Unia Europejska, dbając o środowisko naturalne oraz warstwę ozonową naszej planety, wprowadza liczne obowiązki ścisłej kontroli nad urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi i pompami ciepła, a także systemami ochrony przeciwpożarowej we wszystkich państwach członkowskich. Jednym z takich obowiązków jest konieczność rejestracji urządzeń chłodniczych oraz klimatyzacyjnych.

 

Podstawa prawna

Nałożony przez UE obowiązek rejestracji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych reguluje art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, a także Rozporządzenie Ministra Środowiska z 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (Dz.U.2016.56).
 

Obowiązek rejestracji

Obowiązek rejestracji wynikający z Ustawy spoczywa zarówno na firmach, grupach producenckich, jak i osobach fizycznych. Rejestracji podlegają wszystkie urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne, a także systemy przeciwpożarowe, które posiadają co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych i zostały zainstalowane przed dniem wejścia w życie Ustawy. Obowiązek wynikający z Ustawy nie obejmuje małych urządzeń codziennego użytku wykorzystywanych w gospodarstwach domowych, a więc na przykład lodówek, zamrażalek, niewielkich klimatyzatorów czy też wentylatorów. Rejestracji swych urządzeń muszą dokonać na pewno m.in. właściciele sklepów, w których znajdują się regały chłodnicze, farmaceuci czy też małe, średnie i duże zakłady przetwórstwa spożywczego.

 

Formalności internetowe

Zgodnie z założeniami Ustawy operator urządzenia (osoba fizyczna lub prawna sprawująca faktyczną kontrolę nad technicznym działaniem urządzenia, np. właściciel, administrator obiektu, itp.) jest zobowiązany do założenia Karty Urządzenia lub Karty Systemów ochrony przeciwpożarowej. Jednak przed sporządzeniem pierwszej takiej Karty, operator musi się zarejestrować poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Osoba wypełniająca wniosek rejestracyjny w imieniu operatora konkretnego urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej staje się automatycznie administratorem jego konta. Takiej rejestracji można dokonać na stronie internetowej Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego, wchodząc w zakładkę CRO (Centralny Rejestr Operatorów).
 

Co zawiera Karta urządzeń?

W Kartach urządzeń oraz Kartach systemów przeciwpożarowych znajdują np. wszystkie dane dotyczące sprzętu, informacje o operatorze, a także ilość oraz rodzaj substancji kontrolowanego lub fluorowanego gazu cieplarnianego. Zawarte są tam również zestawienia przeprowadzonych do tej pory czynności instalacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych oraz prac związanych z kontrolą szczelności.
 

Brak Karty grozi karą pieniężną

Za kontrolę urządzeń są odpowiedzialni inspektorzy ochrony środowiska. Mogą oni nakładać kary finansowe na operatorów za brak Karty urządzenia lub systemu w wysokości nawet do 3 tys. zł.
 
Źródło: