jako gaz izolacyjny oraz do gaszenia zwarć łukowych w rozdzielnicach wysokiego napięcia, a także jako gaz osłonowy w produkcji magnezu i aluminium.
 • Inaczej kondensor, którego zadaniem jest zmiana gazów w ciecze. Jest to również jeden z elementów klimatyzatora.
 • Proces, podczas którego, aby obniżyć temperaturę czynnika chłodzącego, wentylator jednostki zewnętrznej wymusza przepływ powietrza przez powierzchnię wymiennika, co prowadzi do transformacji gazu w ciecz o wysokim ciśnieniu.
 • Mogą być dwu, trzy lub czteroportowe. Skrzynki HR można maksymalnie podłączyć do 32 jednostek wewnętrznych (maks. 8 jednostek do jednego portu). Skrzynki HR są łatwe do instalacji dzięki zastosowaniu automatycznego algorytmu wykrycia podłączonych jednostek. Skrzynki odzysku ciepła HR mogą być stosowane w takich systemach klimatyzacji, jak:
 • Mogą być dwu, trzy lub czteroportowe. Skrzynki HR można maksymalnie podłączyć do 32 jednostek wewnętrznych (maks. 8 jednostek do jednego portu). Skrzynki HR są łatwe do instalacji dzięki zastosowaniu automatycznego algorytmu wykrycia podłączonych jednostek. Skrzynki odzysku ciepła HR mogą być stosowane w takich systemach klimatyzacji, jak:
 • Proces, w wyniku którego powracające z wymiennika jednostki wewnętrznej opary czynnika chłodniczego o niskim ciśnieniu i temperaturze, trafiają do jednostki zewnętrznej – do sprężarki, gdzie poddane konwersji przyjmują postać gazową o wysokim ciśnieniu i temperaturze, a następnie są tłoczone na wymiennik jednostki zewnętrznej.
 • Klimatyzatory inwerterowe LG wyposażone są w sprężarkę napędzaną bezszczotkowym silnikiem prądu stałego (BLDC), w którym zastosowano silne magnesy neodymowe. Dzięki temu ich wydajność, zwłaszcza sezonowa, jest znacznie wyższa w porównaniu z klimatyzatorami inwerterowymi zasilanymi prądem zmiennym.
 • Sprężarka rotacyjna, w której sprężanie odbywa się dzięki współpracy dwóch spirali. Jedna spirala jest nieruchoma, podczas gdy druga porusza się ruchem mimośrodowym, dzięki czemu przestrzeń między spiralami zmniejsza się od otworu ssawnego do otworu tłocznego. Dzięki ograniczeniu elementów ruchomych do minimum spężarki są proste i niezawodne oraz zapewniają długi czas eksploatacji. Dodatkowo ich kompaktowa konstrukcja mnimalizuje powierzchnię potrzebną do instalacji.
 • Sterownik ścienny, umożliwiający kontrolę i monitoring do 32 jednostek wewnętrznych, które są zarządzane całościowo, grupowo bądź indywidualnie. Sterownik umożliwia zmianę trybów pracy, prędkości wentylatora, temperatur, programowanie do 8 zdarzeń/dzień, blokadę centralną, oraz monitoring wymienionych funkcji.
 • Jest to oprogramowanie służące do centralnego zarządzania do 8192 jednostek wewnętrznych. Sterownik ten, za pośrednictwem łącza internetowego oraz lokalnych sterowników centralnych ACP/ACP Premium lub AC Smart Premium, pozwala na pełne zarządzanie całym obszarem budynków w których zainstalowane są różnego rodzaju rozwiązania HVAC firmy LG Electronics. To kompleksowe rozwiązanie pozwalające na zdalne zarządzanie i monitoring obiektami rozrzuconymi po całym świecie.
 • Sterownik z ekranem dotykowym (przekątna ekranu: *: 7” lub **: 10,2”) pozwalającym na pełną kontrolę i monitorowanie systemu klimatyzacji w budynkach średniej wielkości do 64* lub 128**(*: opcja) jednostek wewnętrznych. Kontrola układów możliwa jest poprzez komputer PC mający dostęp do Internetu. Sterownik centralny AC Smart wyposażono w kreator szablonów programatora, który umożliwia dowolne skonfigurowanie pracy jednostek w cyklach dziennych lub tygodniowych. Dodatkowe oprogramowanie z licznymi funkcjami jak sieciowe zdalne zarządzanie harmonogramem (*: opcja, **: standard), czy statystyki podziału energii elektrycznej współpracując z podzielnikiem PDI (*: opcja, **: standard). Sterownik centralny jako nadrzędne urządzenie - umożliwia pełną kontrolę i monitoring pracujących jednostek oraz umożliwia wprowadzenie ograniczeń pracy czasowej i nastaw zakresu i funkcji pracy sterowników indywidualnych.
 • Umożliwiają kontrolę i monitoring różnorodnych funkcji klimatyzatora, takich jak: ustawianie temperatury, programatora, kontroli mocy szczytowej, proporcjonalnego rozkładu mocy, itp.
 • Jest to sygnał zwarcia styków stosowany w przypadku blokowania klimatyzacji, jak np. karta klucza hotelowego lub czujnik obecności.
 • Jest to sygnał zwarcia styków stosowany w przypadku blokowania klimatyzacji, jak np. karta klucza hotelowego lub czujnik obecności.
 • SZWO (substancje zubożające warstwę ozonową, substancje kontrolowane) są to substancje chemiczne, które są pochodnymi węglowodorów alifatycznych (metan, etan, propan) zawierających w sobie atomy chloru lub/i bromu, a także bardzo często fluoru. Substancje te wykazują potencjał niszczenia ozonu.
 • Technologia stosowana w urządzeniach klimatyzacyjnych do płynnej regulacji wydajnością sprężarki. Napięcie stałe jest podawane na uzwojenia silnika sprężarki typu BLDC, poprzez zmianę częstotliwości podawania impulsu napięcia stałego, natomiast regulacja czasu odstępu powoduje że sprężarka pracuje w szerokim zakresie od 15Hz do 100Hz.
 • Technologia stosowana w urządzeniach klimatyzacyjnych do płynnej regulacji wydajnością sprężarki. Napięcie stałe jest podawane na uzwojenia silnika sprężarki typu BLDC, poprzez zmianę częstotliwości podawania impulsu napięcia stałego, natomiast regulacja czasu odstępu powoduje że sprężarka pracuje w szerokim zakresie od 15Hz do 100Hz.
 • Triple (potrójny) – systemy klimatyzacji pracujące w systemie triple zbudowane są z jednej jednostki zewnętrznej oraz trzech podłączonych do niej wspólnie sterowanych jednostek wewnętrznych o różnej mocy chłodniczej, pracujących w tym samym trybie (chłodzenia lub grzania). W systemie triple można podłączyć jednostki wewnętrzne ścienne, przypodłogowe, podsufitowe, kasetonowe oraz kanałowe.
 • TZR (Termostatyczny Zawór Rozprężny) – jest to automatyczny zawór dawkujący ilość ciekłego czynnika chłodniczego dostającego się do parownika w zależności od jego obciążenia cieplnego. TZR można podzielić na:
 • V-Scroll (Sprężarka inwerterowa BLDC LG), charakteryzuje się większą o 11% wydajnością energetyczną w stosunku do sprężarki inwerterowej na prąd zmienny. Wyposażona w wysokowydajny silnik BLDC, w którym potężny magnes neodymowy wytwarza w rotorze wysoki moment obrotowy. Wydajność urządzenia uległa zwiększeniu w wyniku braku strat przy poślizgach, które występują zazwyczaj w przypadku zwykłych silników indukcyjnych.
 • Systemy klimatyzacyjne charakteryzujące się zmiennym przepływem czynnika chłodniczego, które mogą być również rozumiane jako przepływ czynnika w różnych miejscach instalacji chłodniczej w tym samym czasie. U niektórych producentów znane również jako systemy VRV (zmienna ilość czynnika). W firmie LG systemy VRF noszą nazwę MULTI V.
 • VRV (Variable Refrigerant Volume) – czyli zmienny przepływ czynnika chłodniczego. Klimatyzatory pracujące w systemie VRV w sposób inteligentny reagują na zapotrzebowanie chłodu lub ciepła i w zależności od konieczności są w stanie przekierować własną moc z jednego pomieszczenia do drugiego.
 • Wymiana powietrza mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrzego (wg PN-78/B-03421).
 • Wentylator BLDC jest to wentylator wyposażony w bezszczotkowy silnik prądu stałego ( z ang. Brush Less Direct-Current). Wentylatory LG wyposażone w bezszczotkowe silniki prądu stałego umożliwiają jeszcze większą oszczędność energii (do 40% przy pracy na niskich obrotach oraz do 20% podczas pracy na wysokich obrotach) w porównaniu z silnikami na prąd zmienny.
 • Wskaźnik TEWI – (z ang. Total Equivalent Warming Impact), jest to całkowity równoważnik tworzenia efektu cieplarnianego. TEWI to metoda obliczeniowa, która pozwala ocenić wpływ poszczególnych instalacji chłodniczych na globalne ocieplenie. Poniżej znajduje się metodyka obliczania wskaźnika TEWI.
 • Jednostki ścienne LG wyposażone we wspornik instalacyjny pozwalają na praktycznie jednoosobowy montaż jednostki. Po złożeniu – spełnia on rolę uchwytu podtrzymującego instalację freonową, zapobiegając efektowi „odpychania” jednostki od ściany.
 • Znany także jako wykres i-x, nazwa pochodzi od nazwiska prekursora w dziedzinie obliczeń termodynamicznych – Richarda Moliera, który w 1904 roku po raz pierwszy opublikował wykres obrazujący relacje zachodzące pomiędzy temperaturą, ciśnieniem, entalpią, entropią, objętością pary wodnej i wilgotnego powietrza.  Te parametry stanowią podstawę obliczeń wszelkich przemian powietrza oraz powiązanych z tym procesów.
 • Ziębnik – jest to inna nazwa określająca czynnik chłodniczy, który bierze udział w wymianie ciepła w urządzeniu chłodniczym lub pompie ciepła.