Wszyscy przedsiębiorcy, którzy używają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej substancje zubożające warstwę ozonową zobowiązani zostali prawnie do prowadzenia ewidencji tych substancji oraz przekazywania związanych z tym danych do wyspecjalizowanej jednostki.

Obowiązek ewidencjonowania substancji kontrolowanych reguluje art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. 2004. 121. 1263 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych.

Według ustawy, za „używanie” substancji kontrolowanych uważa się:

 

 • produkcję,
 • przywóz,
 • wywóz,
 • wprowadzanie do obrotu,
 • stosowanie substancji kontrolowanych w produkcji lub obsłudze technicznej,
 • odzysk,
 • recykling,
 • regenerację,
 • unieszkodliwienie;

Ewidencja nie obejmuje użytkowników urządzeń zawierających substancje kontrolowane – właścicieli masarni, hipermarketów, ponieważ definicja substancji kontrolowanych nie obejmuje substancji zubożających warstwę ozonową zawartych w produkcie przemysłowym, innym niż pojemnik do jej transportowania lub magazynowania.

Ewidencję substancji kontrolowanych prowadzi się w oparciu o trzy formularze (§ 2. Rozporządzenia MGiP z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych), a mianowicie:

 

 1. Formularza ewidencji produkcji substancji kontrolowanej.
 2. Formularza ewidencji przywozu, wywozu, wprowadzania do obrotu, stosowania, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania substancji kontrolowanej.
 3. Formularza ewidencji wykonywanych zabiegów kwarantannowych i przemysłowych przy użyciu bromoetanu.

Dla każdej substancji lub jej mieszaniny sporządza się oddzielny formularz (§ 4.1.). Wpisów w ewidencji dokonuje się po każdym miesiącu, w którym następowało używanie substancji kontrolowanej. Brak u użytkownika prowadzenia ewidencji substancji zubożających warstwę ozonową grozi karą grzywny.

Podmioty prowadzące rejestr substancji kontrolowanych są zobowiązane do przekazania sporządzonej ewidencji do 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy wyspecjalizowanej jednostce, a mianowicie do Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (BOWOiK). Biuro mieści się w Instytucie Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego, przy ul. Rydygiera 8 w Warszawie.

Kompletne wzory formularzy ewidencji substancji kontrolowanych znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych (Dz. U. nr 185, poz. 1911), pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041851911

 

 

Karol Fornalczyk