LG Electronics Polska, przy współpracy z Politechniką Warszawską organizuje szkolenia w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi. Szkolenia skierowane są do serwisantów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych dokonujących naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami.

 

Szkolenia skierowane są do serwisantów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych dokonujących naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami. 

 

TEMATY SZKOLEŃ:

Kursy podstawowe – harmonogram zajęć:
 1. Obrót substancjami kontrolowanymi
 • Ogólne zagadnienia dotyczące wpływu substancji kontrolowanych na środowisko naturalne. Ogólne przepisy prawne.
 • Rodzaje substancji kontrolowanych i ich właściwości (czynniki chłodnicze)
 • Obowiązki podmiotów używających substancji kontrolowanych
 • Zajęcia praktyczne w zakresie odzysku substancji kontrolowanych
Czas trwania kursu: 5 godzin
 
 1. Naprawa i obsługa techniczna urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrót tymi substancjami;
 • Ogólne zagadnienia dotyczące wpływu substancji kontrolowanych na środowisko naturalne. Ogólne przepisy prawne.
 • Rodzaje substancji kontrolowanych i ich właściwości (czynniki chłodnicze)
 • Budowa urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane
 • Obowiązki podmiotów używających substancji kontrolowanych
 • Zajęcia praktyczne w zakresie odzysku substancji kontrolowanych (odzysk, napełnianie, sprawdzanie szczelności, zakładanie kart, wytwarzanie próżni)
Czas trwania kursu: 16 godzin ( w przypadku osób z wykształceniem zawodowym starających się po raz pierwszy o świadectwo), 8 godzin dla pozostałych.
 
 1. Demontaż instalacji i urządzeń, odzysk substancji kontrolowanych, recykling, regeneracja i unieszkodliwianie oraz obrót substancjami do tego celu.
 • Ogólne zagadnienia dotyczące wpływu substancji kontrolowanych na środowisko naturalne. Ogólne przepisy prawne.
 • Rodzaje substancji kontrolowanych i ich właściwości (czynniki chłodnicze)
 • Budowa urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane
 • Obowiązki podmiotów używających substancji kontrolowanych
 • Zajęcia praktyczne w zakresie odzysku substancji kontrolowanych (odzysk, napełnianie, sprawdzanie szczelności, zakładanie kart, wytwarzanie próżni)
Czas trwania kursu: 8 godzin
 

PROWADZĄCY:

Wykładowcy Politechniki Warszawskiej
 

UCZESTNICY:

Świadectwo kwalifikacji może uzyskać osoba, która:
 • posiada co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie;
 • nie została prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko środowisku;
 • ukończyła kurs początkowy w zakresie substancji kontrolowanych obejmujący szkolenie w zakresie substancji kontrolowanych oraz przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, zwany dalej „kursem początkowym”;
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez podmiot, o którym mowa w art. 12 ust. 1.
Dla osób ze średnim wykształceniem szkolenia są jednodniowe.
Minimalna ilość osób na szkoleniu 10.
 

KOSZT:

Koszt za jedną osobę 500 zł – szkolenie jednodniowe
Koszt za jedną osobę 800 zł – szkolenie dwudniowe
Istnieje możliwość refundacji kosztów szkolenia przez LG Electronics. Szczegóły podlegają indywidualnym ustaleniom.
 

MIEJSCE:

Akademie Klimatyzacji LG  w Warszawie, Gdyni, Wrocławiu.
 

KONTAKT:

Zgłoszenia oraz pytania prosimy kierować do:
Marek Myszkiewicz
AE Academy and Technical Manager

e-mail: