Rada Ministrów przyjęła w lutym br. projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE), który obowiązuje od 1 czerwca 2015 r. Nowe przepisy mają zwiększyć poziom właściwego zbierania odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz ich efektywnego i bezpiecznego dla środowiska przetwarzania w celu pozyskania cennych surowców wtórnych.

Projekt ustawy zawiera regulacje wynikające z unijnej dyrektywy 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pozostałe zagadnienia w nim zawarte zostały przeniesione z obowiązującej dotąd ustawy. Regulacje mają spowodować osiągnięcie określonych dyrektywą 2012/19/UE poziomów w zakresie:

 

  • zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • odzysku,
  • przygotowania do ponownego użycia i recyklingu,
  • uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami.

Według zapisów zawartych w nowym projekcie ustawy, tylko trzy podmioty takie, jak: zakłady przetwarzania, punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie oraz odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – będą mogły zajmować się zbieraniem niekompletnego, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jego części. Ma to na celu zminimalizowanie nielegalnego demontażu zużytego sprzętu w celu sprzedaży pewnych jego elementów w tzw. punktach skupu złomu.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabrania podejmowania działań powodujących emisje substancji zubożających warstwę ozonową, w tym również gazów z urządzeń chłodniczych, do atmosfery.

Według zapisów zawartych w projekcie nowej ustawy:

 

  • do końca 2015 r. przedsiębiorca wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych będzie zobowiązany do osiągania dotychczasowego minimalnego poziomu zbierania zużytego sprzętu, pochodzącego z tych gospodarstw, w wysokości odpowiadającej co najmniej 35% masy wprowadzonego do obrotu sprzętu w poprzednim roku kalendarzowym (4 kg na mieszkańca w roku),
  • od 1 stycznia 2016 r. do końca 2020 r. wprowadzający sprzęt będzie musiał osiągać minimalne roczne poziomy zbierania zużytego sprzętu w wysokości nie niższej niż 40% masy sprzętu wprowadzonego do obrotu w trzech poprzednich latach,
  • od 1 stycznia 2021 r. wprowadzający sprzęt musi realizować minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu w wysokości nie mniejszej niż 85% masy sprzętu wprowadzonego do obrotu w trzech poprzednich latach.

Tylko w 2013 r. na terytorium Polski wprowadzono łącznie ponad 486 tys. ton sprzętu elektrycznego i elektronicznego, natomiast poziom zbierania urządzeń oscylował w granicach 171 tys. ton. Zgodnie z Dyrektywą 2012/19/WE, już w 2021 r. w Polsce poziom zbierania i przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego musi wynosić 11 kg ZSEE na mieszkańca.

Źródło:
www.premier.gov.pl
www.biznestuba.pl