Norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN 12831:2003, została zatwierdzona 5 czerwca 2006 r. Nowa norma wprowadziła wiele istotnych zmian w stosunku do dotychczasowej metodyki obliczania zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków.

Podział Polski na strefy klimatyczne wg normy PN-EN 12831 odpowiada dokładnie aktualnemu podziałowi przedstawionemu w normie PN-82/B-02403. Polska została podzielona na pięć stref klimatycznych (Rys. 1). Strefy klimatyczne pozwalają określić podstawowe parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

Biorąc pod uwagę zróżnicowanie geograficzne Polski, rejon kraju podzielono, w zależności od pory roku (zima/lato), na obszary o mniej więcej stałej maksymalnej temperaturze projektowej.

Polskę w okresie letnim podzielono na 2 strefy. W strefie I (obszar nadmorski) temperatura obliczeniowa to 28oC, a wilgotność jest na poziomie 52%. Reszta kraju stanowi strefę II, gdzie temperatura powietrza wynosi 30oC a wilgotność 45%.

Zimą, Polska została podzielona na 5 stref projektowych o temperaturze powietrza zewnętrznego od -16oC (tereny nadmorskie) do -24oC (tereny górskie, obszar Suwalszczyzny). Wilgotność zaś równa jest 100%.


Przystępując do projektowania urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych należy mieć odpowiednią wiedzę na temat parametrów obliczeniowych powietrza zewnętrznego zarówno dla okresu letniego, jak i zimowego, a także należy znać wartości natężenia promieniowania słonecznego J (W/m2).


Rysunek 1: Strefy klimatyczne Polski

Projektowa temperatura zewnętrzna

Projektowana temperatura zewnętrzna wg normy PN-EN 12831 odpowiada obliczeniowej temperaturze powietrza na zewnątrz budynku zgodnie z normą PN-82/B-02403 (Tab. 1).


Tabela 1: Projektowana temperatura zewnętrzna i średnia roczna temperatura zewnętrzna

Wartości średniej rocznej temperatury zewnętrznej, podane w Tabeli 1, nie były podane w normie PN-82/B-02403, ponieważ nie były potrzebne do obliczania zapotrzebowania na ciepło wg normy PN-B-03406:1994. Obecnie wykorzystuje się je do obliczania strat ciepła do gruntu oraz strat ciepła przez przenikanie do przyległych pomieszczeń.

Projektowana temperatura wewnętrzna

Wartości projektowej temperatury wewnętrznej podane były zarówno w normie PN-82/B02402, jak i w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowa norma PN-EN 12831 zawiera praktycznie identyczną tabelę, jaka znajduje się w Rozporządzeniu, wprowadzając jedynie niewielkie zmiany (Tab. 2).


Tabela 2: Projektowana temperatura wewnętrzna

 

Źródło: http://www.purmo.com/docs/Poradnik-Purmo-nowa-metoda-obliczania_12831_01_2012.pdf

 

Karol Fornalczyk