W grudniu 2002 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury, dotyczące „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 poz. 690). To rozporządzenie, oprócz całościowego przeredagowania jego wcześniejszej treści, obejmowało również późniejsze nowelizacje „Warunków…” pochodzących z 1994 roku.

Dnia 1 stycznia 2014 roku weszły w życie nowe zmiany, dotyczące przepisów techniczno-budowlanych odnośnie projektowania, budowy, przebudowy oraz sposobu użytkowania budynków, a także budowli nadziemnych i podziemnych, które pełnią funkcję budynków użytkowych. Nowelizacja rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 roku zmienia dotychczas obowiązujące „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

Nowelizacja rozporządzenia WT2013 ma zapewnić wdrożenie niektórych postanowień zawartych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 roku odnośnie charakterystyki energetycznej budynków. Wdrożenie Dyrektywy UE ma za zadanie doprowadzić do sytuacji takiej, w której obiekty budowlane zarówno nowo powstające, jak i już wybudowane, mogły odznaczać się niskim zużyciem energii, która to powinna pochodzić przede wszystkim ze źródeł energii odnawialnej.

Zmiany dotyczące warunków technicznych, które powinna spełniać wentylacja i klimatyzacja, zostały zawarte przede wszystkim w Dziale IV, rozdział 6 Rozporządzenia z 2013 roku. Przeprowadzone modyfikacje:

1. Dokonano sprecyzowania założeń § 154 ust. 10, gdzie skonkretyzowano zestawienie odnośnie maksymalnej mocy właściwej wentylatorów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Sprecyzowano kryteria dla wentylatorów odnośnie zakresu ich maksymalnej dopuszczalnej mocy właściwej.

 

Moc właściwa wentylatorów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinna nie przekraczać wartości określonej w poniższej tabeli:

Dopuszcza się zwiększenie mocy właściwej wentylatora w przypadku zastosowania wybranych elementów instalacji do wartości określonej w poniższej tabeli:

2. Nowe założenia objęły § 148, § 151 oraz § 154, a ich głównym zadaniem jest ustalenie nowych warunków dla optymalizacji zużycia energii w systemach technicznych budynków. Zmiany te dotyczą:

• § 148 ust. 1, 2 i 5 – odnośnie zastosowania wentylacji grawitacyjnej i wentylacji hybrydowej,
• § 151 ust. 1 – odnośnie warunków zastosowania urządzeń do odzysku ciepła i recyrkulacji,
• § 154 ust. 12 i 13 – odnośnie warunków doboru urządzeń i komponentów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

Przyjęte zmiany do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w przypadku wentylacji wprowadzają:

• rozwiązania wentylacji hybrydowej,
• zwiększają wymagania, co do parametrów układów z odzyskiem ciepła,
• rozpatrują zagadnienie wskaźnika EP,
• analizują szczegółowo wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej przegród oraz wyposażenia technicznego,
• omawiają wymagania odnośnie maksymalnej powierzchni okien;

Według § 2 rozporządzenia z lipca 2013 r. (WT2013), jeżeli przed dniem 1 stycznia 2014 r.: złożono odpowiedni wniosek o pozwolenie na budowę lub wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, dokonano zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, gdy nie jest wymagane pozwolenie, lub też została wydana decyzja o pozwolenie na budowę albo decyzja zatwierdzająca projekt budowlany – stosuje się przepisy dotychczasowe obowiązujące przed datą 1 stycznia 2014 roku.

 

Całość wprowadzonych zmian: http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2013/pozycja/926

 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 nr 75 poz. 690) – Brzmienie od 1 stycznia 2014 r.

http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-12-kwietnia-2002-r-w-sprawie-warunkow-technicznych-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie/

http://www.piib.org.pl/images/stories/akty_prawne/dz_u_02_75_690/dz_u_2002_75_690.pdf

 

 

Karol Fornalczyk