Według art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 10005/2009: Substancje kontrolowane zawarte w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pompach cieplnych, urządzeniach zawierających rozpuszczalniki lub systemach przeciwpożarowych i gaśnicach odzyskuje się w trakcie konserwacji lub serwisowania urządzeń lub przed ich demontażem bądź usunięciem w celu zniszczenia, recyklingu lub regeneracji.

Podczas demontażu urządzeń zawierających czynniki chłodnicze, w tym również R22, należy pamiętać o kilku podstawowych kwestiach.

 

 

 1. Serwisanci dokonujący demontażu urządzenia muszą posiadać ważne świadectwo kwalifikacji wydane zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową.
 2. Odzysk czynnika chłodniczego powinien odbywać się do specjalnej butli. Należy upewnić się, że nie dochodzi do emisji czynnika do atmosfery. Uwolnienie np. czynnika R22 do atmosfery pociąga za sobą konieczność rozliczenia się z opłat za korzystanie ze środowiska. Opłaty te są co roku indeksowane wskaźnikiem inflacji.
 3. Odzyskany czynnik chłodniczy powinien zostać przekazany do jednego z Lokalnych Centrów Odzysku (LCO) lub bezpośrednio do Fundacji PROZON, organizacji prowadzącej regenerację i zbiórkę zużytych czynników. Odzyskany czynnik chłodniczy należy traktować jako odpad niebezpieczny o kodzie 14 06 01. Zgodnie z prawem, firma serwisowa musi uwzględnić odzyskany czynnik w swojej Ewidencji Substancji Kontrolowanych.
 4. Systemy klimatyzacji opróżnione z czynnika chłodniczego oraz oleju sprężarkowego są pozbawione cech odpadu niebezpiecznego i mogą być traktowane jako „zwykłe” odpady. Takim urządzeniom należy dobrać odpowiedni kod odpadu, pamiętając o trybie klasyfikowania. Jeżeli możliwe jest odseparowanie poszczególnych elementów urządzenia, to dla takich urządzeń najlepiej stosować odpowiednie kody odpadów z grupy „17”.

17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych),
17 04 – odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali,

 • 17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz,
 • 17 04 02 – aluminium,
 • 17 04 03 – ołów,
 • 17 04 04 – cynk,
 • 17 04 05 – żelazo i stal,
 • 17 04 06 – cyna,
 • 17 04 07 – mieszaniny metali,
 • 17 04 09 – odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,
 • 17 04 10 – kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne,
 • 17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10.

     5. Jeżeli nie jest możliwe odseparowanie poszczególnych elementów, wówczas najlepiej zwrócić się po odbiór urządzeń do specjalistycznej firmy zajmującej się przetwarzaniem odpadów.

 

     6. Dokonując demontażu urządzenia oraz odzysku czynnika chłodniczego należy pamiętać o odpowiednich zapisach w karcie urządzenia, o ile taka karta jest prowadzona.

Źródło:

www.hvacr.pl