LG Electronics Polska

wraz z

Meritum Competence oraz aveeco

pod patronatem miesięcznika "Chłodnictwo & Klimatyzacja" oraz portali HVACR.pl i klimatyzacja.pl
zapraszają na szkolenie z cyklu "wiedza obowiązkowa dla wszystkich" prowadzące do uzyskania
Certyfikatu Świadomości Ekologicznej LG i/lub Certyfikatu Zgodności Ekologicznej LG:

 

Jak legalnie prowadzić firmę instalacyjno-serwisową
w branży chłodnictwa i klimatyzacji?

Kluczowe wymogi prawa ekologicznego dziś i jutro.

 

Polska i ogólnoeuropejska legislacja regulująca ekologiczne obowiązki firm związane z prowadzeniem działalności gospodarczej odgrywa coraz bardziej istotne znaczenie, a jej zakres jest niezwykle szeroki – nawet w tak z pozoru wąskiej specjalizacji jak chłodnictwo i klimatyzacja. Dzisiaj przestrzeganie przepisów ochrony środowiska to nie tylko kwestia dobrego wizerunku firmy, lecz niezbędny wymóg legalnego działania, zapewniający bezpieczne funkcjonowanie na rynku.

 

Pod pewnymi względami prawo ekologiczne przypomina obowiązki podatkowe: zapisy niektórych ustaw mogą nam się nie podobać, ale musimy je znać i powinniśmy ich przestrzegać. Samodzielne zgłębienie wielu setek stron ustaw i rozporządzeń, wielokrotnie nowelizowanych i często zapisanych "hermetycznym" prawniczym językiem, jest kłopotliwe i bardzo czasochłonne. Znacznie lepiej i taniej polegać na ekspertach, którzy przedstawią esencję niezbędnej wiedzy w usystematyzowany, logiczny i klarowny sposób.

 

Wielu zagadnień omawianych na naszym szkoleniu nie znajdziecie Państwo w tematyce standardowych kursów obecnie oferowanych w Polsce dla firm sektora chłodnictwa i klimatyzacji. W szczególności – zakres szkolenia prowadzącego do uzyskania tzw. "ozonowego świadectwa kwalifikacji" nie obejmuje wielu ważnych kwestii natury ekologicznej, ściśle związanych ze sprzedażą, montażem i serwisem urządzeń oraz ze stosowaniem czynników chłodniczych.

Szkolenie dedykowane jest najlepszym dystrybutorom urządzeń LG oraz ich klientom. W naszym szkoleniu z pewnością powinni wziąć udział przedstawiciele wszystkich firm instalacyjno-serwisowych branży chłodnictwa i klimatyzacji, które nie dysponują wydzielonymi działami ochrony środowiska. Uzyskają oni najbardziej aktualne i usystematyzowane informacje o obowiązkach ekologicznych, jak również cenne procedury i wzory dokumentów gotowe do zastosowania i sprawdzone w praktyce. Szkolenie będzie najbardziej przydatne dla osób odpowiedzialnych za koordynację przestrzegania w firmie przepisów ochrony środowiska.

Celem szkolenia jest uświadomienie i usystematyzowanie wszystkich ustawowych obowiązków firm instalacyjno-serwisowych branży chłodnictwa i klimatyzacji, wynikających z ekologicznych aktów prawnych – a nie tylko z przepisów o SZWO i o F-gazach.

 

Uczestnicy nabędą całościową wiedzę o tym – co i pod jakimi warunkami jest dozwolone, jakie działania należy obowiązkowo wykonywać, jaka działalność wymaga pozwolenia stosownych organów lub dokonania zgłoszenia w odpowiednim urzędzie, jak prowadzić wymagane prawem rozmaite ewidencje, jak sporządzać obowiązkowe sprawozdania oraz gdzie i w jakim terminie je składać, jak kalkulować opłaty za korzystanie ze środowiska, jak przygotować się do kontroli WIOŚ i spokojnie ją przebyć? Zajęcia teoretyczne będą uzupełnione sesją praktycznych ćwiczeń z wypełniania druków dotyczących ewidencji i sprawozdawczości.

 

Nabyta wiedza i umiejętności umożliwią wypełnianie "na bieżąco" wszystkich formalnych obowiązków "środowiskowych" i zdecydowanie ułatwią terminowe sporządzanie licznych urzędowych sprawozdań. Dzięki temu firma będzie funkcjonować w zgodzie z obowiązującym prawem ekologicznym, co bezpośrednio przyczyni się do wzmocnienia jej pozytywnego wizerunku, jako podmiotu prowadzącego "odpowiedzialny biznes".

Wiedza przekazywana na szkoleniu jest poparta przykładami z firm. Omawiane są case studies z poszczególnych branż. Przewidziane są również ćwiczenia z rozwiązywaniem zadań.

Osoby biorące udział w kursie otrzymają zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu. Ponadto wszystkie firmy, których pracownicy będą uczestniczyć w szkoleniu otrzymają nieodpłatnie Certyfikat Świadomości Ekologicznej LG potwierdzający, że firma jest świadoma obowiązków wynikających z legislacji ekologicznej dotyczącej branży chłodnictwa i klimatyzacji.

 

Dla zainteresowanych przedsiębiorstw, szkolenie może stanowić jednocześnie pierwszy etap prowadzący do uzyskania fakultatywnego pełnego Certyfikatu Zgodności Ekologicznej LG. Ten dokument poświadcza, że jej posiadacz zna i stosuje obowiązujące polskie i unijne przepisy ochrony środowiska naturalnego dotyczące branży chłodnictwa i klimatyzacji, co pozwala mu prowadzić "odpowiedzialny biznes" w tym zakresie. Certyfikat mogą uzyskać dystrybutorzy urządzeń LG oraz współpracujące z nimi firmy instalacyjno-serwisowe, które spełnią łącznie trzy poniższe warunki:

 

 

 • co najmniej jeden pracownik danej firmy weźmie udział w niniejszym szkoleniu;
 • konsultanci Meritum Competence oraz aveECO przeprowadzą w firmie przegląd lub audyt ekologiczny, po którym zostaną sprecyzowane zalecenia do wdrożenia (usługa przeglądu lub audytu jest odpłatna i niezależna od szkolenia);
 • firma wdroży zalecenia audytu lub przeglądu ekologicznego.

Uzyskanie Certyfikatu Zgodności Ekologicznej LG nie jest wymagane prawem, lecz – po pierwsze – stanowi istotny atut marketingowy w relacjach z klientami i partnerami biznesowymi, a po drugie – zapewnia bezpieczne i zgodne z obowiązującą legislacją funkcjonowanie firmy w gąszczu przepisów środowiskowych. Certyfikat wydawany jest na 1 rok, po potwierdzeniu wdrożenia zaleceń przeglądu lub audytu ekologicznego. Jego ważność jest odnawiana na kolejne roczne okresy, po zweryfikowaniu kontynuacji wypełniania przez firmę zasad ochrony środowiska.

 

Posiadacz ważnego certyfikatu otrzymuje biuletyny legislacyjno-informacyjne opracowywane przez ekspertów aveECO i Meritum Competence (średnio 2-4 razy w roku). Częstotliwość ich wydawania zależy od zmian prawa istotnego dla branży chłodnictwa i klimatyzacji. Dla firm dysponujących Certyfikatem Zgodności Ekologicznej LG – biuletyny te są nieodpłatne.

 

Organizację szkolenia sponsoruje LGE. Z uwagi na duże zróżnicowanie zakresów działalności firm, koszty nieobowiązkowego przeglądu lub szerszego audytu ekologicznego są ustalane indywidualnie między zainteresowaną firmą a konsultantami.

Część teoretyczna:

1. Wstęp – zakres polskiej i unijnej legislacji dotyczącej branży chłodnictwa i klimatyzacji.
2. Właściwa gospodarka czynnikami chłodniczymi w przedsiębiorstwie (SZWO i F-gazy):

 • typy czynników: wczoraj, dziś i jutro – dozwolone terminy stosowania;
 • prawidłowe oznakowanie urządzeń i butli oraz niezbędne wyposażenie techniczne;
 • obowiązkowe przeglądy szczelności – metody i procedury dla HCFC i HFC;
 • stałe systemy wykrywania wycieków (tj. kontroli szczelności);
 • karty urządzeń zawierających SZWO i książki urządzeń zawierających HFC;
 • ewidencja i sprawozdania ze stosowania czynników chłodniczych na potrzeby spełniania wymogów różnych aktów prawnych: przepisów o SZWO i F-gazach, korzystania ze środowiska, regulacji dot. KOBiZE, ustawy o odpadach;
 • wszystko o opłatach za emisję czynników chłodniczych – kto jest za nie odpowiedzialny, jakie są aktualne stawki, gdzie i kiedy składać sprawozdania, jak uzupełnić braki z poprzednich lat?
 • sprawozdania do KOBiZE – rejestracja firmy i wprowadzanie rocznego raportu;
 • certyfikacja personelu i przedsiębiorstw – aktualne wymogi w odniesieniu do SZWO i F-gazów.

3. Planowane NOWE uwarunkowania stosowania czynników HFC w chłodnictwie i klimatyzacji:

 • założenia projektu nowej polskiej ustawy o SZWO i o F-gazach;
 • postanowienia nowego unijnego prawa dot. F-gazów (uchwalonego w 2014 r.).

4. Najważniejsze pojęcia i definicje w zakresie gospodarki odpadami:

 • co traktujemy jako odpad – odpady komunalne, przemysłowe, opakowaniowe, zużyty sprzęt elektroniczny,
 • klasyfikacja odpadów – katalog odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych związanych z branżą ch&k.

5. Obowiązki przedsiębiorstwa w zakresie gospodarowania odpadami:

 • zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów,
 • zbieranie i transport oraz magazynowanie odpadów,
 • przekazywanie odpadów następnym posiadaczom,

6. Informacje, zezwolenia/pozwolenia – decyzje w zakresie gospodarki odpadami:

 • uregulowanie stanu formalno-prawnego z zakresu gospodarki odpadami,
 • organy właściwe do wydawania decyzji, przyjmowania informacji.

7. Ewidencja odpadów:

 • karty ewidencji i przekazania odpadów, uproszczona ewidencja,
 • zbiorcze roczne zestawienia o gospodarowaniu odpadami,

8. Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
9. Czy opłata produktowa dotyczy także firm instalacyjno-serwisowych?
10. Zużyte urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne w kontekście przepisów o ZSEiE (WEEE).
11. Kluczowe postanowienia unijnych przepisów REACH dotyczących zastosowania czynników chłodniczych i innych substancji niebezpiecznych używanych przez firmy instalacyjne.
12. Bezproblemowa kontrola WIOŚ – jak się przygotować?
13. Korzyści z realizacji przeglądu lub audytu ekologicznego i uzyskania Certyfikatu Zgodności Ekologicznej LG.

 

Część praktyczna

1. Wypełnianie ewidencji F-gazów (i SZWO) wg zapewnionego wzorca.
2. Wypełnianie sprawozdania za korzystanie ze środowiska – prezentacja najczęstszych pozycji i wpisów.
3. Wypełnianie nowych kart ewidencji i kart przekazania odpadów – zadania.
4. Wypełnianie zbiorczego zestawienia o gospodarowaniu odpadami – zadania.
5. Samodzielne uzupełnianie przygotowanych specjalnych formularzy – case study.