Świadectwo kwalifikacji jest niezbędne każdej osobie dokonującej napraw, demontażu, odzysku substancji kontrolowanych, recyklingu lub/i regeneracji substancji kontrolowanych, a także obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz tym osobom, które zajmują się obrotem substancjami kontrolowanymi.

Podstawa prawna

Świadectwo kwalifikacji wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie programów kursów, przeprowadzenia egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (Dz. U. Nr 195, poz. 2009), wskazuje się jako certyfikat tymczasowy dla personelu Kategorii I, wykonującego – zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 303/2008, czynności:

 

 

  • kontrolę szczelności urządzeń zawierających fluorowe gazy cieplarniane w ilości 3 kg lub większej oraz urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 6 kg lub większej, z hermetycznie zamkniętymi systemami, które są oznakowane jako takie,
  • odzysk,
  • instalację (instalowanie),
  • konserwację lub serwisowanie;

Dodatkowo, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, wskazuje się jako certyfikat tymczasowy dla personelu Kategorii III, zgodnie z art. 2 ust. 1 lit b rozporządzenia Komisji (WE) nr 303/2008, dotyczący odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających mniej niż 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub mniej niż 6 kg w przypadku systemów hermetycznie zamkniętych, które są oznakowane jako takie.

Kto może otrzymać świadectwo kwalifikacji?

Profesjonaliści z branży posiadający wykształcenie zasadnicze zawodowe muszą odbyć specjalistyczny kurs zakończony egzaminem. Fachowcy legitymujący się co najmniej wykształceniem średnim technicznym nie muszą odbywać odpowiedniego kursu, ponieważ a priori uważa się ich za osoby wykwalifikowane. Dodatkowo wszystkie osoby ubiegające się o świadectwo kwalifikacji nie mogą być prawomocnie skazane – mowa tu przede wszystkim o popełnieniu przestępstwa przeciwko środowisku.

Ważność świadectwa kwalifikacji

Certyfikat staje się obowiązującym dokumentem z chwilą jego otrzymania, a jego ważność trwa przez 5 lat z możliwością przedłużenia tego okresu w momencie ukończenia odpowiedniego kursu uzupełniającego uwieńczonego egzaminem. Świadectwo kwalifikacji może stracić swą ważność z chwilą wydania orzeczenia sądowego stwierdzającego, że dokument został wydany przez podmiot do tego nieuprawniony.

Pełna lista jednostek, które w latach 2010-2014 dokonały zgłoszenia o przeprowadzonych kursach, egzaminach, wydanych świadectwach kwalifikacji oraz o prowadzeniu kursów początkowych i uzupełniających znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki.

Karol Fornalczyk

 

Źródło:
www.mos.gov.pl
www.mg.gov.pl