Letnie upały znacząco obniżają wydajność pracowników w wielu polskich firmach. Jest to szczególnie odczuwalne w przedsiębiorstwach, w których nie zainstalowano zaawansowanych systemów klimatyzacji. Trudno sobie obecnie wyobrazić nowoczesną firmę funkcjonującą bez tego typu instalacji, dlatego też coraz większa liczba przedsiębiorców decyduje się na montaż klimatyzacji w swoich obiektach. Czy taką inwestycję można odliczyć od podatku?

 

Ograniczenie kosztów

Zarówno wydatki związane z zakupem, montażem, jak i późniejszym serwisem klimatyzacji mogą znacząco obniżyć zobowiązania podatkowe przedsiębiorcy, o ile są one ściśle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Takie koszty będą mogły zostać zaliczone w poczet kosztów uzyskania przychodu, a tym samym inwestor będzie mógł o ich wartość obniżyć podstawę do opodatkowania. Zgodnie z zapisami prawa polskiego, do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca może zaliczyć wszystkie te wydatki, które będą miały istotny wpływ na wzrost przychodów firmy lub będą stanowić ich zabezpieczenie. 
 

Odliczenie od podatku w zależności od rodzaju klimatyzacji

Forma rozliczenia kosztów związanych z instalacją klimatyzacji w firmie będzie uzależniona od rodzaju zakupionych urządzeń. Rozliczenie podatkowe będzie różne zarówno dla urządzeń przenośnych, jak i dla systemów klimatyzacji typu Split. Jeżeli instalacje klimatyzacji można uznać jako odrębny środek trwały, to w zależności od ich ceny mogą zostać one albo jednorazowo zaliczone do kosztów podatkowych (art. 22k ust. 7 ustawy o PIT) lub też mogą zostać rozliczone w kosztach poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych (art. 22a ustawy o PIT).
 
W świetle prawa klimatyzator to urządzenie zaliczane do Klasyfikacji Środków Trwałych z symbolem 653. Urządzenia klimatyzacyjne można zaliczyć do środków trwałych, gdy nie są one w sposób trwały połączone z instalacją klimatyzacyjną w konkretnym budynku.
 
Klimatyzator stanowi środek trwały w rozumieniu art. 16a ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT. Podatnik ma więc prawo dokonywać jego amortyzacji dla celów podatkowych na zasadach określonych w art. 16a-16m ustawy o CIT, a dokonywane odpisy amortyzacyjne może zaliczać do kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o CIT. 
 

Ułatwienia dla początkujących

Wydatek na klimatyzację może zostać rozliczony w kosztach podatkowych od razu, jeżeli koszt takiej inwestycji nie przekracza 3 500 zł. W takim przypadku inwestor nie musi włączać danego urządzenia do środków trwałych. Jeżeli jednak wartość początkowa urządzenia klimatyzacyjnego przekracza ta sumę, wówczas koszty poniesione na zakup takiej instalacji można zaliczyć do wydatków w sposób pośredni, jedynie w postaci odpisów amortyzacyjnych dokonywanych w czasie. Przepis ten nie dotyczy samodzielnych wentylatorów, sklasyfikowanych w rodzaju 446, urządzeń wentylacji naturalnej oraz przewodów powietrznych wbudowanych w konstrukcję obiektu, które stanowią element takiego budynku oraz są łącznie z nim sklasyfikowane.
 
Właściciele firm, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność na rynku mogą skorzystać z możliwości jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania go do użytkowania lub następnym miesiącu. Pozostali przedsiębiorcy muszą rozliczać poniesione wydatki na klimatyzację stopniowo, korzystając z odpisów amortyzacyjnych.
 

Środki trwałe

Amortyzacji podlegają te środki trwałe, które są kompletne oraz nadają się do użytku w momencie przyjęcia ich do użytkowania, przewidywany okres ich użytkowania jest dłuższy niż jeden rok, są one własnością lub współwłasnością podatnika oraz są one wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności.
 
Jeżeli urządzenie klimatyzacyjne stanowi odrębny środek trwały, to powinno być ono zainstalowane w taki sposób, aby możliwe było jego szybkie zdemontowanie oraz odłączenie od budynku bez jakiegokolwiek uszczerbku zarówno dla obiektu budowlanego, jak i samego urządzenia.