Gwarancja na urządzenie klimatyzacyjne wydawana jest przez sprzedającego zgodnie z umową zawartą z producentem urządzenia. Udzielana jest ona na określony czas licząc od daty zakupu systemu klimatyzacji.

Nabywca klimatyzatora jest zobowiązany do przeprowadzenia przynajmniej dwóch przeglądów technicznych urządzenia w ciągu roku w porze jesienno-zimowej i zimowo-wiosennej w celu dokonania niezbędnych do prawidłowej pracy czynności serwisowych, zgodnych z wykazem umieszczonym w Instrukcji Obsługi.

Przeprowadzenie przeglądów technicznych klimatyzatora jest płatne według wyceny wykonawcy przeglądu, a wszystkie prace z tym związane muszą być odnotowane w Karcie Gwarancyjnej. W sytuacji, gdy użytkownik nie zleca wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych lub też przeglądy takie są wykonywane niewłaściwie użytkownik traci wszelkie prawa przysługujących mu w ramach gwarancji.

Warunki gwarancji nie obejmują:

 

  • uszkodzeń powstałych w wyniku błędów popełnionych przez instalatora podczas montażu systemu klimatyzacji,
  • powstałych usterek lub nieprawidłowego działania urządzenia wynikających z błędnego doboru klimatyzatora (wydajność, warunki pracy, przeznaczenie, itp.),
  • uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych (np. uszkodzenia mechaniczne, uderzenie pioruna, powodzi, korozji, przepięć sieci elektrycznej, itp.),
  • uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania warunków techniczno-eksploatacyjnych znajdujących się w Instrukcji Obsługi urządzenia (np. nieprawidłowa eksploatacja, konserwacja, obsługa, przechowywanie, zastosowanie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych),
  • czynności i części wymienionych w Instrukcji Obsługi oraz należących do normalnej eksploatacji urządzenia (np. konserwacja urządzenia, wymiana filtrów, itp.),
  • instalacji freonowej i elektrycznej pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną,
  • urządzeń, które nie zostały uruchomione komisyjnie (urządzenia z serii MULTI V) lub gdy zostały uruchomione przez nieautoryzowanego instalatora (pozostałe typy urządzeń),
  • roszczeń z tytułu parametrów technicznych sprzętu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w Katalogu Produktu lub innym dokumencie o charakterze normatywnym;

Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w klimatyzatorze. Pierwszą osobą, z którą należy się skontaktować w przypadku wystąpienia awarii jest instalator urządzenia. LG Electronics wspiera użytkowników klimatyzacji poprzez pomoc techniczną, dostarczanie części oraz osobistą ingerencję specjalistów LG w ciężkich awariach. Części zamienne są dostarczane za pośrednictwem bezpośrednich partnerów handlowych LG Electronics.

LG Electronics udziela 5-letniego okresu gwarancji (licząc od daty uruchomienia) na części do urządzeń typu MULTI V, pod warunkiem uruchomienia komisyjnego urządzeń przez LG Electronics.

LG Electronics udziela 3-letniego okresu gwarancji na części dla pozostałych urządzeń klimatyzacyjnych, licząc od daty sprzedaży dla Klienta ostatecznego.

 

Karol Fornalczyk