W myśl Dyrektywy Unii Europejskiej 2002/96/WE, przyjętej w styczniu 2003 roku, nadrzędnym celem Państw Członkowskich Wspólnoty jest ograniczenie ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE –  Waste of Electrical and Electronic Equipment), a także ponowne użycie, recykling oraz inne formy odzysku, aby zredukować ilość usuwanych odpadów. Ponadto Dyrektywa zakłada również dążenie do poprawy funkcjonowania w środowisku naturalnym wszystkich podmiotów zaangażowanych w cykl życia sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli producentów, dystrybutorów i  konsumentów oraz zachęca do projektowania i produkcji sprzętu w sposób umożliwiający jego demontaż i odzysk.

Od sierpnia 2012 roku weszła w życie tzw. Dyrektywa WEEE 2, która wprowadziła szereg zmian w obszarze zarządzania elektro-odpadami, w tym m.in. wyznaczyła poziom minimalnej zbiórki elektrycznego i elektronicznego sprzętu (od 2016 roku – 40% masy sprzętu wprowadzonego na rynek w trzech poprzednich latach, POM; od 2021 roku – 65% POM).

 

Klimatyzatory LG Electronics spełniają wszystkie normy i wymogi UE w zakresie ochrony środowiska naturalnego, a sama firma LG wspiera rozwój produktów proekologicznych, stosowanie materiałów zdatnych do recyklingu i materiałów składowych łatwych do rozdzielania, stając się orędownikiem rozwoju zorientowanego na ochronę środowiska, w myśl idei Greenovation określającej filozofię funkcjonowania firmy.

Urządzenia LG są oznaczone specjalnymi symbolami zgodnie z wytycznymi UE oraz polskimi normami prawnymi dotyczącymi kwestii zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Każdy użytkownik urządzeń klimatyzacyjnych jest zobowiązany do oddania starych agregatów firmom, osobom czy instytucjom prowadzącym zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Można tego dokonać w lokalnych punktach zbiórki, sklepach czy gminnych jednostkach do tego przeznaczonych.

Takie proekologiczne postępowanie z wysłużonym sprzętem przyczynia się do ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego przed obecnością składników niebezpiecznych oraz przed niewłaściwym składowaniem i przetwarzaniem tego rodzaju sprzętu.

LG Electronics promuje i w pełni popiera wszelkie proekologiczne rozwiązania.

Polskie akty prawne regulujące zasady postępowania z odpadami, w tym ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, to m.in.:

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach;
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495;
• Nowelizacja Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 79, poz. 666, Nr 215, poz. 1664.