W dniu 25 czerwca 2015 roku opublikowana została w Dzienniku Ustaw nr 881 nowa Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Większość jej zapisów weszła w życie 10 lipca 2015 roku, a kolejne zaczęły obowiązywać po trzech i sześciu miesiącach. Co nowego wnosi ta Ustawa?

Ustawa 2015

Podstawą nowej Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych jest rozporządzenie Unii Europejskiej WE 842/2006 z dnia 17 maja 2006 roku, które zostało następnie znowelizowane przez rozporządzenie WE 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku.

Fluorowane gazy cieplarniane są wykorzystywane przede wszystkim w chłodnictwie i systemach klimatyzacji, środkach ochrony przeciwpożarowej oraz elektroenergetyce. Nowa ustawa ma się przede wszystkim przyczynić do zmniejszenia emisji do atmosfery F-gazów (fluorowane gazy cieplarniane obejmujące wodorofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) i heksafluorek siarki (SF6)). oraz SZWO (substancje chemiczne, pochodne węglowodorów alifatycznych).

Do kogo skierowana

Nowa Ustawa z 2015 roku określa obowiązki firm serwisowych i montażowych, a także przedsiębiorstw zajmujących się handlem substancjami f-gazowymi i kontrolowanymi. Do tego dochodzą również firmy sprzedające urządzenia oraz komponenty zawierające te substancje, a więc produkty z sektora instalacji chłodniczych.

Przyjęte przepisy dotyczą m.in.:

 

  • przyjmowania dostaw, obowiązku posiadania certyfikatu dla personelu oraz przedsiębiorców, konieczności posiadania przez personel zaświadczenia o odbytym szkoleniu, a także części przepisów wprowadzających administracyjne kary pieniężne, które zaczęły obowiązywać po 3 miesiącach od dnia ogłoszenia Ustawy,
  • obowiązku prowadzenia dokumentacji przez operatorów urządzeń i systemów,
  • część przepisów w zakresie administracyjnych kar pieniężnych, które weszły w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia Ustawy.

Niektóre nowe przepisy prawne w skrócie

Jednym z obowiązków, jakie nakłada nowa Ustawa na podmioty prowadzące działalność związaną ze stosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych, jest konieczność umieszczania etykiet w języku polskim na produktach wprowadzonych na polski rynek, które zawierają takie gazy i substancje.

Osoby zajmujące się obsługą urządzeń oraz systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych, a także systemów przeciwpożarowych wykorzystujących F-gazy i SZWO, będą musiały posiadać odpowiedni certyfikat. Konieczne jest też posiadanie minimalnego wyposażenia technicznego. Konieczny jest egzamin, ale certyfikat otrzymuje się bezterminowo, który może co najwyżej zostać cofnięty po skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku. Lista osób z certyfikatami jest publiczna (imię, nazwisko, numer certyfikatu) i umieszczona na stronie internetowej jednostki certyfikującej. Świadectwo kwalifikacji nie zastępuje certyfikatu.

Podmioty przywożące i wywożące z Polski substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy cieplarniane są zobligowane do przekazywania rocznego elektronicznego sprawozdania do Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie. Obowiązek ten dotyczy również podmiotów używających powyższych substancji i gazów w produkcji, serwisowaniu i konserwacji urządzeń i systemów ruchomych, gaśnic oraz systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, a także podmiotów zajmujących się ich odzyskiem, recyklingiem, regeneracją oraz niszczeniem.

Ustawodawcy przewidzieli również w nowych przepisach utworzenie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, a także nałożyli kary pieniężne za naruszenie praw wspólnotowych i krajowych dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazów cieplarnianych.

Po więcej informacji odsyłamy Państwa do źródeł.

www.sejm.gov.pl
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/881/1
http://prozon.org.pl/files/File/Prasa/SZWO-i-F-gazy.pdf