Najczęściej występujące problemy związane z działaniem urządzenia są wynikiem:

 • zbyt małej ilości czynnika chłodniczego w układzie (nieszczelność układu spowodowana niestarannym wykonaniem połączeń kielichowych),
 • uszkodzenia sprężarki (najczęstszym uszkodzeniem jest spalenie uzwojeń silnika, spowodowane niedostatecznym chłodzeniem sprężarki – przyczyną może być zbyt mała ilość czynnika chłodniczego krążącego w obiegu, a także uszkodzenie wentylatora skraplacza, co doprowadzi do powstania wysokiego ciśnienia oraz temperatury czynnika),
 • usterki podzespołów elektronicznych spowodowane skokami napięcia w sieci elektrycznej,
 • obecność powietrza oraz wilgoci w układzie chłodniczym spowodowane krótkotrwałym wykonywaniem odsysania powietrza za pomocą pompy próżniowej podczas montażu,
 • nieprawidłowe działanie zaworu rozprężnego – w najnowszych urządzeniach jest to zawór elektronicznie sterowany,
 • zabrudzenia powierzchni wymiany ciepła, zarówno w skraplaczu, jak i w parowniku,
 • wyciekająca woda poza obudowę jednostki wewnętrznej, spowodowana zatkaniem się układu odprowadzania skroplin z tacy umieszczonej w urządzeniu;

Przy diagnozowaniu i naprawie układów klimatyzacji bardzo istotne jest opisanie przez użytkownika pojawiających się niedomagań w układzie, a w przypadku całkowitego braku chłodzenia, objawów poprzedzających wystąpienie awarii. Ułatwia to w znacznym stopniu trafne zdiagnozowanie i stwierdzenie występującej usterki. Z praktyki wiadomo, że najczęstszą przyczyną niedomagań układu klimatyzacji jest uszkodzenie modułu sterowania.

Kolejnym jest woda, która w sposób bezpośredni lub pośredni wywołuje nieprawidłowe działanie, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do uszkodzenia układu. Wchłanianie pewnej ilości wilgoci zawartej w powietrzu przez układ klimatyzacji jest procesem, który można wyeliminować przy montażu poprzez długotrwałe wykonywanie odsysania powietrza z rur freonowych za pomocą pompy próżniowej. W próżni woda zawarta w powietrzu zaczyna odparowywać i w taki sposób możemy pozbyć się jej całkowicie z układu. Woda powoduje zatory w przepływie czynnika, ale również korozję elementów metalowych. Proces ten wzmaga się ze względu na występujące zjawisko hydrolizy, w którym czynnik w reakcji z wodą przekształca się w kwas, co w zdecydowany sposób przyspiesza proces korozji.

Jak widać, układ klimatyzacji – w celu zapewnienia mu odpowiednich warunków pracy – powinien być poddawany cyklicznym przeglądom technicznym i odpowiedniej obsłudze serwisowej. Do obsługi tej zaliczyć trzeba:

 • sprawdzenie poprawności pracy układu freonowego, a w razie konieczności zlokalizowanie ewentualnych nieszczelności oraz uzupełnienie czynnika chłodniczego,
 • oczyszczenie powierzchni skraplacza oraz wyczyszczenie filtrów i odgrzybienie parownika,
 • sprawdzenie drożności rurki odprowadzającej skropliny z parownika,
 • sprawdzenie wszystkich podłączeń elektrycznych oraz poprawność działania podzespołów urządzenia (sprężarka, wentylatory, elektroniczny zawór rozprężny oraz zawór czterodrogowy);